Tu kwateni omeya nawa

0
282

Omeya ogo oshinima shimwe tse moNamibia twe shi kuthako ashike hashi monika nuupu, ndele natu tseye kutya opena omalunduluko, nongele itatu tameke okugamenenapo nokundalapatela omeya, otashi vulika tu ki iyadhe tatu kondjele omeya monakuyiwa. Onkene otwa pumbwa oku uvako oshowo okupandula  tse tatu tameke okukwata omeya getu nuukeka noku gamenenapo oonzo dha go.

Omasiku gaziko iitopolwa yokuumbangalantu kaya li yi na omeya uule womasiku gontumba. Mo, moshilandopangelo oWindhoek egandjo lyomeya okuza kelelo lyoshilando otali etitha omaipulo, newiliko lyaVenduka olya tsikila nokulondodha  aakalimo opo yaa hepeke omeya ngoka ge lipo.

Pamakonakono gOmbaanga yUuyuni, Namibia okuli pombanda mokati kiilongo muuyuni oshowo mokati komavi gomAfrika ngoka gena aakwashigwana yomomikunda yena omeya omawanawa noga yela.Konyala ooperesenda 87 dhaaNamibia yokomikunda oyena omeya ga yogoka no ge shi okunuwa , gaana oshiponga shasha.

Shika shiyeleka naAngola moka ooperesenda 35 dhaantu yamo momikunda  oyo owala yena omeya ga yogoka nokunuwa nomo South Africa moka oopersenda 55 odho dhina omeya ga yela no ga yogoka okununwa kwaamboka ya kala komikunda. Mo Zambia oshigwana shokomikunda shoopersenda 49 osho shina omeya gayela omanga mo Zimbabwe mboka yokomikunda yena omeya ga yogoka oya thikama pooperesenda omilongo 69.

Oshikwawo ooperesenda 98 dhaa Namibia yeli miilando nomoondoolopa oyena omeya ga yogoka nomaanawa okunuwa. Okuyeleka nooperesenda 68 dhaakalimo yomiilando moAngola mboka oyo yena omeya ga yogoka nogoopala okunuwa, naakwashigwana ya Zambia ooperesenda omilongo 85 ndhoka dhina omeya omayelele okunwa.

Ngiika ekalepo lyomeya ngaka noku ga mona nuupu kutse , oshowo oonkambadhala dhepangelo okufala omeya ga yogoka komukwashigwana kehe otashi vulika osho sheeta mpoka kutya tse aaNamibia ihatu ulike olupandu lwetu molwomeya  oshowo okuga kwata nawa nokuga gamenenapo. Otwa igilila oku kala nomeya omuntu to patulula ashike opomba go otaga tondoka, kutya ngaaka shika osha tsikitha omeho getu nokuthitika omakutsi getu twaa uve nokumona omayalulo gIigwana Hangano ngoka taga ulike kutya muuyuni wetu omuna aantu oomilliona 900 ndhoka dhaana omeya gayela okunwa ngaashi oyendji yomutse tu ga na.

Otwa dhimbwa kutya ngele itatu kwata nawa omeya getu  ota shi vulika tu ehameke uundjolowele wetu  noku shunitha pevi omuthika guundjolowele . Opo omuntu a kale ena uundjolowele okwa pumbwa okunwa omeya omawanawa oshowo okwa pumbwa omeya ga yogoka. Oholomende nuumvo ayike oyi itulila oobilliona dhoondola dha Namibia 6,49 oku kalekapo uundjolowele woshigwana, nomwaalu nguka otagu ka hepa no  itagu ka tya sha ngele oshilongo oshuuka monkalo yokwaana omeya ga gwana, molwashike, sho aakwashigwana taya tindi okuga kwata nawa noku kala itaa ye ga hepitha.

Onkene natu ga kwateni nawa alikana omeya ogo omwenyo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here