Eenhana Medical Centre ya patuluka

0
358

EENHANA -Ovanaudu novayakulwa keendokotola dopaumwene modoolopa yaEenhana, okudja paife itava ka yakulwa vali koipangelo ilili ndele otava yakulilwa moshipangelo shopaumwene shEenhana Medical Centre.

Ouyelele owa yandjwa komunambelewa omuyandji womayakulo  moMedical Centre  yaEenhana, Shwan John Poilton  oparamedic noku li omushingi woambulansa  ipe yotete tai  yandje omayakulo oludi eli modoolopa yEenhana nomomudingonoko.  Poilton ta yelifa kutya, oshipangelo sheembete 16 di li meenduda ne kombinga ovalumenhu kombinga ikwao ovakainhu, osha tameka okuyakula  ovanaudu vopaumwene aveshe ve na oukalata vomayakulo opaunamiti omaludi naava vehe na oukalata vopaunamiti, otava dulu okuyakulwa nokufuta oshimaliwa keemuma.

Poilton okwa yelifa nghee oshipangelo sha patuluka modoolopa konima yeehani ne tashi ka kandula po omhumbwe yomayakulo kovanaudu, va pumbwa eendokotola dopaumwene osho yoo okuhakula ovanaudu vefiku vehe li meembete. Oshipangelo oshi na omashina okuminikila ovanaudu ngaashi  oX-ray, osonar, oscanner noambulansa. Amwe omaludi omayakulo taa yandwa moshipangelo Eenhana Medical Centre, omafulo nope na ondokotola yokuhakula oomeme hai talele po lumwe moshivike.

Oambulansa ipe ya shangwa Intensive Therapy Unit – ITU otai yakula ovanaudu va pumbwa okufikifwa koipangelo no va pumbwa ouhaku womeulumo. Ya tameka okulongifwa muApiilili neudo, oambulansa ei enyamukulo linene kovayakulwa moshipangelo shopaumwene nomoshipangelo shepangelo. Opo i shiivike koshiwana, ei okwa lit ai ulikwa pefimbo lomaulikilo oipindi oshivike sha djako. Oshiwana okwa li sha pandula mokumona oambulansa ei tai ka longifwa oku yandja eyakulo loludi eli.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here