Aagundjuka mOnyaanya ya pewa oonzapo

0
224

 

ONYAANYA – Konyala aagundjuka omilongo ntano (50) yaza moshikandjohogololo Onyaanya moshitopolwa shaShikoto, oyali ya pewa oonzapo dhawo konima sho yali ya pewa omadheulo kombinga yoongeshefa oonshona oshowo dhopokati (SME).

Aagundjuka mbano oyali ya dheulwa kombinga yoongeshefa mono yali ya pewa uuyelele oshowo uunongo owundji.  Hilya Nakanyala omunashipundi gwaagundjuka mOnyaanya oye a li ta gandja omadheulo ngaka kaagundjuka ooyakwawo. Nakanyali okwa ti oya li ya gandja etumwalaka opo aagundjuka mboka ya hala okudheulwa noku pewa uuyelele kombinga yongeshefa ya ishangithe noku tameka ootundi.

“Oyendji yomaagundjuka oya li ya ulike eitulemo lyawo, otwa li twa gandja elongo ndika kaagundjuka konima sho natse onga aalongi pamuthika goshitopolwa ashihe shaShikoto twa li twa pewa omadheulo omvula ya ziko kaakalelipo yomahangano ogendji moshilongo, tse tu ka dheule woo aagundjuka kiikandjohogololo yetu,” Nakanyala ta ti ngaaka.

Omukwatakanithi gwaagundjuka mOshikoto Hofni Hamunyela okwa li a holola kutya moshitopolwa shawo omuna ashike iikandjohogololo itatu (3) oyo ya gandja omadheulo ngaka Onyaanya,Okankolo oshowo Omuntele, Hamunyela ta ti oyena ehalo opo aagundjuka mboka yaza kiikandjohogololo yilwe ya li ya mono omadheulo momumvo 2014, ya kale ya gandja uuyelele nomadheulo ngaka kaagundjuka yomiikandjohogololo yawo.

“Tse onga ewiliko lyaagundjuka mOshikoto otwa li twa mono kutya oyendji yomaagundjuka oyena ohokwe yoku totapo oongeshefa dhawo ashike kayena omayele kutya ota ya tameke peni, nonkene ye na oku kala moongeshefa dhawo onkee twa tokola tu yape omadheulo yo ya kale yeshi kutya ngele omuntu wa hala okutotapo ongeshefa yoye oto tameke peni nomongeshefa ohamu kalwa ngiini,” Hamunyela ta ti ngaaka.

Kansela goshikandjohogololo Onyaanya Petrus Kambala okwali a indile aagundjuka mbaka ya pewa oonzapo ye kedhi longithe pamukalo gu uthwa. Te ya kunkilile opo kaaye ka dhi tule owala kohi yookofa, ta ti oonzapo odha egulula omiyelo noompito oshowo oku ya pa ondjila ya ye muunangeshefa yo yi ilongele yoyene.

Feretina Mbinga gumwe gomaagundjuka mboka yali ya mono omadheulo ngoka okwa holola kutya okwa likolamo uunongo owundji. Ta indile aagundjuka aakwawo yi itulemo unene ngele tashiya kiinima ya pamba oongeshefa, yo ya kale yena oongeshefa dhawo ndhono tadhi humitha eliko lyoshilongo komeho.

Certificate1

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here