Aagundjuka idhilikeni iihulo manga inaa mu hokanwa

0
353

 

Outapi-Omalelo gopamuthigululwakalo lyUukwanyama, Kaoko nuuwa womukwaniilwa Tom moshitopolwa sha Kunene otaga yambidhidha Olufuko ongo ondjila yokutaagulukitha aanona yaakadhona oku za mepipi lyuunona oku ya mwaandyoka lyuukuluntu . Okuya mepipi ndyoka omukiintu eshi kutya iinakugwanithwa ye monkalamwenyo oyi ni nonkene ta gwanithapo mbika shaampoka eli. Aakadhona ya za komahala gaawiliki  mbaka oya li oshitopolwa shOlufuko nuumvo. Shika osha talikako ongo eyambidhidho lyoshituthi shika oshowo okuyemba mboka ya kala noku gandja uusama kelelo lyOmusati oshowo ndyoka lyondoolopa Outapi moku longekidha olufuko.Aakadhona yoludhi lwaaHimba na yo oye li mokati kaamboka ya li ye ya oku landula ondjila yokuuka kuukuluntu ngaashi sha li hashi ningwa nale komapipi gonale. Olweendo lwomukadhona okuza kuukadhona wuunona oku ya muukadhona wowenewene.

Omalelo giitopolwa oshowo gopahedhi miitopolwa Oshana, Ohangwena, Oshikoto noKunene otaga yambidhidha wo oshituthi shOlufuko, shoka sha tamekele momasiku 24 gAuguste sigo omomasiku  04 gaSeptemba. Iilongo yilwe ngaashi Nigeria, Kenya naAngola oya ulike ehalo oku kutha ombinga, sha landula oonkundathana dhaashi dhopambelewa  kombinga yaagundjuka yawo ya vule oku kwatelwamo moshituthi shika monakuyiwa. Aakadhona yokOmbandja moAngola ohaya kuthombinga nale molufuko. Oshikwawo ooshika kutya ewiliko lyOutapi nehangano lyoku tuma omawi mOmbepo lya Namibia NBC oya shaina euvathano lyomimvo ndatu opo oshituthi shika shi kale tashi tumwa mombepo meukililo pethimbo ndyoka shika shili metifa. Oshikwawo omunashipundi gwelelo lyoshitopolwa Omusati, Tataati Shileka okwa popi wo kesimano lyepitotanda lyaamati ongo ondjila yetaagulukilo lyaamati okuza muunona okuya muulumentu. A ti  naanona yaaKriste ngashingeyi ohaya piti etanda sho haya kenkwa. Epito lyetanda kali shi oshinima shuupagani, oshoka osha nyolwa wo mOmbiimbeli na osha li hashi ningilwa aanona yaamati yomoshigwana sha Israel.Omupopyo ngoka ogwa dhiladhilitha yamwe kutya mOlufuko otamu ka etwa wo epito lyetanda lyaalumentu tashi vulika monakuyiwa.

Ominista yOpevi Melongo, Uunyakwa nOohedhi , Anna Nghipondoka, ngoka a pangula mboka taya tsondumbo nOlufuko , ta ya ti otalu shundula aakiintu sho aakadhona mboka haya kuthombinga haya talikako ya adha okuya moondjokana okwa ti:

“Ndika elongo moka aakadhona pokati komimvo 16 nomi 20 haya ulukilwa nkene yena okwiihumbata ongo aakiintu, taya ilongo okuza kuunona wuukadhona okuninga aakiintu. Oha ya ilongo omikalo dhoku teleka , dhokuwilika egumbo, oshowo oha ya longwa oshinima shoku ya momilalo oshowo kutya mbaka oye na aluhe okulambela noku iyageka oku ya momilalo omanga yo inaa ya hokanwa. Olufuko kalu shi etseyitho lyondjokana ngaashi aantu yi itaala,” Nghipondoka a ti. Okwa ti aakadhona mboka ha ya kuthombinga mulo oha ya shuna komanongelo konima yaashoka. Ishewe aakadhona ohaya kuthombinga pahalo lyawo yene, kohi ye tonatelo  newiliko lyaakuluntu yawo. “Okuuvako nawa Olufuko omuntu owuna okushuna monakuziwa. Oshoka nduka lwa ziilile mekwatathano nefamili, omithigululwakalo oshowo uukwatya woshigwana naantu yetu,” osho Nghipondoka a ti.

Omupevi Minista okwa thaneke pu ningwe omakonakono okutala konkalamwenyo yaakadhona  mboka haya piti molufuko , manga inaa ya pitamo oshowo konima sho ye ende mulo, nuuyelele mboka wa gongelwa moshinima shika tawu topolelwa moshigwana kombinga yo kutya oshike hashi ningwa pethimbo  lyolufuko oshowo okutseya iilanduli yopampango oshowo yopankalathano. “Shika ota shi shonopeke uutile nomaipulo gaakwashigwana,” osho a ti.

Elenga enene lyelelo lyOmbalantu Oswin Mukulu okwa popi etegameno kutya ondjila yomOlufuko otayi ka kwatha kombinga yomadhipago gaamboka ye li momakwatathano gohole moshilongo, omanga ye a pangula wo aalumentu mboka haya longo iilonga yuukatalume ya tya ngaaka.

“Monakuziwa aalumentu oya li haya endele aakiintu nenge aakadhona ndele oya li ha ya uvuko uuna omukadhona a ti.: ‘Onda dhiladhila muule noneitulemo kombinga yoohapu dhoye, ihe onda mono kutya ngoye ha ngoye omuntu woopalela ndje.’ Tse ngele twa lombwelwa ngaaka ka twa li twa dhipaga aakadhona, ndele shoka twa li hatu ningi oku uuka komeho noku konga ishewe aakadhona yalwe.Omolwashike aalumentu nena ta ya dhipaga? Oshikwawo momagumbo oomeme ota ya mono oyana aakadhona ye na iinima oyindji ngaashi oongodhi mbali oshowo yilwe yondilo , mbyoka omugundjuka itaa vulu okufatulula kutya okwe yi adha peni, ihe aakuluntu ihaya pula kutya mbyoka oya zi peni. Aanona oya pumbwa okulongwa ya kale ya gwana naashoka  yena momagumbo gawo,” osho Mukulu a ti.

Ngoloneya gwOmusati Erginus Endjala okwa ti Olufuko nalu talikeko ashike ngaashi iituthi ya gwedhwapo kwaashoka shaaNdowishi shoWika Carnival, Oshituthi shOmagongo shaAfrikaner’s Groottrekker’s nenge shoka shaBrazil’sho Rio Carnival.

“Omithigululwakalo dhilwe nadho ohadhi dhana iituthi yadho ngambika onkene kapena sha shapuka kutse okudhana Olufuko. Oshoopala okushuna komidhi dhetu noku pa oyana yetu  eihumbato ewanawa moshigwana,” Endjala a ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here