Kuku Kodholo a tumbalekwa

0
348

 

ONIIPA – Ehangano lyaapangi moNamibia ndyono hali ithanwa Namibia Nursing Association, olya li lya tula koshiyalo noku tumbaleka kansela gwoshikandjohogololo Okatyali moshitopolwa shaShana.

Kuuyelele wa gandjwa ku yamwe yomaapangi aakulu noya kala iilyo yewiliko lyehangano ndika meme Sofia Mbandeka oshowo Rakel Nakathingo, oyali ya holola kutya ehangano ndika olya totwapo manga oshilongo inaashi manguluka nolya totelwa aapangi ayehe aaNamibia. Ehangano ndika ngaashingeyi olili mewiliko lyomundohotola Ndapewa Shifiona.

“Ehangano lyetu olya kala lili mompumbwe yosheenditho okuza moomvula dhomilongo omugoyi nasha,otwa kala tatu kambadhala opo ehangano lyetu li mone osheenditho tse tu kale twa manguluka tatu ende mosheenditho shetu tse yene, otwa longo ngaashi tashi vulika nomuApiilili lwaampono otwali twa landa okabesa kehangano lyetu,shono shali shetu nyanyudha noonkondo,” Meme Mbandeka ta ti ngaaka.

Ta gwedhapo kutya konima sho ya landa okabesa kawo haka oya kala yena edhiladhilo nehalo opo okabesa kawo haka ye ka lukile omuntu. “Aapangi aakwetu oya eta omadhina ga yooloka opo tu hogololemo noku tothamo ngoka ena uukwatya uuwanawa tawu vulu oku lukilwa osheenditho shehangano lyaapangi, otwa li twa adha ethaaneko lyahugunina sho twa li twa tokola opo tu lukile kansela Mupetami gokOkatyali ngono twa mono oye a pumbwa a tumbalekwe noku simanekwa,” ta ti ngaaka.

Meme Mbandeka ta ti oya tokola opo ya luke okambesa kawo Kuku Kodholo molwa iilonga pondoli mbyono kansela Mupetami ta longo moshigwana, ta ti oya hala opo ookansela ayehe ya longe ngaashi naanaa Mupetami ta longo. “ Otwa koneke Kuku Kodholo ta longo uuwanawa owundji moshigwana, ota kwatha oothigwa ,aakulupe, ta kondjele uundjolowele waakwashigwana oshowo okuya tungila uundjugo naayihe mbyoka aantu ye yi pumbwa,” ta tsikileko ngaaka.

Okwa tsikileko woo ta tumbaleke Kuku Kodholo ngono ta ti ota gandja oshiholelwa oshiwanawa moshigwana nokuhumitha komeho oshikandjohogololo Okatyali. Ta ti edhina ekoogidho onkee oyena omukumo kutya okabesa kehangano oka lukilwa omuleli nomunankondo , ngoka ta vulu ku pendulapo noku yambulapo oshigwana.

Kansela Mupetami pethimbo ta taambako mbushe okwali a ulike noku holola enyanyu lye molwaasho a tulwa koshiyalo kehangano lyaapangi, sho yemu inekele noku mu lukila osheenditho shawo. Ta pandula ewiliko lyehangano ndika lyaapangi moshilongo. Okabesa hano oka shangwa Kuku Kodholo komeho oshowo konima.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here