ONetwork mOhangwena onkene yuuvitathane 

0
312

ONGHA – Elyenge lyaakiintu naalumentu yi imanga kumwe mokukondjitha iimbuluma moshitopolwa shaHangwena natango oyiimanga nawa  kumwe mokukaleka oshitopolwa shoka shaana iimbuluma.

Shino oyali yeshi holola sho pehulilo lyomwedhi gwayi yali ya hangana noku tseyitha nkene yena okukalekapo ombili nelandulathano moshilongo. Iilyo yo Women and Men Network yili 863 yaza koosenda dhonetwork dhili 47 dhomoshitopolwa Ohangwena oya gongalele  pOngha noku kundathana nkene taya ngambeke iilonga yomiyonena moshitopolwa oshowo moshilongo ashihe.

Kansela gwoshikandjohogololo Endola, Ferdinand Shifidi pethimbo ta popitha ongundu ndjika okwali a pandula aapolisi mbaka yomomikunda sho taya longo okukalekapo egameno nonande taya longo nokwiiyamba. “Ongundu ndjino oya totwapo nelalakano opo yi longele kumwe nopolisi oshowo oku kwathela aapolisi mokukondjitha iimbuluma mbyoka ya londa moshilongo,otaya kalekepo woo ombili nelandulathano onkee aantu mbaka oye na okusimanekwa,” Kansela Shifidi ta ti.

Shifidi ta indile aakalimo yomOhangwena ya kwathele oWomen and Men Network pamukalo ngoka taya vulu, opo ya vule ya tsikile niilonga yawo nokukwathela opolisi mokukondjitha iimbuluma. Teya indile ya kale yena omukumo miilonga yawo yo ya kale aluhe yena oshigwana komutima.

Omupevi Kommisina gwopolisi mOhangwena Abisai Nakale okwali a indile iilyo mbika yi kale tayi gandja oshiholelwa oshiwanawa moshigwana, yo ya kale haya lopota iimbuluma mbala kopolisi yo aafekelwa ya kwatwepo mbala. Nakale ta ti oWomen and Men Network oyi inekelelwa oku kalekapo egameno moshitopolwa. Na ye teya pandula woo noku holola kutya elyenge ndino olya ninga iilonga yopolisi iihwepo nonande taya longo meiyambo ta ti naya tsikile nomukumo.

Omukwatelikomeho gwelyenge ndika lyokukondjitha iimbuluma mOhangwena Nestor Moses okwa ti ongundu ye nande tayi longo meiyambo itayi shuna monima oyina okulonga nomukumo yo ya kwashilipaleke kutya iimbuluma mOhangwena oshowo moshilongo ashihe oya yelamo thilu.

“Otwa tamekele mo2010 mono twa kala owala tuna iilyo iishona ashike aantu oyendji oya ulike eitulemo lyawo nokutu wayimina mokukondjitha iimbuluma yomaludhi ogendji, yamwe yomongundu yetu yasi uunye na yamwe inaya hala kulonga pamukalo gokwiiyamba ashike shino ihashi tu tulitha omutse kepepe, elalakano lyetu okukondjitha iimbuluma no itatu shuna monima nande ota tuyi komeho naamba yena omukumo nomatokolo,” Moses ta ti ngaaka.

Moses ta gwedhapo kutya yo nande naya kale taya shekwa noku lukwa omadhina itaya sholola , oyena okukalekapo ombili yoshilongo kutya otashi ya pula shike. Ta indile aaNamibia ya kale ye hole ombili yo yi iyuthe koompango dhoshilongo noshowo okudhidhiginina yo iimbuluma yi shonopale.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here