“Waa kambadhala kusindi”

0
279

ONANKALI – Oyendji yomaagundjuka otaya lala ondangala molwaashoka oya hala ya kale yena oonkalamwenyo dha yela nodha huma komeho,omanga aagundjuka yamwe ye wete kutya oshoopala okukala momagumbo ya lala naaluhe otaya pula epangelo liya ningile uuwanawa.

Vaino Vilio gumwe gomaagundjuka mboka taya kondjitha nonkalamwenyo ye yo yi kale yili kolutenda ngaashi aagundjuka aakwawo. Vilio omugundjuka goomvula dhopokati no kuli moshikandjohogololo Onyaanya. Vilio okwi itaala kutya kashina sho tashi mu kwatha a kale eli megumbo a lala a tegelela epangelo li mu etele iilonga omanga ye eli mepipi lyoku ilongela yemwene.

Omugundjuka nguno okuna oshikunino mono ena omiti dhomaludhi oshowo oondjuhwa dhono a muna mwene. Oshikunino sha Vilio shono tashi adhika mondjila onene yoB1 Ondangwa –Omuthiya pUuhama. Moshikunino muno omuna omiti ngaashi dhomizile,dhiiyimati oshowo ndhono hadhi panga omikithi dhi ili nodhi ili niihape niingumutulu woo.

“Oshikunino shandje ondali ndeshi tameke ngo mashendjo mono ndali owala nda tsike okamuti kokakwaava, hono ka koko sigo ka tameke ta ka tulako iiyimati,ondali nda mono kutya nani ondina oshikaha oshiwanawa shiimeno onkee nda kambadhala ondjodhi yandje yi ninge yoshili, onda landa uumeno mbono nda tsike sigo wa koko,onda mono woo kutya itashi kwathasha ndi kale ndili megumbo ndaana iilonga omanga tandi vulu okwiilongela mwene,” Vilio ta ti ngaaka.

Vilio okuli gumwe gomuunona mboka wa valelwa kondje yoshilongo pethimbo lyekondjelomanguluko. Oshikunino shika okwali eshi totopo muApiilili go 2013. Shono ta ti okwali e wete shemu opalela opo nande epangelo onali ke mupe iilonga konahiya li mu adhe ta kambadhala yo ya adhathane ondjilakati.

Ta gwedhapo kutya okuna elalakano no ku halelela a gandje iilonga kaagundjuka mboka yaana iilonga monakuyiwa ye a holeko komwaalu gwaamboka yaana iilonga. Ta ti ota longo ngaashi ta vulu okuhumithakomeho oshikunino she shika ye a kale ti ilongele kuye mwene. Oshikunino shino pakutala otashi etitha oonkondo, nonande a holola kutya sigo oompaka ina mona nande ekwatho kuza kaanangeshefa nenge kepangelo ashike ota longo owala kuye mwene.

Okwa tsu omukumo aagundjuka opo ya longe kuyo yene ta ti okwi itaala meyeletumbulo ndyoka ha liti Waa kambadhala kusindi, ta ti ngele ku hole okukambadhala nena ito pondolamo sha monkalamwenyo yo, nena aluhe ongoye owala to kala twiindile yakweni uudola. Teya kunkilile  ya yande onkalo yokukala momalukanda no ku yaka iinima yaantu, ashike naya ilongele kuyo yene ta ti kehe gumwe okwa shitilwa uunongo we ewu longithe ngaashi shu uthwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here