Omunyekadhi gwaNamibia a kumike oshigwana

0
479

WINDHOEK-Eholoko lyOmunyekadhi gwaNamibia mopoloholama yokuhwameka oshigwana okuza kaantu mboka ya adha sha monkalamwenyo olya li lya hili aatali oyendji naapulakeni oyendji pehulilo lyomwedhi gwayi.

Meme Monica Geingos okwa thigile aapulakeni ye uuyamba owundji molupe lwenwethemo pethimbo eya popitha kombinga ya nkene eende opo aadhe ponkatu mpoka eli nena.

Uutekete wokuyamo moshinyanga moka hamu ningilwa oonkundathana ndhoka kombinga yonkalamwenyo ya nakuhokolola owali wa landwapo noku pwapo mbala shoka tashi ulike kutya aakwashigwana oya li yena ohokwe onene okuuva oohapu dha Meme Geingos.

Geingos okwa hokololele aapulakeni ye ehokololo lyonkalamwenyo ye paithano oshowo ndjoka yopaumwene, mwakwatelwa nontseyo oshowo owino ye kombinga yongeshefa.Okwa kuthileko wo aapulakeni ye kombinga yonkalamwenyo ye ongo Omunyekadhi gwoshilongo, ekwatathano lye naanona oshowo nomusamane gwe Omuperesidende Hage Geingob. Okwa li wo a gumu kombinga yonkalo yoluhepo moshilongo oshowo eshongo lyompumbwe yevi. Okwa ti eputuko lye modoolopa yaRange ndjoka ya talikako koyendji ongo ehala lyuuyamba oye mu nwethamo opo a hume nawa komeho mokwaadha omalalakano ge.

Meme Geingos nando okuna oonkatu dhelongo dhopombanda okwa londodha aapulakeni kutya onkatu yelongo lyopaunivesiti  oyo ayike itayi ku kwashilipaleke kutya oto sindana mwaashoka to longo, ndele elongo olya simana molwashoka otali kwathele moondunge dhomuntu. “Okwa ti oondjodhi dhomuntu nenge omalalakano ge ogo taga utha eithano lyomuntu ndele halongo lye nenge eilongo lye.Onkalamwneyo ohupi onkene ito vulu okuhepeka ethimbo lyoye mokulonga shoka waahole.’

Geingos okwa pandula woo aakuluntu ye molweyambidhidho ndyoka yo ye mu pe ethimbo alihe okuza kuunona sigo ongashingeyi. Shika okwe shi popi konima sho a ulukilwa okavideo kena etumwalaka okuza kuyo. Aakuluntu ye oye mu hokolola kutya omuntu ngoka ehole okupula nawa kombinga yoshinima kehe okuza tuu kuunona we.

“Ondi itaala lela kutya omayambeko ngoka ndamono ogazi kaakuluntu yandje.Mboka oyo ya tula ndje mondjila ndjoka ndili nena. Eputudho lyawo olyo lyeeta ndje ponkatu mpoka ndili, onkene kapena oshinima shoka itaandi vulu okuya ningila.

Meme Geingos okwa lombwele aapulakeni ye kutya okwa li a zala omuzalo gwanwethwamo komuthigululwakalo gwaandjawo molwashoka ye okwa li a yugu aakuluntu ye edhiladhilo lyoku ninga ohango pamuthigululwakalo ndjoka andola ya li yi na oku ka ningilwa kegumbo lyomiti. Onkene opo eya uvithe uugumbo okwa tokola opo a zale ohema yopashigwana pehala lyokuzala ohema ontokole ngaashi hayi zalwa olundji kaafuko.

Okwa li a pulwa wo kutya oshike shi li oshiponga kesindano lye no kwa yamukula kutya ye mwene oye eli oshiponga kesindano nenge kwaashoka aadha monkalamwenyo. “Inandi hala okukala omuyamba ndele e ta ndi gwile ishewe moluhepo. Kala kokule niinima yaana omwiityo naantu yaana omatompelo oshoka mboka ohaya eta aluhe iizemo yaana omatompelo na ishewe ino tunga omukanka ngoka tagu vulu okutewapo komuntu gwontumba,” osho a ti.

