Opolisi otayi kala nombelewa pomauliko gIipindi ga Ngwediva

0
207

ONGWEDIVA –Opolisi moshitopolwa  Oshana otayi ka egulula ombelewa yomayakulo gayo yethimbo alihe pethimbo lyomauliko gIipindi ga Ngwediva ngoka ga tameke nena.

Uuyelele mbuka owa kolekwa komugandjimalombwelo gwopevi moshitopolwa shika Kommissiona Gwopevi, Rauha Amwele.

“Tse otwiilongekidha ngaashi shito. Otuna ombelewa  tayi kala ethimbo alihe pethimbo lyomauliko gIipindi ngoka ga tameke nena . Aanambelewa yetu otaya ka kala miilonga mehala moka. Otatu ka kala wo twa tula aanambelewa yetonatelo lyomoondjila pomahala gamwe mondjila. Mbaka itaya kala ya thikama pehala limwe ndele ekalepo lyawo otali kala li wetike koshigwana oshilongithi shoondjila,” osho Amwele a ti.

Amwele okwa ti oshigwana nashikale sha manguluka oku inyenga mehala lyomauliko gIipindi  oshoka ota mu kala omwaalu gwa gwana gwaanambelewa yopolisi. Omutiyali mokukommanda aanambelewa yopolisi mOshana nando ongawo okwa kumagidha noku indila oshigwana opo shi kale sha kotokela iinima yasho yongushu , oku keelela yaa hongolole aalongi yomiyonena. Okwa ti oshigwana nashi ilonge kiiholelwa yiiningwanima mbyoka ya ningilwe omimvo dha zako. “Aantu yetu oyena okutseya kutya ookalyamupombo oya tembukila wo koshitopolwa shetu pethimbo lyomauliko gIipindi. Onkene oshasimana okusoshimpwiyu kutya uuna taya zi miiyenditho yawo naya thige mbyoka ya patwa nawa. Oshikwawo oya pumbwa okukwashilipaleka nawa kutya iiyenditho yawo oya patwa tuu shili unene tuu sho aafuthi naa yonaguli yiinima yaantu aluhe ya kotoka mokulongitha uulingilingi wopauteknologi oku keelela opo iiyenditho mbyoka yaa patwe nuuremota,”osho komufala gwopevi Amwele a londodha. Okwa indile wo oshigwana  opo shaa thige omaliko gasho gondilo miiyenditho ngaashi omathano gokuthaneka, ookompiuta dhokweendwa nadho, oocellulaphona,oondjato, iimaliwa oshowo oondjembo.

“Eeno aakwashigwana ina ya pitikwa oku eta oondjembo mehala lyomauliko giipindi,” osho a gwedhapo.

Amwele okwa kumagidha wo aakashigwana ya vulike noku iyutha koompango dhomoondjila oshowo okugandja ompito kiiyenditho mbyoka yomayakulo gomeendelelo oshowo mbyoka yaasimanekwa , ta ye shi ningi uuna ya indilwa okushininga kaapolisi.

Okwa ti aasimanekwa naanenentu  mwa kwatelwa iilyo iitotimpango  naakwanepangelo yalwe oya tegelelwa okutalelapo oshitopolwa.Onkene aakwashigwana aanamahauto otaya indilwa ya vulike komalombwelo okugandja ompito opo aawiliki ya pite komeho.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here