Omathigathano genzuna dhingi moNamibia oga pita ko

0
823

WINDHOEK- Okuna ashike omasiku taga yalulwa opo omukadhona omwaanawa omuNamibia ekuulikwe. Enzuna lyaNamibia pethimbo ndika ndyoka lyakala noshishani shuuwanawa moNamibia 2014, Brumhilda Ochs okwi ilongekidha oku gandja oshikolone shoka komulanduli gwe.

Ochs okwa hokolola olweendo lwe ongo Miss Namibia 2014 ongo ndoka olukumithi. “Onda tungupo omakwatathano gongushu notaga tungu pethimbo lyandje lyuuMiss Namibia 2014. Ndika olya pendje wo ompito oku enda omahala ngoka inaandi enda nale naashika osha humitha ndje komeho montseyo yandje oshoka onda tsakaneke omikalo noohedhi dhaantu ya yooloka,”  Ochs osho a ti.

Okwa ti oshinyangadhalwa she oshinene pethimbo lye ooshoka ha ithana “I am Vision 2030”. Noshinyangadhalwa shika ye okwa kala noku talelapo oosikola dhili nodhili nokupopitha aanasikola oku ya kumika unene tuu aalongwa yomoondondo 10 nonti -12.Oskeo yopevi ya Lordsville  modoolopa ya Karasburg oyo yimwe yomoosikola ndhoka ye a li a talelepo. Kakele koku talelapo omanongelo Ochs okwa li wo ha longo mekwatathano negumbo lyaakokele lya Immanuel Old Age Home mOkahandja ndyoka ha talelepo omathimbo nomathimbo okukala naakulupe, oshowo oku imba nokugalikana pamwe nayo.Mekwathelo lyaagundjuka mOkahandja Miss Namibia 2014 okwa li wo a longekidhile aakokele mbaka uulalelo mesiku lyohole ndyoka lya tseyika nawa moshitakumo Valentine Day. “Onga Miss Namibia 2014, onda kambadhala ngaashi tashi vulika okugandja elaka lyetegameno shaampoka nda talelepo. Ngame inandi itaala okulonga ashike niinyangadhalwa mbyoka ya longekidhwa oyo ayike . Okuhumbata elaka lyohole netegameno osho nashi kale onkalamwenyo ya Miss Namibia kehe nena naaluhe,” Ochs  kumike.

Ochs okwa ti okwa mona omathimbo taga shambula oshowo omakumithi pethimbo lye lyuuMiss Namibia. “Limwe ndyoka nda tula pombanda mwaangaka oondyoka sho ndali ndakalelapo Namibia methigathano lya Miss World, naasho nda mono nkene yaandjetu oshowo ookuume kandje ya li yuuvitile ndje uugumbo. Nonando opwa li omathimbo gamwe onkalo ya li ya dhigupala ndele inandi teka omukumo oshoka onda li ndishishi kutya iinyangadhalwa mbyoka tandi longele oshigwana oya hwameke ndje opo ndi ye komeho mokuyakula.Shika osho tashi ulike kutya  iilonga niinakugwanithwa ya Miss Namibia ihayi hulile mpoka pwa hulile okuzala oshikolone shika,” Ochs osho a dhimbulukitha.

Okwa ti omalweendo ogo gali shimwe shiinima mbyoka a pandula nokutyapula pethimbo lye mokuhumba oshishani nepapa ndika lyUunzuna waNamibia. “Kandali nda ende nokutalelapo omahala niilongo ya yooloka manga ndali inaandi sindana epapa ndika, onkene onda li shili nda nyanyukilwa nonda shatelwa komalweendo ngoka, nda mono omahala omape, nda tsakaneke aantu aape nondiilongo oshindji pethimbo lyomalweendo ngoka oshowo apehe mpoka ndayi,” Ochs osho   a tumbula.

Ochs okwa ti okukala Miss Namibia okwe mu longo ongushu yiinima iishona monkalamwenyo.Okupandula mwaashoka wuna. To tyapula  iinima mbyoka yaa wetike. Iinima ngaashi eimemeho koshipala shomunona ngoka wa papatele.Nonando ongeyi itandi ti okukala Miss Namibia oshinima oshipu, oshoka ethimbo alihe lyokukala noshishani shika olyo ethimbo lyeilongo. Oshoka onkalo kehe oha yi ya nomashongo gayo,” osho  Ochs a ulike.

Nonando okuhumbata oshishani shUunzuna kwe okwa thika pehulilo Ochs okwa thaneka okutsikila neilongo lye oshowo okukala iipyakidhila noopoloyeka dheyakulo  oshowo oshinyangadhalwa she sho “I am vision 2030”.

Okwa kumike aakadhona mboka yeli methigathano lya hugunina lyuu Miss Namibia nuumvo kutya okusindana epapa ndika otaku ya kwatha opo ya koke momukalo ngoka itaa ya adha palwe. Okwa ti iinima ya simana monkalamwenyo ihayi monika ndele ohayi  gumwa nomutima,” Ochs a ti.

Aakadhona omu-12 mboka yeli methigathano lya hugunina okukondjela OshishanI shuu Miss Namibia 2015 oya hogololwamo naambaka oyo taya ka thigathanapo opo gumwe gwawo a pewe shika momasiku 8 Auguste po Windhoek Country Club moVenduka.

Miss-Namibia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here