A tsakanene naakwanezimo ya He lwotango

0
370

OUTAPI – Omukiintu gwomimvo 33 Elizabeth Lipuleni ya Stefanus okwa kala eli molukongo ta kongo aakwanezimo yahe Petrus Stefanus, ngono a manene oondjenda dhe pethimbo lyekondjelomanguluko. Aakwanezimo momukunda Omukoko mOmbalantu oyali ya longekidha oshituthi mono yali yi ithana aakwanezimo yeye ya tale noku tseya omwana gwawo.

Stefanus ngono a valelwa moAngola okwali a hokolola kutya he okwa hulako pethimbo lyekondjelomanguluko manga ye ali omunona omushona. Stefanus omukalimo gomOshandi moshikandjohogololo Ondobe moshitopolwa Ohangwena mono ha kala na yina, nonande kegumbo ha yiko owala omalupita oshoka oha longele kOshikango.

“Onda kala ndina ohokwe nondjuulukwe ndi tsakanene naakwanezimo ya tate gwandje molwaashoka nkene nda valelwe ndi mone nando  gumwe gwomuyo, okuza sho nda koko onda kala handi shanga omatumwalaka tandi shangele koradio NBC keyakulo, onda kala ethimbo ele te kongo ashike inandi mona nande uuyelele nonande meme a lombwelandje kutya tate okwa zile kOmbalantu osha nyenge ndje oshoka inandi mona uuyelele wothaatha,” Stefanus ta ti ngaaka.

“Petameko lyomwedhi gwaziko natango ondali nda gandja etumwalaka keyakulo, hono ndali nda dhengelwa ongodhi ku gumwe ta lombwele ndje kutya naye okwa valwa ku tate, okwali a lombwele ndje kutya aakwanezimo ya tate oyeli komukunda Omukoko mOmbalantu,” ta gwedhapo.

Aakwanezimo yahe ya Stefanus moku uva onkundana yomwana ngono ya kala konyala oomvula 33 kaayemushi, oyali ya kwatwa kenyanyu enene no yali ya longekidha esiku opo yeye ya tsakanene nomwana yo yemu tule molukwe lwahe ngaashi hashi ningwa mOshiwambo. Ayehe oyali ya kwatwa kenyanyu enene mokumona omwana ngoka ali a thiki mOmukoko mOlyomakaya ga ziko.

Patricia Katiti ngono eli mumwayina gwahe ya Stefanus okwali a holola enyanyu lyawo onga aakwanezimo moku mona omwana gwawo ngono a kala ethimbo ele inaa ye mu tsakaneka. “Otatu pandula noku hambelela Kalunga molwashoka etu ningile iinenenima mbika opo tu tsakanene nokaana ketu,otatu pandula woo Oradio yOshiwambo ndjono yeshi ningi oshipu opo tu vule ku mona okaana ketu haka,” Kuku Katiti ta ti ngaaka.

Stefanus okwali woo naye a kwatwa kenyanyu sho a tsakanene naakwanezimo lyahe oshowo noku tsakanena naamwayina mboka ya valwa kuhe. Stefanus nonande ena oomvula 33 natango kena uuthemba woshilongo oshoka kapwali puna oombapila dhahe tadhi vulu ando dhi mu pe ompito a ninge uuthemba we, kena onzapo yevalo oshowo okatse koshilongo tati shino osho sha kala unene tashi mu hepeke noku mu thiminika a konge aakwanezimo lyahe , yo ya hangane. Tati okwa kala hu ulwa omalaka omawinayi kuyakwawo kutya kena he, ye kena woo omishangwa dhoshilongo, tati osha kala unene hashi mu ehama nolundji okwa kala ha galikana a mone aakwanezimo lyahe. Ta gwedhapo kutya omagalikano ge ogu uvika onkee ota pandula Kalunga ngo a enditha ayihe.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here