Peter Ondume yomomufitu: Elunduluko monkalo yiita yekondjelomanguluko 1981-1989

0
325

Ethimbo lyopokati komimvo 1981 sigo 1989 sho SWAPO a shaina euvathano lyokuhulithapo omaumbathano nepangelo lyomukolonyeki moNamibia olya li ethimbo lyeshongo enene, unene tuu kaakwiita yekondjelomanguluko mboka yali haya kondjo ye li meni lyoshilongo.Ethimbo ndino ondyooka omukolonyeki adhikepo etanga lyoKoevoet ndyoka lya kala tali pingenepo  aakwiita yomukolonyeki kashona nakashona.Aakwiita mbaka yetanga lyoKoevoet kaya li yena owino nontseyo yasha kombinga yooveta dhokuhinga iita.

Iilyo yoKoevoet oya tameke okumbandameka aakwashigwana mboka ya li ha ya yambidhidha aakondjelimanguluko. Oye shi ningi mokufikapo omagumbo gawo oshowo okulyatapo omapya gawo. Okwa li wo kwa hokololwa kutya iilyo yoKoevoet oya li aantu yi itaala muulodhi oshowo muumpulile. Shika oye shi ningi opo ya tilithe nokumbandameka oshigwana oshowo aakwiita yoPLAN andola. Oonkambadhala adhihe ndhika dha longithwa koKoevoet odha li nelalakano okutulapo eyooloko enene pokati koshigwana naakondjelimanguluko.

Ihe shoka iilyo yoKoevoet ya dhimbwa ooshika kutya omiyonena ndhoka mbaka ya ningile oshigwana inadhi pondola oku ngambeka aakwashigwana ya tsikile oku yambidhidha aakandjelimanguluko oshowo okulongela pamwe nayo.Ombepo yeitulemo yaakwashigwana oshowo yaakwiita yoPLAN kaya li tayi vulu okuteyagulwa oshoka mbaka oya li ye shi shi kutya shoka tashi konjdelwa oshasimana, unene tuu sho shika tashi fala kemanguluko lyoshilongo.Mokati komumvo 1981 aatondi oya lundulula omuhingo gwawo goku hinga iita sho ya tameke okulongitha omahauto giita goCasspirs oshowo okulongitha etanga lyaashi naanaa lyaakwiita ha li ithanwa Koevoet. Shika oshetu thiminike opo natse tu longithe ondunge ompe okukondjitha omutondi oshoka omahauto ngoka oshowo oKoevoet oya li ye tu tula meshongo enene  miilonga yetu  okukondjitha omutondi.Eshongo lyeetwa koCasspirs oondyoka kutya omahauto ngoka ogali geshi okwiinekelwa kooyene yago , unene sho iikondjitho yetu ya li yaana oonkondo oku yaha noku ehameka omahauto ngoka. Eshongo etiyali oondyoka kutya omutondi okwa li he tu ponokele ta kondjo pevi nopombanda pethimbo limwe, shika oshetu ningile oshidhigu oku mu yamukula sha gwana.Oshikwawo iilyo yo Koevoet anuwa oya li ya yi koonganga opo ndhika dhi yi opaleke opo tse kaatu yi yahe, nenge anuwa oonganga odhetu umbu omitsa opo anuwa tu kale tatu kotha  nenge twaana oonkondo. Sho omaCasspirs ga etwa mehala lyolugodhi okonyala ga mbandameke iilyo yetu yimwe, mbyoka yaale yi itaale kutya tse katuna we oonkondo okukondjitha omutondi ngoka a ninga omunankongo ngashingeyi.Ihe nando ongeyi otwa kala tu shishi kutya omutondi kutya okwa homatekwa ngiini otuna ashike oku mu homona noku mu tidha mo moNamibia tashi pitile komulungu gwondjembo. Oshali woo pethimbo ndika sho omutondi a ponokele moAngola  noku kuthako oshitopolwa shaKunene, naashika oshe tu ningile oshidhigu oku inyengitha oondjembo dhetu oshowo okupewa omalombwelo omape okuza koombelewa dhetu oonene.Oshiholelwa oombelewa dhokugandja omalombwelo kutse muumbangalantu zilo odha thiminikwa oku ya kokule natse naashika oshe tu dhigupalele oku pewa omalombwelo omape. Shika omukolonyeki pamwe naayambidhidhi ye yiilongo yokuuninginino oye shi ningi nelalakano okupiyaganeka einyengo lyiikondjitho yetu okuza moAngola okuya moNamibia.Manga omutondi a hanyeke iita ye meni lyAngola, Koevoet naye wo okwa li a hanyeka iita ye yokuponokela aakwiita yoPLAN meni lya Namibia oshowo okuhanagulapo iinima yaakwashigwana.Shika oshetu tula woo muudhigu oshoka ka twa li tatu vulu oku etelwa iikondjitho iipe niikuti iipe okuza koAngola.Shika oshetu thiminike opo tu kale tatu tege oomboma ndhoka dha kala tadhi lyatwa komaCasspirs uuna ya landula oompadhi dhetu. Otandi dhimbulukwa omumvo gumwe sho ndali nda manapo konyala iikuti yandje ndali ashike nemangadjina limwe alike lyali lina iikuti omilingo ndatu. Onkalo ndjika oya li shili ombwiinayi unene kakoondjelimanguluko oshoka kaya li taya vulu okukondjitha omutondi nando oya li ye shihala molwashoka kaya li yena oondjembo niikuti yagwana,  Oshikwawo otwa li tuna uupyakadhi oku fala ooyakwetu mboka yeehamekwa koAngola molwuunamiti oshoka omutondi okwa li a halakanena apehe moAngola. Omolwonkalo ndjika otwa shonopeke omwaalu gwaakwiita ngoka gwali tagu kala  mongundu yimwe . Konyala oongundu odha kala tadhi inyenge pokati kaakwiita 5 sigo aakwiita 15.Nonando otwali katuna iikondjito  ya gwana oombelewa oonene dhiita odhe tu lombwele kutya otuna okukondjitha omutondi nelalakano oku mu thiminkika opo a galukemo moAngola oshoka mboka a li ta kondjitha oye li moNamibia.Iikondjitho twa li tuna ayihe mbika oya li moAngola moka mwali aakwiita ya South Africa. Oshikwawo pethimbo ndika opwa tulwa wo omalombwelo haga ithanwa omulongo. Ngaka oga utha kutya shaa omukwiita a kala keeli miilonga keena epopilo nomatompelo, nena nguka ota ka geelwa nokudhipagwa ta yahwa kaakwiita ooyakwawo.Omalombwelo ngaka oga gandjwa oshoka okwa li kwa itaalwa kutya aakwiita yamwe otashi vulika ya kwatwa kaatondi nokomukolonyeki gwa, mboka eya dheula opo ya ka longele ooyakwawo omiyonena uuna eye yeetha ya shune koAngola. Mbaka uuna ya dheulwa ngaaka ohaya shunithwa koAngola nopwaana ngoka a tseya kutya mbaka oya li miikaha yomutondi. Ondunge ndjika yomutondi oya ka eta uutile nokwaa inekelathana mokati kaakwiita unene tuu yamwe mboka tashi vulika haya kanapo uule wethimbo nokaapena ngoka a tseya kutya nakukanapo nguka okwa yile peni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here