Kambala a ningi kansela

0
289

OMUTHIYA  – Konima yomasiku sho Petrus Kambala ali a ulikwa oye kansela gwoshikandjohogololo Onyaanya, okwali a ganithilwa moshilonga oshiwike shayi. Kambala okwa landula Henock Kankoshi ngono a ulikwa a ninge Ngoloneya goshitopolwa shaShikoto.

Kambala okwa gana komeho gomutokolihapu, Isabella Mutimba a ziilile kompangu yaMangestrata kOshomeya oshowo montaneho yookansela dhomoshitopolwa Oshikoto.  Kambala okwa uvaneke ta ka gandja eyakulo kaantu ayehe yomoshikandjohogololo she no itaka gama ombinga.

“Onda nyanyukwa nondi uvite etumba sho ndi inekelelwa oshilonga shika shuukansela mOnyaanya, aakwashigwana oyali ya mono kutya osho opala opo ndi kale ndeya kwatela komeho ngame ndiya yakule pamukalo ngoka gu uthwa, noku eta omahumokomeho ngoka ga pumbiwa moshikandjohogololo,”Kambala ta ti.

Ta uvaneke taka longa muuwanawa woshigwana shono shemu inekelele oshilonga shika shuukansela.  Kambala ta ti itaka pondola ayihe pwaana ekwathelo lyaakalimo yomOnyaanya oshowo oombushe miilonga miikandjohogololol yilwe mOshikoto. Ta ti naya longele kumwe yo ya yambulepo oshitopolwa oshowo iikandjohogololo yawo, yo ya kale aaleli aawanawa ya hokiwa koshigwana.

Kambala okwali a hogololwa pwaana nande omukondjithi molwaashoka kapwali nande ongundu yimwe yopolitika yali ya tumu omukalelipo gwawo nenge mboka yi ithikamena kakele ashike kongundu yoSwapo, shono she etitha opo Kambala kaa kondjithwe, no inapu ningwawe omahogololo. Kambala okwa kala oomvula odhindji oye omukwatakanithi gongundu yoSwapo moshikandjohogololo Onyaanya mono a konekiwa keena okakololo ineenda , ta gandja uuyelele kombinga yongundu yoSwapo.

Ngoloneya Kankoshi okwali a pula kansela Kambala a longe nuudhiginini ye a konge noku pula omayele kaanashilonga pamwe naye oshowo ookansela oonkwawo. Okwe mu indile a longe muukumwe, ye ta yakula aakwashigwana ye nombili. Okwali woo a indile ookansela adhihe dhoshitopolwa she dhi longe muukumwe dho dhi yambulepo oshitopolwa shaShikoto oshowo oku eta ehumokomeho ndyoka lya pumbiwa moshilongo ashihe.

Aaniilonga pombelewa yoshikandjohogololo Onyaanya oyali ya taambako kansela gwawo nguka omupe ongula yOmaandaha oshiwike shika. Pethimbo aaniilonga taya taambako kansela Kambala okwali a pewa iipatululo yombelewa ye ku ngoloneya Kankoshi, noku tameka iilonga pamwe naayakulwa ye.

Sworn-in Sworn-in2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here