Social Security ota gandja nomayakulo omawanawa

0
228

 

ONGWEDIVA-Aayakulwa yoSocial Security Commission (SSC) otaya vulu oku mona omayakulo ga yooloka okuza koKommissi ndjika ootundi 24 omasiku agehe goshiwiken okuza ngashingeyi.

Shika otashi vulika ngashingeyi konima sho Okommissi ndjika ya tseyitha etulo miilonga lyomashina gopashinanena ngoka taga vulu okuyakula iilyo  ethimbo kehe .

Etseyitho lyomayakulo ngaka olya ningilwe pethimbo lyOmauliko gIipindi gokomumvo gaNgwediva omwedhi gwayi.Omashina ngoka pethimbo ndika taga adhika moVenduka , Omaruru  nOshiwakop ohaga ithanwa Virtual Office Solution (VOS).

Ngaka oga hokololwa komupopiliko gwoKommissi ndjika, Rino Muranda kutya omayakulo ngoka gopa automate taga kwathele aayakulwa nonando kapena omunambelewa nenge ombelewa mpoka pena eshina ngaashi ndyoka.

Muranda okwa ti moku longitha ngaka Okommissi otayi kiindjipaleka omayakulo gayo opo gaadhe naampoka pwaana oombelewa dhoKommissi ndjika pethimbo ndika. .

Omayakulo ngoka omashina go VOS haga gandja ongaashi oku indila oombapila dhokukala nedhina ewanawa miilonga yoye oshowo oku ishangitha ongo omugandji gwiilonga oshowo okushangitha aaniilonga yoye.

Aayakulwa otaya vulu wo oku ninga omafutilo  goonzapo dhawo dhedhina ewanawa oshowo okufutila uukwashilyo wawo nowaaniilonga yawo omwedhi kehe inaashi pumbiwa oku ya kombelewa..

“Uuna onzapo yedhina ewanawa ya gandjwa  nena omwiindili gwayo ote yi pewa keshina , oshoka ndika olya longekidhwa nolina eshina lyokunyanyangidha  oonzapo ndhoka adhihe hadhi gandjwa koKommissi ,” Muranda osho a fatulula.

Eshina lyo VOS ohali longo ongo eshina lyoku taamba iifuta nomuyakulwa ota vulu okulongitha iimaliwa koomuma nenge okufutitha nokakalata kombaanga. Muranda okwa ti eyakulo ndika olili nawa oshoka olya tula kumwe iilonga yoku futa oshowo mbyoka yoku ninga omaindilo agehe goKommissi. Eshina ndika ohali taamba wo omaindilo guukwashilyo , olina wo eshina ndyoka hali kutha ookopi dhoodokumende adhihe dha pumbiwa  noku longa iinakugwanithwa ayihe ye indilo lyuukwashilyo,”  Muranda a tsikileko.

Okwa ti peshina opo tuu mpoka omuyakulwa ota vulu okulundulula omaukwatya geyalulo lye kokutya ota vulu oku kutha mo aaniilonga yamwe nenge oku gwedhamo woo yamwe aape  ongo iilyo yehangano lye..

Omuyakulwa ota vulu wo oku ninga eindilo lyokakalata kuukwashilyo nonando haka itaka vulu oku nyanyangidhwa pethimbo ndyoka.Eshina ndika ota li kala wo noku longithwa kaayakulwa oku landula kutya omaindilo  gawo guukwashilyo noshowo gomayakulo galwe oga yiwa nago sigo openi. Eshina ndika oha li longo uule wootundi 24 oshiwike ashihe, onkene olyo ewanawa kaayakulwa mboka taya vulu okuli longitha nopethimbo iilonga yopambelewa ya pata.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here