Iyambo ota hepekwa komukadhi

1
362

ONAMULELE – Omukalimo gomomukunda Onamulele okwa holola kutya kuuvitile ombili aawiliki melelo lyopamuthigululwakalo moshikandjo Uudhengelo mOndonga. Konis Iyambo  okwa hokolola kutya omwenyo gwe ka guuvite ombili no ka gu li nawa molwiilonga ta longelwa kelelo lyopamuthigululwakalo.

Iyambo ngono a holokele moshifo shika petameko lyomumvo nguka molwomahepeko ngoka a li ta ningilwa komukadhi, oyali ya topolwa paveta opo yaa endathane yo ya kalathane kokule, ashike shino osha kala shafa tashi eta omahilathano nokwaahena mbili pokati kaantu mbaka yaali. Iyambo okwa kala ta kongo ekwatho moshigwana mono yamwe ye mu kwatha.

Nonande ya kala megumbo lyawo moka uule woomvula 17 nomukadhi gwe Matilde Petrus inaya kala ya hokana no yena aanona, mbono haya kala ngashingeyi nomusamane oshoka yina kena uuthemba we okuyamo megumbo.

“Otwa kala twaa uvitathane sho osho she eta opo tu topolwe onda kala ndina uupyakadhi ethimbo ele nolundji ohatuyi koompangu kOkatope ashike elelo lyetu ohali kala owala lya gama ombinga no inali hala oku pulakena ndje nolundji olya gama owala komukulukadhi, oya lundilandje iinima oyindji no haya kala taya ula ndje ombudhi ethimbo kehe, ondina omukumo kutya Kalunga ngoka ha mono ashihe otaka holola oshili puuyelele po pu monike ngoka ena epuko naangu eli mondjila,” Iyambo tati ngaaka.

Ta gwedhapo kutya momasiku gaheyali (7) gomwedhi nguka elenga enene lyoshikandjo Uudhengelo pamwe nookapatashu oshowo yamwe yomooyene yomikunda oyali yeya pegumbo lye nokutenda epya opo kehe gumwe a kale ena oshipambu shepya lyawo ndyoka. Epya olyali lya tendwa pokati shi thike pamwe opo ayehe ya kale mepya lyawo moka nonande ka yeli pamwe. Iyambo okwa ti shoka ite shi pitika nokwa holola kutya ota thindilwa kongudhi kelelo, a taambe oshinima keeshi uviteko.

Iyambo ta ti epya itali vulu okutopolwa omanga omukulukadhi oye a kala temu hepeke, sho osho she etitha omukulukadhi a pewe elombwelo kompangu a zemo megumbo ye a kale omusamane kokule. Ta ti epya itali vulu okutopolwa molwaashoka inaya hokana oya kala owala megumbo lyawo moka sho yazi kOmbaye hono oko ya tsakanena, ta pula a popilwe ye kaa ha thindilwewe kongudhi. Iyambo ta ti elelo itali longo shu uka no tali thiminikile aasamane kongudhi, nolya gama ombinga kaakulukadhi. Ke uvite ombili sho ta yugwa evi lye pamukalo ngoka.

Elenga enene moshikandjo Uudhengelo, Fillemon Nambili koohapu ndhika okwali a holola kutya momahokololo ga Iyambo ka muna oshili. Nambili ta ti oyali ya adha etsokumweuvathano oshiwike sha yi opo mbaka yaali ya topolelwe kehe gumwe a moneko oshipambu shepya nonande inaya hokana molwaashoka anuwa oya kala ethimbo.

Nambili ta gwedhapo kutya oya gandja woo uuthemba komuhungimwenyo a popye naantu mbaka yaali yo ya hungwe oomwenyo, oshoka oshidhigu okuya topola  ya kalathane kokule. Nambili ta ti omukulukadhi nguno ngaashingeyi oha kala kegumbo lyaakuluntu ye kOshiya shOmatope, hono a tegelelwa a kale a zako ye eye a kale kombinga ye yimwe ndjoka ya topolelwa pokati nomusamane.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here