Omauliko gIipindi gaNgwediva anuwa ka ga li nawa

0
237

ONGWEDIVA-Aashingithi yiipindi mboka ya kutha mbinga nuumvo momashingitho giipindi mOngwediva oyati nuumvo aalongekidhi inaya longekidha nawa
oshoka omuna omalunduluko gendji. Aashingithi mboka yapopi na Kundana momukalo gokuholeka omadhina gawo oyati nuumvo iinima yawo yimwe otayi ya kwa po , aalandi otaya ende kashona oshoka ondando yopomweelo oya londa noodola ntano.

Oshili omumvo gwa ziko otwa li twa longo nawa noonkondo oshoka aalandi oyali taya endelele ashike nuumvo otaya ende kashona noonkondo. Iipindi mbika oya tameke metitano lya ziko na otayi hulu mehulilo shiwike ndika. Aalandithi oya indile opo aalongekidhi yiipindi mbika ya ninge omakwatathano nelelo lyondolopa Outapi ndyoka hali longekidha Olufuko opo ya kundathane omasiku iinima yaakale we mumwe. “ Sho ndda tala nuumvo otwa topola aalandi nOlufuko oshoka oya tamekele ashike oshita hambala. Naa shika itashi nyanyudha aashingithi yiipindi,” gumwe gwomaalandithi a ti ngaaka.

Gumwe okwati ishewe egameno nuumvo kali shi ewanawa oshoka iinima yimwe oya yakwa po . Yimwe mbyoka ya tothwa mo ya yakwa ashike puutala mpoka aashingithi yeli ongaashi owili noshowo oongodhi dhopeke. Aalandithi oya indile opo elelo lyondoolopa ya Ngwediva li yande oku indjipaleka ofuto yopomweelo oshoka aalandi oyendji ita ye yamo we ya vule oku landa iinima oyindji. “ Ngele oya hala oku gwedhela naya gwedhele ashike uutala waalandithi ihe kashishi pomweelo,” aalandithi ya ti ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here