Aandangwa ya lundile muni gwawo kutya iha edhilile iimuna mbyoka hayi napa mondoolopa

0
265

ONGWEDIVA-Omukalimo gwomOndangwa okwa lundile elelo lyoshilando shoka kutya ihali ningi sha moku edhilila iimuna mbyoka hayi kala tayi napa momalukanda gomondoolopa ndjoka.

Mcboidy Luwetha ngoka oshikunino she sha yonagulwapo kiimuna mbyoka hayi napa mondoolopa ya Ndangwa okwa ithana aanambelewa yelelo lyondoolopa yawo opo yee ya kwatepo iimuna mbyoka noku yi edhilila moshigunda ihe anuwa a li ku ya tegelela.

Luwetha okwa ti omabanana, omamengo , omalemuna oshowo okangwena ke hoka keli molugumbo lwe oka yonagulwapo kiinamwenyo mbyoka no inaapu thigala sha.

“Ondili mondoolopa nenge omiihwa? Oshoka iinamwenyo mbika oya nika wo oshiponga kaamwandje,”Luwetha a ti.

Okwa ti endopo lyewiliko lyaNdangwa okukwatapo iimuna mbika noku yi edhilila olya fala mpoka kutya oshikunino she ngashingeyi osha ninga owala uulithilo wiimuna ongulohi kehe.Oongombe anuwa ohadhi nuka ashike olugumbo lwe noku ya moshikunino she.

Kakele koshikunino shoka sha yonagulwa., Luwetha okwa ti olugumbo lwegumbo lye nalwo olwa yonagulwa kiinamwenyo mbyoka na otalu tsikile okuyonwa kuyo shampa thimbo mbika ya nukile megumbo lye. Olugumbo lwomushiinda she nalo oluli moshiponga shoku yonagulwa kiimuna mbyoka anuwa ngele muni gwaNdangwa ina katuka onkatu yasha. “Esipili lyokonima lyohauto ya mushiinda okonyala li tewe sho ontsezi ya li ya nuka olugumbo  nokuteya omweelo gwolugumbo lwamushiinda. Onda li ndi ithana  aanambelewa manga ontsezi yili moshikunino shandje ndele mbaka ina ya holoka nando,”osho Luwetha a hokolola.

Luwetha okwa ti onkalo ndjika oya kala ngaaka okuza omumvo 2011 ndele elelo lyaNdangwa anuwa olya ndopa sigo oompaka oku etapo elunduluko monkalo ndjoka.

Okwa ti osha fa oshigunda shoku edhililamo oongombe niimuna mbyoka inaa yi pitikwa okuya mondoolopa ihaashi longithwa ngaashi sha tulilwapo.

Luwetha okwa galikana ewiliko opo  li ningepo sha kombinga yiinamwenyo mbyoka tayi endagula mondoolopa  tati ita vulu okutsikila nokutekela iimeno ye mbyoka tayi kala noku likapo  “kiinamwenyo yewiliko lyondoolopa”.

Omunambelewa Omupitithi ta kwathele melelo lyOndangwa Paulus Ndjodhi okwa lombwele Luwetha kutya uuna iimuna ye ya moshikunino she, ne mu dhengele omanga mbyoka yi li natango moka opo ewiliko lye li vule oku kwata mbyoka oshoka ina hala ewiliko li falwe kompangu molwokukwata iimuna ya puka.

Shika Luwetha okwe shi pataneke oshoka anuwa okwa dhengela omunambelewa pitithi nguka omalupita ndele inapa ningwa sha namutenya ngu.

Ndele okwa kwashilipaleke naku nyenyeta kutya ngele iinamwenyo mbika oya edhililwa moshigunda nena mwene gwayo oye ena okufuta ekanitho ndyoka lya ningilwa Luwetha.

Ndjodhi okwa uvaneke noku gandja ekwashilipaleko kutya elelo lyondoolopa ye otali kambadhala ngaashi tali vulu okungambeka omainyengo giimuna mondoolopa ndjoka yi li mevi lyaayehe moka iimuna hayi kandulwa pethimbo ndika lyokwenye. Oshikwawo ooyene yiimuna mbyoka kayena ehalo okwiiyutha koompango dha muni dhoku kwata iimuna yawo uuna ndoka yaadhika yaali metonatelo modoolopa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here