Omawawa gongerka yaKankolo masiku gapu

0
284

OKANKOLO  –  Ondjodhi yokutula omawawa oshowo okunenepeka etungo lyongeleka megongalo lya ELCIN Okankolo oyi li pokutsa nenge oyili poku tsakanithwa.

Omusita gwegongalo Okankolo pamwe naakwanegongalo oya tokolele opo ya nenepeke etungo lyegongalo  lyawo, moku yi tula omawawa oshowo okuyi tula pomuthika gwopashinanena. Elalakano okunenepeka etungo lyongeleka ya Kankolo olyo oku yi ninga onene tayi vulu okuuvila aakwanegongalo ayehe yegongalo ndika ngele yo oya gongala ayehe yehe Osoondaha yimwe kelongeloKalunga.

Omusita gwegongalo Amakali Jona Amakali okwali eshi tseyitha kutya oyali ya thaneke pamwe nokangundu komatungo megongalo opo ya tule ongeleka yawo omawawa. “ Otuna aakwanegongalo oyendji  na yalwe pethimbo lyomatango omanene oshowo piituthi ohaya uvile pondje molwaashoka ongeleka onshona unene noonzi dha Kalunga ohadhi uvile pondje,” Amakali ta ti.

Aakwanegongalo oya kala ya hala noku halelela opo ongeleka yawo yi tulwe omawawa, noya holola enyanyu lyawo molwondjodhi yawo ndjoka yatsu. Taya hokolola kutya oya kala yena omadhiladhilo ogendji molwongeleka ndjoka ihaayi gwanene aakwanegongalo ayehe yehe pethimbo limwe.

Amakali okwa hokolola kutya edhiladhilo sho lyeya miilonga oyali ya tameke niinyangadhalwa opo ya vule ya tulemo sha moshiketha yo ya kwathe nokutunga. “Iinyangadhalwa mbyono otwa li tweyi tameke omvula ya ziko (2014), mono aakwanegongalo yali yu ulike eitulemo lyawo nokutya otaya vulu okuthikamithapo ongeleka ndjika opo ooitaali ayehe ya kale taya uvile mongulu yOmuwa, lyo evaangeli nohapu yomwenyo yi ye nuuyuni awuhe,” Omusita Amakali ta tsikileko.

Aakwanegongalo oyali ya kongo aatungi mbono ya tameka nale oku thikamithapo omatala gomawawa gongeleka. Iilonga ayihe mbino omusita okwati oyali ya tamekwa nuumvo. Ta ti oya tokola iilonga mbika yetungo yi kale yapwa nuumvo opo ando pehulilo lyomumvo aakwanegongalo otaya uvile mongeleka ndjoka ompe nonene. Oya hala woo Okankolo yeka ninge Enkolo.

Omwedhi gwaziko egongalo olyali lya talelwapo kaayenda yali ye ya nelalakano lyokuyambidhidha  etungo lyongeleka. Aayenda oyali ongundulwiimbo Omuwa Tusilohenda yokOshakati, yeende pamwe nomundohotola Erastus Mvula na Tatekulu Moses Auala (Kangwena)

. Aayenda oyali ya ningi oshinyangadhalwa shono sha gongele oshimaliwa shithike poN$82 523,55. Mbyono tayi ka kwathela metungo.

Omusita gwegongalo okwali a pandula ayehe mboka ya gwedhako noku tulako sha ketungo lyegongalo , ta ti oyeshi ningi oshipu opo ya tunge  oteempeli yOmuwa yi kale ya pwa. Amakali ta gwedhapo kutya oya pondola ayihe molwa uukumwe , ombili nelongelokumwe pokati komusita naakwanegongalo. Aakwanegongalo yalwe yeeta iilya,oongombe,oondjuhwa ,iikombo oshowo kehe shimwe shoka tashi vulu shi landithwepo yo iimaliwa yi kwathele. Ta indile mboka inaaya tulako olunyala ketungo lyongeleka ya kale ya gandja sha yo ya ulike eitulemo lyawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here