TUYENI KOLUPALE LA TUYENI.   Ovanamibia omuhole unene okulya nye kamuhole okulonga lume.

0
312

Okudya ashike Namibia eshi la mona emanguluko mo 1990, oshiwana osha ingida tashi ti, otwa mona emanguluko noilonga, omo mwakwatelwa,yo noufemba womunhu. Ashike ngeenge oto tale nawa mefimbo lopaife, ova Namibia ova ningwa oshihakanwa shoinima ei tai shikula apa. Ovanailonga meembelewa depangelo nomeembelewa doikondo yopaumwene, ovatameka okulikufila vo tava lundulula omaliko epangelo ta vaa twala keenhele oku hako nande a pitikilwa nande nande, ta ve shiningi inava pewa nande olo elombwelo kulye ilo kungadi.

Eshi ita shi ulike nande emanguluko noilonga, ashike eshi otashi ti, oumbudi wa konghola u kwetelwe komesho kodino noku hadulika ku li momitima doshiwana. Ngeenge oto diladila nawa oto nyengwa ne omunhu omunamwenyo, a hala okukala ena omiliyona omanga monghalamwenyo yaye nomepata lavo neexuxwa domakasha inave dilikola nande. Pwilikina ne ovalumenhu voshili ova Namibia eshi tava longo, konale nale konakudiwa moilongo ya Afrika nomounyuni aushe, okwa kalwa kwaitavelwa kutya ovalumenhu ovo ova kandulipo vomaupyakadi, nokukelela omaufyoona nge taaponokele omaumbo. Hano mopaife eshi hatupopi ngaha, omulumenhu adenga mbada nokwatalikako eli  pomufika wopombada nge tashiya okulonga nokulitulamo, oyou ngaha. Omulumenhu ongholwe ya konghola, ye omulumenhu ehole oipala afa tali omakunde, ye navali omulumenhu wombudi, ihaa pu meedolongo ngeenge teku tale omesho aye okwaninga matilyana kokuteta ovakainhu omitwe.

Ei oyo imwe ta iulike kutya ovaNamibia omwamona emanguluko noilonga shili. patulula omatwi oye upwilikine koufemba ou tamu longifa moshilongo sheni netomelo omwam anguluka.

Manga Namibia inali mona emanguluko, ava mwakoneka nawa moshilongo shetu ovalumenhu ovo havanane konima nokomesho e 4×4 hano kakwali tavamonika mouhapu ngaashi omefimbo lopaife omashenge hano nao okwamona emanguluko noilonga. Ovakainhu mo moshilongo shetu paife otava longo ne moshili yoovene, okuliladifapo kovakainhu moshilongo shetu okwaduva ne unene, netomelo lavo otavelikongele omboloto. Vamwe vomovakainhu vetu moshilongo ovo yo vekwetele komesho okuteya eehombo nokufadukapo omaumbo avo inashipitikwa, etomelo lavo ohava longo kuvo vene navali ovalongwa oveshi okulesha Oshiingilisha.

 

John ya Tuyeni Ndevapwa

Cell 0812988549

Okahandja

 

Didilika: Omadilaadilo eli moshinyolwa eshi oomushangi mwene, ndele kae fi a Kundana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here