Enzuna dhingi mOshikoto lya ulikwa

0
492

OMUTHIYA –  Ehuliloshiwike ndika lya piti olyali limwe lyopandjokonona moshitopolwa ashihe shaShikoto koonono. Oshinyanyangidhwa sho Elagance oshali sha unganeke ethigathano ndika lwotango nelalakano ya tale nkene tashi kala, naashino oshali sha ningwa onga omalolele sha ningilwa mondoolopa yaMuthiya.

Methigathano ndyono lyali lya kuthwa ombinga koontana dhanelende lyuugwanga dhili omugoyi (9), Celine Imbili goomvula 18 oye ali a sindanapo oshishani shokakadhona dhingi moshitopolwa shaShikoto ashihe. Imbili ngono a yambukile mOshomeya okwali eshi ulike kutya kapuna omukadhona emu vule moku pungulula noku inyengitha oonto.

Imbili pethimbo ta zalekwa oshikoloni shokakadhonadhingi okwali a holola enyanyu lyambishi megumbo mwa tselwa. “Ondi uvite etumba okukala ongame nda sindanapo oshishani shika shokakadhona dhingi moshitopolwa ashihe, kashali oshipu ethigathano olyali edhigu noonkondo oshoka pakutala uukadhona awuhe owali tawu ulike omulilo lela, kandali nana ndina omukumo nonda haluka sho nda ulikwa onga okakadhonadhingi, kandali ndeshi tegelela nande,” Imbili tati ngaaka.

Ontana ya nelende lyuugwanaga ndjika oya holola kutya hasho oshikando shotango ta kutha ombinga methigathano ngandika, oha kutha aluhe ombinga noha sindana woo omathimbo ogendji. Imbili tati okwa Tameka ku kutha ombinga momathigathano ngaka manga ali omushona elela , nohokwe ye oya ende tayi pula komeho shot a koko.

Imbili owa kumike aakadhona yoomvula dhe ya kale noku kutha ombinga momathigathano goludhi nduka yo ya ulike iipewa yawo. Tati naye okwa tamekele owala ngomashendjo sigo a tsokoka thilu.  Ta indile aavali ya pitika aanona yawo ya kale noku kutha ombinga muukadhona dhingi. Tatsu omukumo ayehe yali ya kutha ombinga kaaya sholole ashike ya pule komeho oshoka nongula okuna esiku , ishewe ngele inoshi pondola nena itashi ti ehulilo lyuuyuni.

Asia Nangula omulongwa mondondo onti-11 mUukule okwali a ulikwa onga Miss photogenic oshowo 1st princess. Alleta Jafet a yambukile moKing Kauluma okwa a ulikwa 2nd princess. I mbili okwali a pewa omagano ogendji mono mwa kwatelwa ethano lyuuvidio, osikola ye yomvula tayiya 2016 otayi ka futwa uule womvula ayihe nokwa pewa 5000. Voticela, Blach stars oshowo Shicky oyo yali ya nyanyudha poshiindingili shika.

Omuunganeki gwethigathano ndino May Hikumwah okwali eshi yelitha nenyanyu kutya ethigathano ndino olye enda nawa noonkondo nonande pwali pena omananathano oyeshi pondola. “Aluhe monkalamwenyo omuntu owa tegelela omashongo ogendji, oshituthi shetu oshe enda nawa notwa adha esindano ngaashi twali twa thaaneka, otatu pandula ayehe yetupe omayambidhidho, tatu indile yeshi ningile woo yakwetu, otwa thaneka ethigathano ndika omumvo ta guya li ka ningilwe mOshomeya,” Hikumwah tati ngaaka.

Celine1-(2) Celine3-(2)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here