Ovapaluli veefiye nounona veli moluhepo ova pumbwa eyambidido

0
279

 

Lüderitz – Endiki le dina Empowerment Centre for Vulnerable children (ECVC) mo Lüderitz ola pumbwa eyambidido, li dule okuya komesho nokupalula ounona veefiye naa vo vapumbwa eyambidido.

Omunashipundi wendiki eli Mapeu Tony Mbundu okwa tumbula kutya endiki ola totelwepo modula 2009, ne yambidido olo va mona okudja ko Church Alliance for Orphans (CAFO) ye vapa oshimaliwa , omanga ongeleka yo Eastside Baptist Church yoko Windhoek ya yandja oikulya oshoyo oitaafula.

Mbundu okwa tumbula kutya no ma va telelo o petameko oo va mona ova dula okutotapo endiki eli lo kunghonopeka eefiye nounona ovo va pumbwa omakwafo modoolopa.

Mendiki oha valongo ounona otundi mbiibeli, olwiimbo , oshoyo okuva havaleka oikulya. Ha shi ningwa okudja oMaandaha fiyo Etitano alushe konima yofikola.

Okwa tumbula kutya ohava file oshisho ounona  ovo veli mofikola okudja pondodo yo tete fiyo ondodo onhi 12.

Endiki ola hovelele  hali file oshisho ounona vefike lwopo 200, omo Mbudu a tumbula kutya, omwaalu owali unene uli pombada , itau henene omakwafelo eendja oo venapo, no va talululamo , va tofamo lela ava veli momhumbwe, nomwaalu owa shuna pedu, fiyo opounona veli 67 ovo  va kala ha vafilwa oshisho kendiki eli.

Mbundu ota indile ovanangeshefa moshilongo va yambidide endiki eli hali palula eefiye nokudihonga otundimbiibeli nolwiimbo oshali, opo vadule okuya komesho. Ta indile omahangano oshoyo ovanangeshefa va kufe ko  oshiholelwa kehangano lo NamPort olo la kala noku yambidida endiki eli oule wodula , okuhovela mu Juni 2014 fiyo o July 2015.

Mbundu okwa shiivifa kutya, itava dulu vali manga okuya komesho, nomayakulo oo hava yandje pendiki eli , ove li pyakidila nokukonga omayambidido opo va dule okuya komesho nomayakulo avo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here