Omapukululo kombinga yomapungulo

0
254

Oshi shiwike nawa kutya Namibia okuna oshitopolwa shomayakulo giimaliwa shaya komeho.Moshitopolwa muka omuna shoka she kwashilipaleko lyethimbo ele. Shika okupitila maaniilonga yokugandja omayele pashimaliwa yiithikamena oshowo mboka haya longele omahangano ohaya soshimpwiyu kutya aaNamibia otaya mono uuyelele kombinga yomayakulo gopashimaliwa ngoka yo ya pumbwa.Onkene ngele oto shi konanona nawa Namibia okwa yambekwa oshoka okuna omayakulo gayoolokathana moka omuntu kehe ta hogolola omayakulo oshowo aagandjimayele yopashimaliwa ya yoolokathana.

Ihe shoka ethimbo limwe hashi nayipike ethano ndika ewanawa ooshoka kutya aayakulwa mboka taya kongo omayakulo gopashimaliwa kaye shiwo naanaa shoka aagandjimayele yawo yena oku ya kwathela ngele tashi ya pokuhogolola omayakulo ngoka ya pumbwa.Shoka sha taambwako ooshoka kutya omugandjimayele gopashimaliwa okuna oku ya pa omayele kombinga yekwashilipaleko lyonkalamwenyo,epungulo,oshowo okupungula kwethimbo ele. Eyamukulo ndika otali ulike kutya omayele ngoka aayakulwa haya mono ogena omaityo ga yooloka okuza ku gumwe okuya komukwawo.Oshikwawo shoka tashi dhigupaleke iilonga yaagandjimayele yopashimaliwa ooshika kutya oveta nayo pethimbo ndika inayi totononamo nawa kutya omayele oshike niishewe inayi yelitha kutya omuthika gunipo ngoka aagandjimayele yena okwiiyutha kugo uuna taya gandja omayele moshinima shika .Onkene pankalo yongashingeyi omuthika ngoka gulipo hoka haku iyutha aagandjimayele ogwa uthwa nokukankamekelwa komadhiladhilo gomugandjimayeleke kehe.

Shoka shiitaalwa ooshoka kutya aagandjimayele oyendji omayele gawo oge nasha ashike noku pa omuyakulwa omayele opo iilandele epungulo nenge ekwashilipaleko lyombiliha ndyoka tali monika.Ndele okupopya oshili, oohoka kutya aagandjimayele oha ya kala yiitulamo ,ngaashi tandi ke shi holola momatumbulo taga landula.

Molwashoka oveta itayi ulike kutya omayele omawanawa ogenipo,otwa pumbwa okutala kushoka hashi ningwa pondondo yopaigwana.Elago oondika kutya omautho gopaigwana uuna ga longithwa nawa otaga kala guuvithako nawa omuyakulwa kehe . Omautho ngaka gahamano otaga landula mpaka:-

Euvathano ku shoka sha tegelelwa – omuyakulwa nomugandjimayele oye na okutseya kutya oshike shoka taya kundathana.Ndjika oyo ompito mpoka mbaka yaali taya uvathana kutya omuyakulwa okwa hala omayele ga tya ngiini okuza komugandjimayele gwe ,oshowo omugandjimayele okwa tegelela shike okuza komuyakulwa gwe opo a vule okulonga nawa iilonga ta yi nyanyudha omuyakulwa.

  1. Oku gongela uuyelele – uuna shoka sha tegelelwa shuuvathanwa ,omugandjimayele okuna okugongela uuyelele wa gwana kombinga yomuyakulwa gwe oshowo monkalo ndjoka nguka elimo oshowo shoka a hala okwaadha.Ngele a gongele uuyelele mbuka nena ye ota vulu okugandja omathaneko okukwatha omuyakulwa gwe opo nguka aadhe omalalakano ge.
  2. Konakona nawa–: omugandjimayele gwopashimaliwa omunandunge ota ka longitha uuyelele mboka wa zi komuyakulwa gwe okutala kutya nguka okwa pumbwa eyakulo li thike peni kombinga [yekwashilipaleko lyonkalamwenyo,lyuulema,lyeuvonayi oshowo yilwe] okulongekidhila aanegumbo lye ngele esiku limwe okwa ka kala keepo we, nenge ngele okwa lemana.Omugandjimayele ota gandja wo omayele komuyakulwa gwe kombinga yomwaalu gwokupungula oshowo epungulo lyopenzela uuna ta ka kala a ya moshipundi shevululuko.Opena omikalo odhindji okulonga shika ihe onkatu ndjika oya simana lela.
  3. Gandja ondungethaneko – Ondungethaneko ndjoka omugandjimayele ena okugandja oyi na okuyamukula ompumbwe yomuyakulwa yopashimaliwa ngaashi ya monika mekonakono lyuuyelele mboka wa gongelwa.Onkene osha pumbiwa pu kale ekwatathano lyayela pokati komayakulo ngoka gathanekwa nompumbwe ndjoka omuyakulwa a ulike e na.Oshikwawo shoka shi na okuningwa osho okufatululila nawa omuyakulwa nethimbo lya gwana.
  4. Tula miilonga ethaneko dhingi: –konima yoku gandja omathaneko ge vule limwe okuyamukula omalongekidho thaneko gopashimaliwa gomuyakulwa ,nguka opamwe nomunamayele gwe oye na okuhogolola ethaneko ndyoka lyoopalela omuyakulwa nguka no tali gwanithapo oompumbwe dhe dhopashimaliwa,opo ihe otaya tokola oku tula ndyoka miilonga. Oponkatu ashike ndjika omuyakulwa ta tokola okulanda epungulo lyontumba.Mokuhogolola ndyoka omuyakulwa ota tala koshimaliwa shoka ta kala ta futu omwedhi kehe,ndele shika hasho ashike shimwe shomiinima mbyoka yi na okutulwa momadhiladhilo uuna etokolo lyahugunina tali ningwa muuwana womuyakulwa nomoompumbwe dhe.
  5. Omapungulo gomuyakulwa ngaka naga kale aluhe noku talululwa ethimbo nethimbo shi ikwatelela kelunduluko monkalo yomuyakulwa ndjoka hayi holoka konyala esiku kehe. Shika osha pumbiwa okutala kutya omapungulo ngoka ga kuthilwe komuyakulwa natango oge mwoopalela tuu nenge pamwe okwa pumbwa okuningapo omalunduluko.Etalululo ndika olya pumbwa okuningwa andola lumwe momumvo.Oshikwawo omatalululo ngoka inaa ga longekidhwa ohaga holoka ngele omuyakulwa okwa hokana, okwa mono omunona,nenge pamwe okwa yelwa miilonga ye .

Ngaashi sha hololwa mpaka omayele omawanawa kage shi ashike ngoka gokupa omuyakulwa eyakulo nepungulo ndyoka ta futu kombiliha, ihe shika osho iiyimati ye kwatathano ewanawa pokati komuyakulwa nomunamayele  gwe gwopashimaliwa sho aluhe yeli mekwatathano kombinga yuuwanawa okutsikila nepungulo ndyoka yu uvathanene okutula miilonga.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here