Aalandithi yomiti dhokugwitha mo omapunda yiifutilemo

0
343

 

Windhoek-Aakiintu yane mboka ya kwatelwe sho ya fekelwa ha ya landitha oopela dhoku hoyamo omapunda oya pitikwa yiifutilemo mondholongo.

Aakiintu mbaka omunamimvo 33, Stella Kasume, omunamimvo 40, Elsa Henguva omunamimvo 22, Eunice Henguva oshowo omunamimvo 39 Pamela Henguva oya holokele mOmpangu yaMangestrata gwaKatutura Omaandaha oshiwike shika ta ya tamanekelwa okulanditha omiti dho momusholondondo gwiikwamiti omutiyali, yaana epitikilo lyoku shi ninga, onkene oya taaguluka oshitopolwa oshitimilongo 29 shoveta13 yokukondolola omiti niikwamiti yomumvo 2003.

Kasume na Elsa Henguva oya holokele tango mesiku 17 lya Juli nuumvo konima sho ya li ya kwatwa kopolisi omwedhi ogo tuu ngoka. Kasume okwa li a pewa iifutilemo ooN$ 2 000 mesiku eti 3 Auguste konima sho a sindana moku indila opo a pewe iifutilemo mondholongo yopolisi moka a li eedhililwa.

Aakiintu ooyakwawo yatatu oya li ya pewa ompito okwiifutilamo mondholongo Omaandaha goshiwike shika.

Eunice Henguva na Pamela Henguva oya kwatelwe kopolisi Etitano lyayi.Aafekelwa mbaka ayehe  iihokolola yawo oya li ya pulakenwa kuMangestrata, Claudia Classen omanga oholomende oya li ya kalelwapo ku Mari Andimba piihokolola mbyo.

Oshifonkundana shika omumvo gwayi osha kundanekele ehokololo lyelanditho lyomiti dhoku gwithamo omategelelo, konima yo ku ninga omakonakono gasho shene, nonando okuhoyamo omapunda ina ku pitikwa moNamibia, huka oha ku ningwa kaakiintu oyendji, naalandithi yoopela dhoku gwithamo omategelelo oha ya mono iimaliwa oyindji moku shi ninga.

Oshinyolwa shoka osha li sha holola kutya oopela ndhika ohadhi landithwa pokati kooN$250  sigo ooN$300 shi ikwatelela kutya omulandithi olye.Nakulanda oha pulwa wo a fute ooN$50-00 ngele oopela ndhoka otadhi thikithwa pehala lye lyokukala. Oshikwawo oopela ohadhi landithwa shi ikwatelela kutya epunda olina oomwedhi ngapi, ngele ndyoka olya koka nena omusimba ngoka ota pumbwa oopela odhi ndji opo a vule oku li gwithamo.Omulandithi gumwe okwa lombwelele oshifo shika kutya omukiintu ena etegelelp lyiiwike ine okwa pumbwa oopela ndatu opo a gwithemo epunda ndyoka . Tashi ti nguka ota ka futa konyala ooN$750 molwoopela ndatu nenge ooN$800 ngele okwa gwedhwa ko ooN$50-00 dhoku falelwa pegumbo. Omulandithi gumwe okwa tile omukiintu omusimba ngoka a hala uusimba wu hulithwepo okuna oku shi ninga omanga epunda inaali ninga oomwedhi mbali. Oku li gwithamo kuyele oku li nawa oshoka etiko lyombinzi otali kala eshona.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here