Aamahahi oha ya nu omeya ga ndoyapala

0
319

 

OMAHAHI – Aakalimo yomOmahahi moshikandjohogololo Epembe mOhangwena ota ya si enota lyomeya ga yela. Mbaka oya nyenyeta wo kutya anuwa omukunda gwawo ogwa hupako kehumokomeko nkene tuu oshilongo sha mangulukile omimvo adhihe 25 dha piti.

Shoka unene ta shi ya monitha iihuna osho omeya gokunwa, molwashoka ota ya tsikile okunwa omeya gomomatope. Ngoka ya ti ina goopala okunuwa kaantu na oya indile kansela gwaPembe  opo eya kwathele  omiti dhoku yogopeka omeya gawo ngaka mbala ngaashi tashi vulika.

Aamahahi  ka ye na omeya ga yela nomawanawa okunwa. Shika oshinima oshidhigu kaakwashigwana oshowo kaawiliki yoshigwana.

Aakalimo mbaka oya gandja ekemo ndika oshiwike shayi pethimbo Kundana a li a talelepo omukunda gwawo ngoka guli konyala ookilometa 100 muumbugantuzilo woshilandopangelo shOhangwena Eenhana.

“Ohatu nu ashike omeya ngaka no inaa ga kuthwa oombakiteli  oshowo inaaga dhindwa okuza momatope,” osho omukalimo gumwe gwomOmahahi a ti.

Okwa gwedhapo a ti, “Omeya ngaka ina ga opala okunuwa naantu oyendji oya kwatwa kuuvu sho yi iyogitha omeya ngaka ga ndoyapala.Ihe epulo oondika kutya ota tu ningi ngiini?”

Onzo yomeya momukunda gwetu oyo omuthima omukulu gwopaumwene moka hamu nuwa kaantu 596 opamwe niimuna yawo.

Aantu oyendji sigo oompaka ohaya tsikile okunwa omeya ngoka ga ndoyapala ishewe pomukunda kapena uundjugo nolundji aantu ohaya ki iwatelela miihwa.

“Eipulo lyandje oondika kutya omeya ngoka aantu mbaka haya nu ogo wo ngoka hamu nuwa kiimuna ishewe odama ndjoka oyili popepi niihwa  moka muna oondoya niiyekelwahi oyindji inaa yi pumbiwa. Onkalo ndjika ombwiinayi kuundjolowele. Onkene epangelo lyetu oshowo aatotimpango yetu oya pumbwa okuningapo sha  oku etela aahogololi yawo mbaka omeya ga yogoka, oshoka ngele hasho shika otashi vulu oku etela mbaka omavu ngoka ta ge ya fala meso lili pombanda mokati kawo,” osho omukwashigwana nguka a tengeneke, nonando ye okwa tindi oku itumbula kedhina.

Aantu mbaka omulyo gwomeya omayelele ka ye gu shi kakele ashike oha ye ke gu tsakaneka ashike  uuna ya yi koshipangelo kEenhana .

Oya hokolola wo kutya omeya ngoka haya teke modama ndjoka nenge momuthima ngoka iha ya vulu oku ga longitha okuteleka , oshoka oshithima ohashi lunduluka molwaala.

Omukunda nguka oguli moshitopolwa Ohangwena moka mwa monika oonzo dhomeya ga yela ogendjigendji kwa tengenekwa taga vulu okulongithwa kooperesenda 40 dhoshigwana shaNamibia uule womimvo odhindji no itaa ga pupo.

Ngiika etegameno lyAamahahi okumona omeya ga yela otali ka ninga lyoshili sho ewiliko lyoshilongo opamwe nehangano lyoku andjaganeka omeya ta ya ka tameka okuhupa oomboola opo omeya ngoka gokohi yevi omatoye nomayelele ga vule oku longithwa.Pamathaneko iilonga yoku konga omeya ngaka mpoka ga monika otayi tameke omumvo 2016 ngele ayihe oya ende nawa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here