Omuprima a talele po Omboto

0
282

OMBOTO – Omuprima gwoshilongo Saara Kuugongelwa Amadhila mEtine lyoshiwike sha ziko okwa li a longekidha olweendo nokutalelapo aakwashigwana yomOmboto moshikandjohogololo shaNehale lyaMpingana moshitopolwa shaShikoto.

Kuugongelwa Amadhila metalelepo lye okweende pamwe nOmupevi Minista mUuministeli wEkondjitho nEshunithopevi lyoluhepo, Aino Kapewangolo,Omupevi minista gUuminsteli mboka wunasha nOonakulwa Aakulu, Hilma Nikanor,Omupevi Minista,  Derek Klazen oshowo aakwanepangelo ya yoolokathana.

Omupevi minista okwali eshi yelitha kutya oya li ya tokola ya talelepo omahala ga yooloka moNooli yoshilongo yo ya tale nkene aakwashigwana taya hupu noku kwashilipaleka kutya shoka hashi popiwa osho shili ngaa kaaya kale owala taya uvu omahokololo, yo yaashi ngele shoka tashi popiwa oshina ngaa uushili.

Pethimbo ta popitha aakwashigwana mbaka yopOmboto Kuugongelwa-Amadhila okwa li a uvaneke aakwashigwana mbaka taya ka kala ya mona omauwanawa ogendji oshoka oyo taya mono iihuna unene. “Osheendo shino otwe shi longekidhila owina, tse tu kale tuna ontseyo monkalo yaakwashigwana yetu, ohatu uvu omakemo ta ge ya kutse nongaashingeyi otwa mona kutya aakwashigwana yetu otaya longo nuudhigu,otatu ka longa ngaashi tatu vulu tse tu ete uuwanawa awuhe mboka aakwashigwana yetu ya pumbwa,” Omupevi Minista ta ti ngaaka.

Kuugongelwa-Amadhila okwa li woo a indile aantu ya kondjithe oluhepo ngaashi ta ya vulu ko ku yambulwepo oshilongo paliko. “ Otwa koneke kutya konyala aakulupe oyendji ohaya kwata openzela ashike iimaliwa yawo ita yi longithwa nawa, aagundjuka mboka yeli momagumbo otaya hanagulapo owala iimaliwa yaakulupe yo itaa ya landele aakulupe omakumbatha oshowo iipumbiwa yawo yesiku kehe onkee tatu indile iimaliwa yaakulupe yi longithwe nawa , yo yi kale noku kwathela momagumbo, nokukandulapo oompumbwe woo dhaakulupe oshoka iimaliwa mbyoka oyo ya nuninwa,” Kuugongelwa Amadhila ta ti ngaaka.

Okwa li wo a indile aavali mboka taya tekula aanona yoothigwa naamboka itaa vulu okwiikwatha yoyene , ya longithe nawa iimaliwa yaanona mboka unene mokukwathela aanona oyo tuu mbaka, ta gwedhapo kutya aanona yamwe nenge haya kwata iimaliwa oyo tuu mbika otaya mono iihuna oshoka iimaliwa yawo anuwa otayi longithwapo owala pambambo noku landa omalovu.

Ta indile aakwashigwana ya yande elongitho lyiingangamithi  nomalovu, ta ti iinima mbyoka oyo tayi eta omahepeko no mangwandjulathano olundji momagumbo. Kuugongelwa – A madhila ta tsikileko noku kumika aakuluntu ya gandje esiloshimpiyu ewanawa kaanona yo yeya tume koosikola ya mone elongo. Ta ti yo ongepangelo oyi ilongekidha okuthika pokakololo kehe yo ya tale nkene aakwashigwana taya hupu noku kwatha mpoka tashi vulika.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here