Camelthorn Business Venture otaka tunga omagumbo 329 mOutapi

0
330

 

ONGWEDIVA –Omagumbo gena omalusheno goketango otaga ka tungwa mOutapi pehulilo lyomumvo.

Onkundana ndjika oya popiwa kehangano etungi lyomagumbo nomaliko galwe gopamatungo lyedhina Camelthorn Business Ventures. Ndika olya ti otali ka tunga omagumbo ge li omathele 329 moshilandopangelo shoshitopolwa Omusati nuumvo. Omagumbo ngaka kehe limwe otali kala niilongitho yoku kwata nokupungula oonkondo dholusheno okuza ketango. Ihe nando ongaaka ngaka otaga kala wo ga kopekwa kolusheno lwa Nored. Omathimbo gamwe uuna ngaka ga kwata olusheno olundji okuza ketango otaga vulu oku gandja ndoka ku Nored.

Omusindilo gwomagumbo ngaka omupe nogopandunge yoshinanena , oshowo oguna ombili nomudhingoloko negameno gwalyo. Nguka ogwa yama kaasindi yopombanda yomatungo yokoItalia.

Camelthorn Business Ventures ehangano eNamibia lya dhikwapo omumvo 2011 nelalakano okupungula moshitopolwa shiikwamatungo gomaludhi oshowo iiyalo yilwe mbyoka ya pumbiwa okufala Namibia meputuko okuyeleka naampoka a thikama nena.

Pahapu dhomuwiliki nomukokoli gwa CBV, Luca Coltro , etungo ndika lyomalukalwa ngaka olyo  lyotango mEvi lyOmapenda moka omagumbo taga tungwa moshilando ndele otaga ilongele olusheno lwago gene okuza ketango.

Coltro, okwa lombwele Kundana moonkundathana omathimbo ga ziko kutya omagumbo ngaka otaga ka tungwa moshitopolwa oshiti 11 mOutapi moka evi lyapwa nale okulongekidhwa opo pu tungwe.

“Ehala ndika otali ka tungwa miiluku itatu.Moshiluku  shotango otamu tungwa omagumbo ethele limwe  opamwe noombinemeta omayovi gatano gomatungo goku ngeshefela  nosho tuu moka tamu kala etungo lyomala gaali ga londathana,”  Coltro a ti.

Ehala ndika eti 11 olyuuthilwa okutungwa  omagumbo oolimwe oshowo ngoka ga kwatathana  opamwe nomatungo goongeshefa  noombelewa  nehala lyoku ikuthila ezaza lyoshigwana.

Olukanda nduka otalu kala nomapandaanda ga tulwa oteya, omalamba oshowo omikanka dhoku kuthapo omeya uuna omvula ta yi loko.

Omagumbo otaga ka tungilwa komukanka gwakola opo kaaga inyenge noku tenda omisa, nehangano lyo Inginia lya Nexus olyo li na oshinakugwanithwa shoku thikamithapo ngaka.

Pethimbo lyiilonga yetungo aaniilonga yeli pokati komathele 300 sigo 400 yomoshitopolwa Omusati ota ya ka pewa iilonga. Shika otashi ningwa nelalakano okunkondopeka omahupilo goshitopolwa shoka.

“Popepi naampoka tapa tungwa omagumbo otapa ka tungwa osikola yo Excellence ndjoka iilongwa yayo tayi ka wilikwa koshiputudhilo dhingi moNamibia mekwathelo lyo Univesiti ya Ferrara mo Italia,” pahapu dha Coltro

Coltro okuna ontseyo miilonga yiikwamatungo gomatungo niiyalo yimwe ngaashi oondjila na yilwe  yuule womimvo 15. Okwa longela Bain & Company mo Boston oshowo moRome.

Okwa nongopekwa sigo oponkatu yo MBA mIimaliwa, kosikola yaWharton , Philadelphia, koAmerika, nonkatu yoBachelor mOmahupilo nOmiyalu moUnivesiti ya  Torino, Italia.

Omusindilo omunene gwomagumbo ngaka ogwa sindwa kehangano lyaasindi lyo Ipostudio Architetti, limwe lyomwaangoka omanamadhina mokusinda omatungo mo Italia,  ndika otali longo pamwe naandyoka lyaa gandjimayele miikwamatungo nomathaneko giilando lya Namibia lyedhina SPC .

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here