Eethepo lyomithigululwakalo noohedhinkalelo tali ekelehitha  uunona

0
313

Oshipu pethimbo ndika omuvali omugundjuka eekelehi okahanona opo eka vala, ye ta tsikile nonkalamwenyo ye esiku kehe pwafa inaapa ningwa sha. Shika otashi ningwa molwashoka ongaagundjuka tse otwa ekelahi omikalo dhookuku, omithigululwakalo noohedhi dhetu. Omulumentu ita tseya we nando okashona , oshowo ita kala ena ko nasha kutya okwa mitika omukiintu.Ishewe ye ita landula okuuva kombinga yaashika nenge wo a hokololele yaandjawo eyono ndyoka eeta. Oshaafaathana wo kombinga yomukiintu, ngoka naye ta kala wo inaa lombwela yaandjawo kutya ye omusimba nenge kutya okuli metegelelo, nenge ita kambadhala okufala epunda ndyoka kaandjawo yomulumentu ngoka eli mu pa ngaashi osho shakala nale monakuziwa.

Ngiika aakiintu oyena uumbanda pethimbo ndika nenge oya tila okupewa uusama nenge okugeelwa ngele oya tseyithile aakuluntu kombinga yuusimba.Pomathimbo ngaka taga nyengathana nomadhigu, okugwedhamo omuntu gumwe megumbo ohashi etele aakuluntu ongeyo. Omazimo gamwe kuyo oshidhigu nohoni okukala nomugundjuka a vala inaa hokanwa nenge inaa hokana.Ihe shika inashi kala etompelo oku ekelahi omunona nenge ohanona.

Ongoshigwana otuna okukala nomalandulathano ngoka taga kumike aagundjuka ya ka konge ekwatho pondje yoofamili dhawo. Otwa pumbwa aasita yomagongalo, aawiliki moshigwana, aaniilonga yonkalonawa mboka taya kwatha nokuhungomwenyo aavali mbaka aagundjuka opo ya taambeko shoka sha ningwapo. Ya longekidhe aavali aakiintu mbaka aagundjuka ya taambeko aanona mbaka uuna ya valwa, oku ya lombwela kutya ongo omukuluntu omugundjuka otashi vulika shika, sheetele ohoni ezimo lyaandjawo  ndele shika hasho ehulilo lyuuyuni. Sho oshinima shika hasho shikale etompelo okudhipaga omunona keena shoka a yona, shoka shi li oshilonga oshiwinayi okuyeleka nokumita.

Iinamwenyo nayo ihayi thigi uunimona wayo melundu, kutya nee okanimwena hoka okalema nenge kakena oonkondo momagulu. Mbika ohayi tegelele mpoka sigo uuna ndoka okanimwena ka vulu okuthikama kuko kene noku enda ko ishewe okaza moshiponga.

Osha kala aluhe ondjigilile, omuthigululwakalo noohedhinkalelo, kutya uuna omukiintu a ningi etegelelo, oha lombwele mwene gwepunda kokutya he yomunona ngoka a tegelelwa, go omalongekidho otaga ningwa mbala opo omukiintu ngoka a mitikwa a fale epunda ndyoka kaandjawo yomulumentu ngoka e mu mitike.

Omukiintu okwa tegelelwa okufala epunda ndyoka kaandjawo yahe yomunona gwe hoka nguka oko a kala.Ngele oshapumbiwa omukiintu ngoka oha thindikilwa kaandjawo yomumitiki gwe komukuluntu, nenge omukuluntu gwomezimo lye ota ningi ekwatathano nefamili lyaandjawo yomumati. Efamili lyaandjawo yomumati olya tegelelwa wo okutseyathana nefamili lyaandjawo yomukadhona ngoka ahumbata omunona ngoka taka lukwa edhina lyefamili lyaandjawo.

Ezimo lyaandjamati ohali tumu omukuluntu kaandjawo yomukadhona okuulika kutya yo oya taamba onkundana yuusimba weetwa komwana gwawo.

Omukalo nguka ogwali gwa kwathele okupotokonona omaupyakadhi ngoka gali ga holokapo ngele omulumentu ngoka eetelwa epunda okwe liipatana kutya kali shi lye. Nguka ogwa li omukalo gwa taambiwako kashina nee mbudhi kutya he yomunona ngoka a tegelelwa okuvalwa ota vulu okukwatha omwana ngoka nenge ahawe , nenge ngele ngoka a pewa etegelelo okwe li pewa komulumentu a hokana nenge komulumentu ena nale omukiintu gumwe, ndele inaya hokanathana natango.

Shoka shasimana ooshika kutya omafamilia ngaka gaali oga tegelela omunona ta gwedhwa komuhanga gwawo. Otaya kala ayehe ya tegelela nenyanyu evalo lyomunona gwawo ngoka ta valelwa momazimo ngaka gaali. Efamili lyomumati oshayela otali kumike omulumentu opo iilongekidhile oshinakugwanithwa shoku siloshimpwiyu omwana, okuza tuu kokumuluka, oshowo okulongekidha kehe shoka shapumbiwa meputudho lyomunona ngoka oshowo iifuta mbyoka yi na okufutwa ngaashi omuthigululwakalo taguutha.

Uuna omunona a valwa omazimo ngaka gaali ota gaadhika galonga neitulemo molwashoka oga kala taga longekidha nogena etegameno mevalo lyomunona gwawo yuudha enyanyu. Osho esithahoni okukala nuuhanona tau si molwashoka tse otwa thigapo omithigululwakalo noohedhinkalelo dhetu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here