Ethimbo lyomauliko gIipindi

0
244

Ndika ethimbo ishewe lyomumvo mpoka oshilongo shafa hashi yi methimbo lyokwiilongekidhila omauliko giipindi.Okutameka tuu kwaangoka gokEenhana, okuya kwaangoka geholike gokomumvo gaNgwediva. Omauliko ngaka ohaga tameke muAuguste sigo omomwedhi Kotoba taga hulile mwaangoka haga ithanwa Windhoek Industrial and Agricultural Show,ngaka ogo haga edhileko kwaagehe omumvo kehe. Pokati komauliko ngoka omanene opena gamwe omashona oshowo omauliko gopamuthigululwakalo ngaashi omauliko giipindi pOkakarara, Olufuko pOutapi nosho tuu.Osha pumbiwa okupula kutya oshigwana ohashi longitha ngiini omauliko giipindi agehe ngaka oshowo iiningwanima yopamuthigululwakalo mbika? Iiningwanima mbika nomauliko ngaka ohaga nkondopeke tuu oshigwana shili ngaashi ga dhiladhililwa nenge oga ninga ashike iiningwanima mpoka aakwashigwana haya tsakanene noku inyanyudha.

Otashi kumitha okutala kutya nuumvo aalongekidhi yomauliko giipindi mOngwediva oya hala okuninga ngaka ga kale ompito mpoka aanangeshefa , oshowo mboka ya hala okuya mongeshefa taye ya pamwe nokulongela kumwe opo yi iyukithe mokutseyika  momalanditho gopaigwana. Ndika edhiladhilo ewanawa, ndyoka lya pumbwa okutaambwako kwaamboka yena ombepo nedhiladhilo lyuunangeshefa.

Epulo oondika kutya mboka haya talelepo omauliko giipindi ngaka  ohaya longitha tuu ompito ndjika okutala iiyetwapo iipe pangeshefa, kakele kokuya hoka nokwiinyanyudha?Ishewe epulo ekwawo oondika lyuuka kaalongekidhi yomauliko ngaka , nomalelo giilando

ngoka ga taambako omauliko ngaka ngaashika geli nopwaana oku etapo elunduluko lyasha momutungilo  gwago opo ga etele oondoolopa ndhoka uuwanawa pamwe naakalimo yamo.

Omawiliko giilando mbika ohaga longekidha tuu omauliko ngaka taga tsu kumwe  nomalalakano geyokomeho miilando mbika nenge mbaka ohaya ningi ashike omalongekidho ngoka shampa ashike aantu taya piti okuya momauliko ngaka nokufuta piiyelo mpoka, omanga aauliki yiipindi taya futu uutala wawo mpoka taya ulikile iilandithomwa yawo.Ishewe Omauliko gokomumvo gaNgwediva ogafa ogo taga popiwa mpaka kombinga yiimaliwa oshoka oya ti oya taamba nale aaindili yuutala mboka ya tegelelwa, ihe shoka yo ya hala okumona aauliki yiipindi yatya iinima yayooloka. Okakarara oshilando shimwe shoka hashi longitha omauliko giipindi nawa sho haya odheke uuniimuna momauliko ngaka, moka haya kala nethimbo lyoku gandja uuyelele nomayelithilo kombinga yokumuna iimuna.Egandjo lyuuyelele ndika oha ye li ningile aanafaalama manga mbaka taya ulike iinamwenyo yawo piigunda yayo.Omutalelipo pomauliko giipindi ngaka ote kiilonga mo sha oshipe kombinga yokumuna iimuna sho ta pulakene kaanawino shono taya popi kombinga yomaukwatya giinamwenyo mbyoka tayi ulikwa ngaashi oonzi, iikombo oshowo oongombe oshowo oondando ndhoka iimuna mbika  hayi landwa pomalanditho gayo.

Uutala pomauliko giipindi pOkakarara mboka wu na sha nomahangano otau kala waana aantu okuyeleka naamboka taya adhika piigunda yoongombe pomauliko ngaka. Shika oshili mondjila molwashoka oshilando shika oshili moshitopolwa shoofaalama. Onkene ethimbo ongashingeyi kutya oondoolopa ndhika dhi kale hadhi tala kutya ootema dhadho dhomauliko giipindi otadhi endele pamwe nomathaneko gadho geyokomeho noshowo kutya ngaka oge li muuwanawa waatalelipo, waa uliki yiipindi oshowo woondoolopa ndhoka moka ngaka haga ningilwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here