Ta ya nyenyetele ewiliko lyoskola lyoseko yaNehale

1
415

 

ONAYENA – Aanaskola yamwe mboka taya hiti enongelo mosekundeskola yaNehale oya li ya shanga omukanda nyenyeto gwawo, mono yali ya holola okwaa uvite ombili kwawo omolwa elelo lyoskola oyo tuu ndjoka. “Aanaskola mbono ha ya tameke mondondo onti-11 ya za koosikola dhawo ohaya thiminikwa ya ye kiilongwa hoka inaaya udhithila, nonande na ya kale yena iitsa iiwanaawa omanga mboka yasikola mosikola omo tuu muka okuza ondondo onti-8 no yena iitsa yili po23 oha ya tulwa kiilongwa mbyoka yopaunongononi,” aalongwa taa ti ngaaka.

Taya tsikileko kutya oshinima shika shimwe shomwaambyoka kaa ye yi uvitile ombili noye wete kutya elelo pamwe newiliko lyoskola oyo tuu ndjika olya pumbwa oku lundulula dhimwe dhomoompango dhoskola.

Omukuluntuskola poskola oyo tuu ndjika Elifas Imene okwa li eshi yelitha kutya yo newiliko lyoskola oya tulapo oompango noya tegelela omunaskola kehe ta taambwa moskola omo tuu muka iiyuthe kudho ye a pulakene shoka aalongi ta ye mu lombwele.

Momushangwa ngoka aanaskola ya eta otagu holola kutya moskola oyo tuu ndjika omuna ompango ndjoka tayi ti omunaskola ngoka eli mondondo onti-11 ngele okwa mono iitsa yili 20 oku uka pevi mekonakono kehe oha kuthwamo momuhandjo ye ta kala ta zi kondje, shoka aanaskola ya ti kashili pamulandu goskola noya hala pu ningwe omalunduluko mbala.

“Olundji aanaskola mboka haya tuminwa kondje omolwaasho ya ndopa ohaya kala yena omashongo ogendji, ethimbo limwe omunaskola oye tuu ngoka kena ehala mpoka ta ka za no ha shi mu thiminike opo a ka kale ta zi muumbashu, ko ita ku ziwe iiyimati iiwanawa ngaashi a li ena oku yi gandja,” taya gwedhapo ngaaka.

Imene okwa ti osikola oya tulapo owina ompango opo ngele omulongwa ngoka eli mo11 a mono iitsa 20 oku uka pevi momuhandjo okuna okuzamo ye a gandje ompito kwaamboka haya zi kondje no ye na elalakano lyoskola. Imene ta ti shino oha ye shi ningi nelalakano opo omulongwa a tya ngaaka iilonge oshilongwa ye a mone kutya nani ngele ita lesha ota tuminwa pondje yoskola, ashike ngele omulongwa oye tuu ngoka okwa ka pita nawa ekonakono lyalandulako oha galulilwa momuhandjo.

Anaskola mbaka oya ti dhimwe dhomoompango ndhoka dha totwa kosikola ndjika inadhi ukilako, taya popi kutya opuna ompango ndjoka ta yi ti omunaskola ngele ina futa osikola ita pewa okambapila hoka ha ka gandjwa opo a vule oku shanga ekonakono lyahugunina, ta ya popi kutya aanaskola mboka inaaya futa oosikola oyeli muudhigu unene ngele tashiya po ku shanga omakonakono

Iimene okwa ti “kombinga yoofuto shino oshinima shimwe shi ili nopamapekapeko getu otwa mono kutya aanaskola otaya thipi unene aavali yawo oombinzi, oshoka omunaskola gumwe ota zi kegumbo apewa iimaliwa komuvali gwe eye a fute osikola ashike iimaliwa mbyono omulongwa oheyi nupo owala omalovu ye sho teya koskola ita lombwele nande omulongi kutya omolwashike inaa futila, ye omulongwa oye tuu ngoka ita vulu a shune komuvali kutya ota pulwa iimaliwa yofuto yoskola oshoka okwa li eyi pewa eteyi dhanapo.”

Imene ta gwedhapo kutya ota ya kambadhala ngaashi ta ya vulu opo ya putudhile omunona kehe elongo oshowo onkalamwenyo yokomeho ya kale yeshi kutya  oyili momake gawo yo ye yi longithe ngaashi shu uthwa. Tati aanona oyendji moosikola oya kanitha omikalo na ina ya hala oku landula shoka aavali naalongi ta ye ya lombwele.

unhappy unhappyn

 

1 COMMENT

  1. ondiwete kutya oompango dhosikola yatumbulwa pombanda kadhili ompinge ngaashi aalongwa yeshi talako, ihe ota dhi kondjithile aanasikola opo yalonge nuudhiginini ngaashi tashi vulika opo ya kazemo niiyimati iiwanawa kehulilo lyovula. Olundji aalongwa yondondo 11 oya talako ondondo ndjoka onga yanathangwa molwaashoka anuwa ihayi ndopwa, shono hashi eta opo ya ka zemo niitsa yagwa pevi .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here