Omagwedheloo gopenzela otaga taambwa muAuguste

0
351

Windhoek -Aakulupe ota ya ka kala nenyanyu mokuuva kutya omagwedheleko kopenzela, ngaashi gali ga igidhwa muApiilili, ota ga ka taambwa muAuguste.

Epangelo olya li lya uvaneke muApiilili kutya aakulupe otaa kala haapewa N$1,000 kehe komwedhi. Ihe iimaliwa mbika ka ya li ya adhika ya gandjwa kuuministeli wUundjolowele Nonkalonawa.

Ashike ngashingeyi omutengenekwathaneko gwiimaliwa ogwa pitithwa mo Parliamende, niimaliwa ya gandjwa komaunisteri agehe. Aakulupe otaaka futwa omagwedhelo ngoka iinaayamona okuza muApiilili sigo omu July.

Aakulupe yamwe oya igidha omanga oyakwawo oya hakele omake okupandula egwedhelo miipewahenda yawo nooN$400,okuza omwedhi nguka. Momutengenekothaneko ngoka Ominista Yiimaliwa , Calle Schlettwein a tula poshitaafula ogwa ulike kutya aakulupe otaya ka mona egwedhelo lyooN$400 mbyoka otayi fala omwaalu ngoka tagu kala tagu kwatwa kaakokele sigo opooN $1,000 komwedhi.

Omvula ta yiya openzela otayi gwedhelwa nooN$100 oshowo oodola ishewe N$100 mo2017, naashika otashi eta omwaalu gwopenzela gu thikame pooN$1,200 komwedhi.

“Shika otashi tula aakulupe yetu kombanda yongamba yoluhepo yopashigwana, ndjoka ya tengenekwa yili pooN$530.00 komwedhi kehe nuumvo ishewe omuthika gwoshimaliwa shika otagu ihilile mwaangoka gwa South Africa gwooR1,410.00 komwedhi,”osho Schlettwein a ti.

Omagwedhelo ogali geya po sho Omuperesidende Hage Geingob, a li a tseyitha kuyele oshinima shika pethimbo a popitha Okabinete ootundi dhimwe dhimwe komeho ge tulo poshitaafula lyomutengenekwa mwaalu gwiimaliwa a ti ‘ “Enwethemo lyopamaiyuvo ndyoka egwedhelo ndika tali pe aakulupe inali monikako lyafa lyaana oshilonga”.

Aanapenzela oya li nale ya ti etseyitho lye gwedhelo ndika  lyiimaliwa yawo  nooperesenda omi40% okuza poo N$600 oku ya kooN$1 000 olyo eyambeko lya Kalunga”.

Nuumvo omwaalu gwoodola oobiliona 67,08 ndhoka dha tengenekelwa okulongithwa omumvo gwembo lyiimaliwa nguka, oodola oobiliona 23,39 otadhi longithwa moshitopolwa shonkalathano.

Schlettwein okwa ti omutengenekwathaneko oguna “ethiko pamwe’ ogwa gama koohepele, ogwa gama kekoko lyomahupilo oshowo ogwa gama konkalathano.

Omutengenekothaneko otagu odheke oompumbwe dha Namibia mekoko lyolela lyokuguma omahupilo, okusiloshimpwiyu oompumbwe  ndhoka dhomeendelelo no dha lundalala, omanga wo tagu yamukula kenenepalo lyomwaalu gwaaniilonga mepangelo nondando ndjoka hayi futwa aanepangelo, pethimbo olyo tuu ndika omutengenekothaneko otagu  ngambeke elongitho lyoshimaliwa meni lyoongamba ndhoka dhiitulilwapo okushonopeka oongunga oshowo elongitho lya pitilila lyoshimaliwa mepangelo.

“Omutengenekothaneko gwa gama oohepele, gwa gama kekoko momahupilo, guna egandjo lyiimaliwa ya gandjelwa owina ya odheka iinyangadhalwa  oku etapo ekoko momahupilo, okuetapo oompito dhiilonga, okuyelekapo oluhepo uule wethimbo,’ osho Schlettwein a fatulula kombinga yomutengenekwathaneko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here