Kombinga yepulo kutya oshike shoka hashi popiwa kuukwatya we, ye okwa ti olundji oha popiwa kutya ye omwaanawa. Okwa ti okwa li ethimbo limwe uuvite keena egameno ndele okwe shi pondola opo a pangele omadhiladhilo ge. Ngele owa vugile muumbanda wokwaana egameno otashi vulika yu kale inoo zamo we,”

Meme Geingos okwa ti omusamane gwe Omuperesidende Hage Geingob omulumentu iikalekelwa oshowo ha longo nuudhiginini onkene ye okwa pangula mboka haye mu tala kutya kena ondhilo ya yela.

Okwa ti Omuperesidende okuna elalakano nondjuulukwe okuhulithapo oluhepo, onkene ye ongOmunyekadhi otaka longitha ehala lye okukonga epotokonono lyeshongo ndika.

Geingos okwa ti oluhepo osho eitaalo, nokwa tsikile ko a ti okwa hala okulongitha ontseyo ye nowino we pangeshefa okukwatha, okutokola elyenge ngonga lyoluhepo ndyoka tali tsikile okudhiingoloka aakwashigwana oyendji. “Ngame otandi ka longa naanangeshefa aagundjuka, opena wo aanangeshefa momalukanda mboka ya pumbwa ekwatho lyetu  opo mbaka ya ninge oshitopolwa shomahupilo gopashigwana.”osho a ti.

Geingos moku yamukula omapulo kombinga yoku longa niimaliwa , okwa pe aantu omayele nkene yena okupungula oshowo okuwilika elongitho lyiimaliwa yawo, no itaaya pitika aantu yalwe oyo ya kale mepangelo lyiimaliwa yawo. Okwa kumagidha unene aagundjuka yaa pitike uuntsa owo wu uthe kutya otaya longitha ngiini iimaliwa yawo. “Mpoka wa hala wu kale monkalamwenyo owa pumbwa okukala nethaneko lyonkalamwenyo yoye.Kala nethaneko lyongeshefa yoye. “Tseya wo kutya ino hinga shoka aantu ya hala wu hinge ihe hinga shoka ngoye to vulu okuhinga tashi uthwa kiimaliwa yoye”.

Sho a pulwa kombinga yoshinima shevi ngele ota tsu kumwe nomakankameno  gehangano lyaAffirmative Repositioning lyoku konga evi, okwa ti ota tsu kumwe nalyo ndele shoka ena uudhigu nasho oshoka shomukalo ngoka taya longitha.  “Otandi tsu kumwe naashoka tashi popiwa kombinga yevi  ndele itandi tsu kumwe nomukalo ngoka gwa longithwa okushipopya. Osha pumbiwa opo tu kundathane oshinima shika.Evi opo lili nenge olya gandjwa uupyakadhi mboka wu lipo oomboka wokuli longekidha opo li vule okulongithwa kwaamboka yeli pumbwa. Osha pumbiwa mbaka ya kale aakwatelikomeho ndele yaa kale aatsi yaantu omaminimini. Otandi yambidhidha ekalepo lyoompito dhaantu okumona evi ndele itandi yambidhidha okuhongakanitha noku tukula ongeyo mokati kaantu’ osho Omunyekadhi gwoshilongo a ti.

Omunyekadhi gwOshilongo ngoka wo ha nyola noku kundathana naagundjuka pamakwatathano giinyolwa pankalathano okwa ti okwa kwatha aagundjuka oyendji mboka ye mu tumine omatumwalaka okupitila moTwitter, shika okwe shi ningi oshoka okwi imonenemo yemwene mwaambaka. Inandi hala ndi talikeko nda yela nge yi oshoka mboka hawo uukwatya wandje. Oshigwana osha ya komeho , onkene omuntu owuna okukala tuulike uukwatya woshili woye mwene.

Geingos okwa ti okwa hala okudhimbulukiwa ongOmunyekadhi gwaNamibia ngoka a li a kalelapo elunduluko.

Okwa tsu aapulakeni omukumo opo ya tungepo oshigwana hashi gandja nenge epipi hali gandja nokwa uvaneke kutya oshipambu shimwe shiilikolwa ye monkalamwenyo otashi pewa aantu mboka ye li mompumbwe. “ Mboka yena oshindji oya pumbwa okugandja oshindji.Opena aantu taya mono iihuna onkene otandi shi popi nena kutya oshipambu shiimaliwa yandje nashi pewe yamwe yaashi iilyo yezimo lyandje ngele nda si”.

 Masters

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here