TUYENI KOLUPALE LA TUYENI

1
763

Oshike shaliwa kovakainhu ova Namibia tava dipawa oufiku nomutenya vafa oinamwenyo mboli hano?

Ovalumenhu ova Namibia, hano oshike mwa pewa shinyenye unene kovakainhu ova Namibia osho hashi ke va twalifa fiyo omefyo ngeenge inamuli hala vali?

Vaholike oshili mokupopya oshili yoovene, meulu omo ngeenge omuna ngo shili oheli ei haipopiwa, oshili ondafa ndiwete muna ediko lova Namibia ovo aveke velimo tava angauka nomudilo. Owa pumbwa naana okupwilikina nawa nde to patulula omatwi oye nawa, osheshi, oshili eshi tamu ningi kashishi omadipao ndele omwafa tamu ningi omafiyafano okutoma oimuna, ndele noilongo yopoushiinda eshi ishiudite oya pakalaleka ashike omatwi yapwilikina kombwela nondjongo taidanwa ko va Namibia.

Moshilongo shetu oufiku nomutenya otamuudika omadipao a nghina nghenda nomeemito dihapu otaa ningilwa ovakainhu ovo hava kala meehole doipupulu novalumenhu ova Namibia vakwao.

Ovalumenhu ohava kendambala alushe okuhola ovakainhu ngaashi shina okukala monghalamwenyo, nokonima yefimbo eehole edi danyika oubalabali nodikwetelwe komesho koulunde, ohadi ka shituka omipaulilo deedjembo noilwifo imwe yawedwapo, vakwetu oshili vaNamibia otamu tu tilifa oita omo yali moshilongo omu, nde oya xula nale efeni utale oshili oita yomomilele nomalwoodi omoikumbafa.

Ovalumenhu ohava tameke okwoonda ilo tutye okuyadja omaliko avo kovakainhu, osho nokuli meemito dimwe have shiningi nokuheka ilo tutye nokufuula ovakainhu, ovo tuu ava.

Ndele molwa okuhole omaliko kovakainhu voshilongo shetu navali inava hala okuli kondolola, ohava tameke okutambula omaliko ovalumenhu ava ngaashi naanAa omunhu tapewa ongalo ilo tutye hano omaano. Onghalo ei ili ngaha ovakainhu inave inongela, na ihave shi dimbulula kutya meemito dihapu osho nokuli hashi ka twala fiyo eemwenyo davo konakupila nde nomaliko aa vapelwe ta vaa fiyepo.

Ovakainhu onda hala okumu dimbulukifa kutya,oshili omulumenhu wonhumba ilo wongadi oshili iha dulu nande okuninga woye omanga oove mwene ino mu itavela, ashike opafa pena okamufofodolo vati omwafa tamu papata lume, ame ondaama ngoo kunye ngeno.

Oshili nashipopiwe utale ndele hatu efapo oilonga yanyika oubalabali oyo hatu ningeni moshilongo shetu, ame mweene onda dalwa ngoo nee nale, nonande kandishi ndepupi lotatekulu Mandume ya Ndemufayo ohamba inya kwali tailele Oukwanyama eedula dinya, ashike oshili ondina okumu lombwela nde ou hopwilikine to uduko ame naame haame kalako onaika shikule ootatekulu ava vaya nale nde tamukalele ombwela yeni.

Ovakainhu ova Namibia, oshili li vangekeni okutambula nokupewa omaliko ovalumenhu pehena nande epikilo lasha, osho nokuli meemito dihapu hamu kala inamu hala shi monike ilo shi udike kovakulunhu veni nokutya omwaandwa nomwapewa oyoonda yomomilaulu, nonande ombwanyu opo ngo haikambwanyuka nde oidjemo ova Namibia aveshe tave mu lesha moifo.

Onghenda unene yakula kova Namibia eshi tamu lidipaya mwafa eemuku dili komututu, nohonde yeni tai kunguluka oufiku nomutenya vamwameme vaholike, oihole yeni kaina oukwashili navali kaina ouyelele yo noxo oinyika hole, efimbo limwe nokuli oyo hayeeta ovakulunhu vetu vadjale oipando inaa ve shiteelela nonande kapena eefya da tile ohandiya mongula, aayee omululila mboli.

Oshili otashi kutilifa omukainhu omuNamibia umwe aeke ti, ena ovalumenhu vefike puvahetu vafa oinamwenyo, vafa nokutya pamwe ohavadi oushosho otaka lyateka nande epya lambulavo pamwe. Ovalumenhu ova Namibia inava hala vali okulonga shili, omulumenhu eli poima nde nonande okwakofa ota hadauka ashike oinima yomomilele ei vatula keemwenyo davo, amushe kamuna oshili ndati kapena ovanhu apa.

Ovakainhu shidimbulukeni nokutya, ovalumenhu vamwe ovo hava kala tave mwoondo oyoonda yomomilaulu, oshili ovo omavaya ongaho ngaho vamwe kavena nomitala dokunangala nokuli ovafange ashike ou handipopi apa, osho uwete have mu tanaukilepo nomipini konima nge mwelipa oushike pengeyo veni va kotokeleni, inamu tambula vali oinima yavo oyo aike vekwete oyo vemupapo.

vamwe vomovakainhu ndaya navo meenghudafana otava popi ngaha, ovalumenhu vamwe she ihatu vapulasha ilo tutye nave twoonde oyoonda yavo ndele ovo vene havakufa omatokolo vetupe molwaashi mutu ohava kala vauda nawa nge twe vapa eshi shinyenye, umwe ta hokolola ngaho nonghenda. Openi wamona omulumenhu oye ayeke ti ena ovakainhu vedule 9 moilando yayooloka? Vafa hava kandwa kutya pamwe ota ningile oxupa yambulavo iyade diva.

Oshili vakwetu nye ne ovakainhu novalumenhu veni ngeenge ngo itamu shendje, oshili omafyo nohonde oina okukala taikunguluka oufiku nomutenya ngomunhu otohale kutya oita ei yali moshilongo omu xwepo vali.

Heeno ondishishi kutya oshili eshi hamu lipe oshinyenye, na oko mweshihanga shinyenye nale, nye oko tamu shifiye shinyenye, sheefeni shikale shinyenye, nghee sha kala oshinyenye, oshili otashi muli oshinyenye, navamwe ove tufiyapo nale nokuli molwaashi oshinyenye.

JOHN YA TUYENI

CELL 0812988549

MRTUYENI76@GMAILA

Dimbuluka: Omadilaadilo moshinyolwa eshi oomushangi yemwene ndele neee kaefi a Kundana.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here