Hamutenya a kumagidha aanasikola

0
258

ONDANGWA – Omukuluntu gwehangano lyiihape niingumutulu moNooli yoshilongo Jacob Hamutenya omasiku ngazi ko okwa li a kumike aanaskola yaza koosikola dhomoshitopolwa shaHangwena opo yiitulemo melongo lyawo yo ya kale aluhe haya simaneke Kalunga oshowo aakuluntu yawo.

Hamutenya ta indile woo aavali, aanangeshefa oshowo aaleli ayehe ya tule aanona pomakati yo ya kwashilipaleke kutya omunona kehe okwaa mona elongo.

Ta indile aanona yi ikaleke kokule nomashongo ngoka ga taalela epipi eshona, ta gwedhapo kutya aanona naya simaneke oonkuluhedhi yo ye dhi kalekepo oshowo ya landule omalombwelo gaakuluntu,  teya ku mike woo yi ikaleke kokule nomilalo yo ya yande okukwatwa komikithi nomategelelo inaaga ilongekidhilwa oshowo ya yande elongitho lyiikolitha nuufuthi.

“Otandi mu indile amuhe mu ikaleke kokule niinima yuuyni mbyoka tayi hulupo, ihe kaleni mwa simaneka elongo ne tamu longo iinyangadhalwa yeni ayihe mbyoka hamu thigilwa kaalongi yeni, puleni omapulo mpoka kaamu uvite ne tamu kala wo hamu pukulula yakweni , ne mu indungike mwayihe ya pamba elongo opo mu kale nonakuyiwa ya yela no yina ongushu,” Hamutenya ta ti ngaaka.

Hamutenya ta indile aanona ya simaneke oshilongwa shUunamapya shono osho hashi longo omunona kehe nkene iikulya niilikolomwa yomomapya hayi hololwapo. Okwa indile aanona ya kale aluhe haya iyutha komalombwelo gaakuluntu yo ya kale yeshi ongushu yelongo noku tseya shoka taya lalakanene moonkalamwenyo dhawo.

“Dhimbulukweni kutya onkalamwenyo oyili momake geni , ngele mweyi hepitha one yene mwi itula moshiponga ne tamu kala owala tamu ipe oombedhi ngaashi ha kuti aluhe ombedhi onuukelo, kaleni mushi kutya elongo olyo yina yaayihe nongele itamu itulamo otamu ka kala muna oonkalamwenyo dha samapala, dho dhaana ongushu,” Hamutenya ta londodha ngaaka.

Ta tsikileko kutya oshili oshinakugwanithwa shawo onga aalongi niinima ya pamba uunamapya, ya tseyithile aanona omauwanawa ngoka haga adhika moshilongwa shUunamapya, naashihe to ka likola uuna wa mona eteyo ewanawa. Yo ya longwe oshilongwa shoka manga yeli mepipi eshona oshoka oyo oongudhi dhokomongula.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here