Aanona yaayelele ya pewa omakwatho

0
300

OMBOTO – Nonando oshilongo sha manguluka konima yoomvula omivo 25, aantu oyendji koombinga noombinga otaya hupu nuudhigu, yamwe ka yena iikulya omanga yamwe ka ye na omizalo niinima yokwiikwatha esiku kehe.

Epangelo otali longo ngaashi tali vulu moku kwathela aantu yatya ngaaka, nohali indile woo opo aanangeshefa ya gandje omakwatho mpoka taya vulu yo ya yambidhidhe mboka yeli monkalo yoluhepo. Oshiwike sha ziko aayelele oshowo aadhinwa mboka yeli moshitopolwa shaShikoto oyali ya pewa omakwatho kaakwashigwana aanamutimahenda.

May Hikumwah ngono oye a li a kwatele osheendo shaakwashigwana mbaka komeho okwa hokolola kutya oyali ya kambadhala opo ya kwathele aayele mboka unene yeli moshitopolwa shaShikoto mboka ha yayi koskola ashike otaya mono iihuna, no ka yena mpoka taya mono omakwatho oshoka oya dhinika moshigwana.

“Otwali twa ende miikandjohogololo mOshikoto tatu kongo uuyelele nopoosikola mpoka puna aanona yaayelele ya pumbwa omakwatho, otwa li twa mono kutya oosikola mbali ndhono dhili moshitopolwa shaShikoto Omboto oshowo Omutonda odho dhimwe dhina aanona yaayelele taya mono iihuna, otwa longekidha pamwe nomahangano galwe gomoshilongo opo tu kwathele aanona mbaka mpoka tatu vulu,” Hikumwah ta ti ngaaka.

Shino oshali sha ningwa oshiwike sha ziko sho aanona mboka yali ya pewa iikutu, iikulya oshowo iikwathitholongo yo ya vule ya ka tsikile nelongo lyawo ya manguluka. Hikumwah okwa ti aanona mbaka yaayelele otaya mono iihuna do shili oshoka aavali yawo ihaya longo no ka yena mpoka taya mono omakwatho nando ye na ohokwe yokuya kosikola.

Gamwe gomomahangano ngono ga gandja omakwatho kaanona mbaka ogo ngaashi Karnic Distributors,Namibia Breweries,AMTA, Adego Investments,Ongha Service station,Fysal Fresh Produce. Hikumwah ta gwedhapo kutya oya kwathelwa lela komahangano ogendji ngono gena ohokwe yokukwathela omunona omuNamibia. Ta ti woo ota kala noku kwathela uunona mboka uudhinwa wo wuye komeho nelongo lyawo.

Hilya Naholo ngono eli gumwe gomaalongi mboka haya longo pOmboto pethimbo ta taambako omagano ngaka ya pewa kaanangeshefa okwali a pandula molwa omakwatho ngoka ya pewa. Ta ti uunona wawo otawu longo nuudhigu oshoka kawuna iikwathithomwa. Ta gwedhapo kutya omahangano ngoka oga longa ngaashi taga vulu moku yapa omakwatho ngoka ya nyanyukilwa.

Donations2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here