Edhingoloko lyotango lyoliha yoBasketball koNooli lyeya pehuulilo

0
213

ONGWEDIVA-Oosipana ndhoka hadhi kutha ombinga methigathano lyoliha yoBasketball konooli, odhali dha dhana lwahugunina ehuliloshiwike lyaziko noku eta edhingoloko lyotango pehulilo ndyoka lya li lya thigi oyendji ya kumwa.

Oliha ndjoka yali ya totwapo lwotango miitopolwa yokoNooli kuyele nuumvo, oya nana omwaalu omunene gwaatali naakuthimbinga, moka osipana  yOngwediva Basketball Club ta yi ulukile oosipana oonkwawo komutse gondjamba, konima sho oyo ya sindana omaudhano ogendji gedhingoloko lyotango.

Oosipana dhili ntano dhaalumentu ohadhi kuthombinga moliha ndjika omanga osipana dhaakiintu dhili ashike mbali.

Omupopiliko goliha ndijka Laina Ndoroma okwa ti  etotepo lyoliha ndjika olili ompito yeeguluka kaadhani yoBasketball koNooli opo ya tsikile nuudhano mbuka.

Ta tsikileko ta ti oyendji yomaadhani mboka taya kutha ombinga muudhano mbuka oomboka yi ihulile okuwu dhana manga yeli komanongelo, na oya kala ethimbo ele ta ya liwa oshipungo oshoka konima yokuthigapo osikola kaya li yena mpoka taya adha uudhano mbuka.

Udhano wedhingoloko lya landulako owa tegelelwa wu ka tameke kuyele petameko lya Sepetemba nuumvo, na otau ka kala hau dhanenwa pokapale okapeepeka koshiposhiputudhilo sha Unam shouugomba mOngwediva.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here