Aailongi aakriste ya kumikwa ya nyatipale melongo

0
300

ONYAANYA – Ehangano lyaailongi aakriste hali ithanwa Student Christian Movement (SCM),  moshikandjo shuuzilo olyali lya longekidha ontanda ndjono ya ningililwe moseko yUukule mOshikoto pehulilo lyomwedhi gwayi.

Konyala aailongi aakriste yaza komanongelo geli omu-14 moshitopolwa shaShikoto oshowo kiitopolwa yopuushiinda oga li ga tumu aakalelipo ye ye ya tungathane noku tulilathanamo ongaa-ilongi aakriste.

Omukwatelikomeho goSCM moseko ya Andimba Toivo, Peya Gabriel okwali a yelitha kutya ontanda yawo ndjika ohayi longekidhwa aluhe omumvo kehe mono aailongi aakriste yaza koombinga dha yoolokathana haya tsakanene noku tungathana oshowo okulongathana omaimbilo, yo  taya ndungikathana miinima ya pamba onkalamwenyo yuugundjuka.

Pethimbo ali ta popitha aanaskola montanda ndjika omuwiliki goSCM mOkankolo meme Selma Emvula okwali a indile aailongi aakriste ya kale yi itula aluhe melongo lyawo yo taya simaneke iipango iiyapuki ya Kalunga noku longa shoka shuuka momeho gaakuluntu yawo oshowo gaalongi mboka taya kambadhala ya patulule omeho gawo.

“Onda hala ndimu lombwele kutya omwiilongi omukriste okuna oku kala omwiitaali ena eitaalo lya kola no iha tengatengithwa nando nenge a faalelwe komakuthikuthi nande naga kale taga tengauka noonkondo oonene , noha kala aluhe a thikama keuvaneko,” Meme Emvula ta kumike ngaaka.

Ta gwedhapo kutya omaihumbato nuukwatya womwiilongi omukriste ohawu imonikila meni, pondje oshowo pomudhingoloko moshilongo nenge pondje yoshilongo shaandjawo.  Ta ti naya yande iikolitha oshoka ka yina mpoka tayi ya fala. Ta kunkilile woo mboka taya dhanene elongo opo ya zale onyati melongo oshoka onkalamwenyo oyili momake gawo noya pumbwa okulundulula manga kuyele.

“Omwiilongi omukriste oye ngoka e tonde uulunde,uufuthi,omalovu oshowo kehe shoka tashi mu imbi okulesha noku itula meilongo lye,kaleni hamu landula omalombwelo gaavali ne mu simaneke aluhe oshipango oshi-4 shoka tashi ti Simaneka ho na nyoko opo wu kale wuna elago nomwenyo omule kombanda yevi, shino sha hala kutya ngele owuli omwiilongi omukriste nowa hala wu kale nelago nomwenyo omule kala aluhe ho tila nokusimaneka omukuluntu kehe niinima ayihe iiwanawa otayi ku landula mokukalamwenyo koye akuhe,” Ta ti ngaaka.

Okwali kwa ningwa ethigathano lyekondjelo lyepandela mono oseko yIipundi kOmuthiya yali ya sindanapo epandela, Okankolo okali kayi nekopo omanga Uukule a pewa ombiimbeli. Oseko yaNehale nayo oyali woo ya sindanapo epandela ndyoka ekulu lyali hali longithwa nale.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here