Ya dhana esiku lyelongo lyaakuluntu mOshikoto

0
330

 

OKAHANYA – Aakalimo yomoshitopolwa shaShikoto mEtiyali lyoshiwike shika oya dhanene noku tyapula esiku lyelongo lyaakuluntu pamuthika goshitopolwa. Shino oshali sha ningwa sho Namibia ta dhana esiku ndika oshikando oshiti-23.

Esiku ndino olya li lya dhanenwa posikola pOkahanya moshikandjohogololo Onyaanya, aalongwa yelongo lyaakuluntu pamwe naalongi yawo oshowo aanambelewa yElongo mOshikoto oya li ya gongala noku dhana esiku lyElongo lyaakuluntu ndyono hali dhanwa aluhe moshiwike shotango shaSepetemba omumvo kehe.

Pethimbo ta popi poshiindingili Omusimanekwa Nahas Angula okwa li a indile aantu opo yi itulemo melongo lyaakuluntu, yo mboka kaayeshi natango okulesha nokushanga ya kuthe ombinga melongo ndika ta ti olyoshali, nolya gandjwa owina kUuministeli wElongo nomithigululwakalo moshilongo.

“Oshi li uuthemba womuNamibia kehe opo a kale eshi okulesha nokushanga ,molwaashoka uuyuni wongashingeyi otawu ende tawu humu komeho nowa pumbwa aantu ya longwa, longitheni oopolohalama dhuuministeli welongo ndhono dha tulilwapo aakwashigwana mboka yaashi okulesha, yo yi ilongemo oshindji,” Angula ta ti ngaaka.

Angula okwa pandula aalongi yelongo lyaakuluntu mboka yi itulamo miilonga yawo nonande ta ya longo pamukalo gokwiiyamba. Ta ti oyendji yomaalongi mbaka ohaya ende oondjila oonde yaka gandje elongo kaakuluntu mbono yeli momagumbo yaa heshi kushanga nande omadhina gawo.

Omutaleli gwelongo mOnyaanya, Gerhard Ndafenongo okwa li a pandula Uuministeli wElongo sho we yapo nedhiladhilo lyokuhumitha onakuyiwa yaaNamibia oku pitila melongo lyaakuluntu. Ndafenongo ta gwedhapo kutya elongo lyaakuluntu olya patulula oonkalamwenyo dhaantu oyendji unene mbono yali yaashi okulesha oshowo okushanga.

Ndafenongo ta indile ayehe mboka yeli momagumbo yaashi okulesha nokushanga ya longithe ompito manga pepi, yo yi inyolithe melongo lyaakuluntu, ya tseye woo okushanga nomadhina gawo.  Ta ti esiku lyokudhana elongo lyaakuluntu otali gandja ompito kaanona oshowo kwaayehe mboka yaashi okulesha ya kuthe etokolo noku ya kumika woo ya tameke elongo lyaakuluntu.

Aanaskola yelongo lyaakuluntu ya za koosikola dhaa yoolokathana mOshikoto oya li ya gongala nokutyapula esiku lyawo. Oyendji yomuyo oyali ya tameke elongo lyaakuluntu yaashi nokushanga omadhina gawo ashike ngaashingeyi otaya undula oopena nombili.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here