Minista Ithana ota ende pamwe nenzuna Oches

0
352

 

ONDANGWA – Konyala omukadhona kehe moNamibia okuna ehalo nohokwe oku kuthombinga momathigathano gaakadhona dhingi. Oyendji yomaakadhona ohaya ulike iipewa yawo omanga yamwe taya holeke iipewa no inaya hala okuyi ulika puuyelele. Omwedhi gwa ziko aakadhona oya li ya kumikwa opo yaa fumvike iitalendi yawo moshinima shika.

Omukwatelikomeho methigathano lyomukadhonadhingi moNamibia nOminista yIinima yoMeni lyoshilongo Nuupitilo woKoongamba Mee Pendukeni Iivula – Ithana okwa li metalelopo lyowina kuumbangalantu woshilongo okupopitha aakadhona mboka yena ehalo no ha ya kuthombinga momathigathano gaakadhona dhingi.

Minista Ithana okwa li eende pamwe nomukadhona dhingi moNamibia omumvo 2014 Brumhilda Oches, noshowo Steffy van Wyk ngoka oye omukadhonadhingi moNamibia nuumvo.Okwa li wo yeende pamwe nomugandjimayele gwehangano lyaanangeshefa monooli a  kalelapo oshitopolwa shaShikoto, Esther Antanga. Aakadhonadhingi mboka ya sindana iishani oyindji oyali ya gongala noku pulakena etumwalaka lyesiku.

“Onda hala ndi mu kumike  amuhe mwa gongala mpaka nena opo mu kale aluhe hamu itula momathigathano ngaka, oshoka  ka tu shi kutya olye ta ka ninga omukadhonadhingi moshilongo oomvula dhokomeho,nonando omo ashike eli mokati keni mu, kaleni aluhe hamu kala noku longa shoka mu hole unene ne tamu ulike iipewa yeni,shika otashi mupe ompito yoku enda iilongo niilongo noku mona woo ontseyo yilwe, otashi mu kaleke woo kokule niinima mbyoka ya puka,” Minista Ithana ta ti ngaaka.

Omusimanekwa Ithana okwa kumike omanzuna ngaka ga ninge omayooloko moonkalamwenyo dhaaNamibia go ga gandje woo iiholelwa iiwanawa kaanona mbono nayo wo ye na ehalo oku kutha ombinga momathigathano ngaka. Te ya indile woo ya simaneke omithigululwakalo noonkuluhedhi,  yo yi itule melongo lyawo ya kale yena oonkalamwenyo dhina ongushu.

Steffy Van Wyk okwali a kumike aakadhona mbaka yi itulemo mwaayihe mbyoka taya longo, ta ti kapuna oshinima hashi zi pokapala ka yela onkee owuna okukondja opo wu sindane. “omathigathano goludhi nduka ohaga kala omadhigu oshoka omuntu iho kala wu shi ngele ongwee to ka tothwamo onga omukadhona dhingi.

Aakadhonadhingi mboka yali ya holoka oyali ya nyanyukilwa osheendo sha Minista pamwe naakadhona dhingi moshilongo. Ta ya pandula sho yali ya tseya oshindji kombinga yaMiss Namibia ngono ali eya lombwele oshiholekwa she shoku kutha ombinga methigathano ndyoka  noku li sindanapo nokwa tegelelwa a kale eshi gandja kwaa ngo taka sindana omumvo ta guya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here