Okwaa uvathana kombinga yevi mOmusati

0
274

Oshakati – Aantu yomwaalu gwontumba oya thigi po omagumbo gawo momukunda Ondjungulume ngoka guli poongamba dhiilongo yopamuthigululwa gwAakwambi nAangandjera.

Omwaalu gwaantu mbaka gwa kwatela mo aakiintu naalumentu oshowo uunona ogwa fadhukile po kOshakati oshiwike shayi. Mbaka oya thigi po omagumbo gawo taya hokolola kutya oye na uutile kombinga yoomwenyo dhawo.

Oya ti oya ningi oshihakanwa shuukwamuhoko sho anua taya liwa oshipungo kaapopi yOshingandjera mboka ye taya ti kutya oya lalapo evi lyawo yo.

Mbaka oya ti oya tula pomahala ngoka momukunda Ondjungulume ngoka guli kohi yElelo lyOpamuthigululwakalo lyUukwambi ndjoka lyi li kohi yewiliko yElenga enene tatekulu Herman Ndilimani Ipumbu. Yamwe yomaatembukili pOndjungulume mbaka oomboka ya tembudhwa okuza pOmpumbu, Okakukiipupu oshowo Okaku ka Nangula konima sho omikunda ndhika dha ningi oshitopolwa shevi lyondoolopa yaShakati.

“Omimvo mbali konima yokutungila mpaka pOndjungulume, Aangandjera oya tameke ta ye tu ula kutya otwa kuthapo evi lyawo no ye tu lombwele opo tu kiilopote kOmbala  molwashoka momukunda moka twa tula ogwo Onanyalala ndele kagushi Ondjungulume ngaashi tse twali twa dhiladhila. Oye tu lombwele kutya Onanyalala oshitopolwa shoshilongo Ongandjera. Oya tsikile ya ti otwa pumbwa oku ya tu ka tse oongolo komeho gOmukwaniilwa noku mu galikana etu dhimine po tse tu taambelwe moshilongo shaNgandjera,” osho Gabriel Angula, gumwe gwaantu mbaka a popi.

Aanamukunda mbaka aape anuwa oya tindi okwiyutha kwaashoka ya lombwelwa no ya gandja omayele kutya otashi kala oshiwanawa ngele Elelo lyOngandjera olya popi nokukundathana naandyoka lyUukwambi opo oshinima shika shi monenwe eyamukulo.

Oshiwike shayi onkalo oya ningi ombwiinayi sho anuwa ongundu yaalumentu yeli lwopo 70 nomukiintu gumwe ye ya momukunda ngoka noku tameka taya yonagula oondhalate dhomapya gaambaka.

“Oya mangele ondungu yimwe yelyenge kohauto yoLand Cruiser nonkwawo ta ye yi mangele kopaala yotango yolugumbo ye omuhingi otahingi oshihauto sho tashi hili  opaala ndjoka,”gumwe gwaamboka ya fadhukapo osho a hokolola.

Aantu mbaka anuwa oya li ya kambadhala okuyugako ohauto ya gumwe gwaantu mboka taku tiwa oya za kUukwambi, ndele mwene gwoshihauto shoka okwe shi pondola okuhilamo oshapi yohauto okupitila mekende omanga oshihauto inaashi hingwa po noku yi wa nasho andola.

Aakalimo aape mbaka oya li wo ya lombwelwa opo ya pate oondunda dhawo dhomalandithilo ndhoka yaadhika opo ya egulula.Mbaka otaya ti oyena uutile kombinga yonkalamwenyo yawo oshoka omatilitho ngoka ya kala  noku idhidhimikila okuza omumvo 2011 oga ningi ogendji notaga tilitha ngashingeyi.

Omupopiliko gwopolisi moshitopolwa Omusati  Lineekela Shikongo okwa ti opwa lopotwa iipotha yeyonagulo lyomaliko nuufuthi popolisi moshitopolwa shoka.Oshiningwanima shika oshaningilwa momukunda Ondjundgulume oshowo poohambo pIinyosha. Shikongo ngoka a tindi okugandja uuyelele wa gwedhwapo kombinga yonkalo pomukunda ngoka okwa ti opolisi oyiipyakiidhila nomakonakono goshinima shika. Omusamane Ipumbu okwa ti ye ka li iilongekidha okugandja okommenda ye manga, a ti ota konakona oshinima shika na ota ka popya ko kwaashika ashike uuna omakonakono ga ningwa nokumanithwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here