Oyendji ya kutha ombinga momauliko giipindi mEenhana

0
258

EENHANA – Aauliki yiipindi ye vule 300 oya kutha ombinga momauliko giipindi mondoolopa yEenhana. Ondoolopa yaEenhana ndjoka oyo oshilandopangelo shoshitukulwa shaHangwena, omu na aataleleipo oyendji aauliki yiipindi naatali yiipindi ye ya komaulikilo giipindi ngoka ga tamekekele27 Juli 27 notaga hulu mesiku lyotango lyAguste nuumvo. Shika osho oshikando oshitihetatu omauliko giipindi taga ningwa mondoolopa ndjika.

Omunambelewa omukuluntu melelelo lyondoolopa yEenhana, Walde Ndevashiya ota ti, okuza peuliko lyotango lyiipindi 2007, omahangano ogendji  gopaumwene, iikandjolonga mepangelo, aanengeshefa aashona naanene oya kwatakanithwa mekuthombinga lyomaulikilo giipindi gokomvo gaEenhana taga ningilwa mendiki lyaanyasha. Ndevashiya ta gwedha po kutya, shika osha eta aalongithi oyendji yoshimaliwa no she ya kwathela meyambukepo lyondoolopa, sha kwatakanitha oyendji aakuthimbinga momauliko giipindi gaEenhana gonuumvo naanangeshefa aashona mboka taa landitha iikulya yomaludhi, yamwe taa telekele momauliko nokupalutha aakuthimbinga naatalelipo.

Ndevashiya okwa yelitha kutya, oshikondo shuukashike kookantu osha futile oyendji mboka taa ulike iilandithomwa yopamuthigululwakalo, ilongomwa yomomapya, yopaushitwe, iikulya yomaludhi, iihondjomwa noyendji oya mona ompito okuulika uunongo wawo.

Kakele kaauliki yiipindi mboka haa yambidhidhwa kepangelo, oshikondo shokuungaunga noluhepo nokuyambula po oonkalamwenyo yoshigwana oshimwe shomiikondo yepangelo ya kutha ombinga momauliko giipindi yomondoolopa yaEenhana.

Okuza pomaulikilo gotango 2007, aauliki yiipindi ye vule 160 oya kutha ombinga nomwaalu ogwe ende nokwiindjipala sigo gwayi po- 320. Shika osha kwatakanitha aalandithi oyendji koombinga dha yooloka nokuyambula po omahupilo gondoolopa. Kakele kaauliki yiipindi ya za kiitopolwa ine konooli, Oshana, Oshikoto, Omusati, Ohangwena,  Karas, Erongo, Otjozondjupa .Oyindji yomiikondo yepangelo ya kutha ombinga momaulikilo oshikondo shElongo lyopombada, Elongo lyopevi, Uukalinawa, oshikondo shegandjo lyomauyelele, oshikondo shiilonga naaniilonga oshowo omahangano gi ili nogi ili. Omaulikilo giipindi gaEenhana oga futilwa oshimaliwa kombaanga yoFNB, Standard Bank, Development Bank of Namibia. Odhindji dhomoombaanga ngaashi FNB, Agri bank nadho otadhi ulike omayakulo gadho piipindi mbika nuumvo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here