Kashuupulwa okwa pandula Kundana

0
326

ONGWEDIVA – Governor waShana Clemens Kashuupulwa okwa pandula ewiliko loshifo shaKundana ta ti oshifo eshi oshe shi pondola okuadjakaneka ouyelele moshiwana, nokufikifa eenghundana kovapopi vOshiwambo ovo ihava udu elaka lOshiingilisha.

Ngoloneya okwa ali umwe womovaleshi votetetete ovo va li va pewa omhito opo va ninge yoo vamwe vomovanyoli ovo vali va mona omhito yotetetete mokuliyamba va shange muKundana.

“Otashi fuula nghee oshifo sheni sheshi pondola okuandjakaneka omauyelele elili nakulili nokua fikifa kovanhu ovo ve li komikunda. Ashike kandi shishi naana ngeenge oha mu i ngaho komikunda mutwale oifo kwaavo veli koushai ile oha mu xulile ashike modoolopa.

“Omwa pumbwa ngeno mukale tamu yandje oifo nande okookansela opo va fikife oifo kovanhu vomoikandjohoololo yavo. New Era okwa pumbwa okutula mo oshimaliwa sha wedwa po muKundana, shi kwafele opo shi fike koshiwana ashishe shaashi Kundana oshifo shiwa neenghono. MuKundana ohamu kala eenghundana odo ito dulu oku di hanga moNew Era ile moifo ikwao, omwolwaasho ngee owe shi hange mofitola ouna ashike okushilanda,” Kashuupulwa ta ti ngaho.

Ngoloneya okwa pula yoo elelo loshifo, opo li kale nokupopya novanangeshefa moshitukulwa opo va dule oku shivifa eengeshefa nomayakulo eengeshefa davo muKundana.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here