Tayalili uupomba womeya moDRC

0
372

 

SWAKOPMUND – Aakalimo yamwe molukanda lwaDemocratic Resettlement Community (DRC) moShiwakopo oye na uudhigu oku imonena omeya  molwashoka ngashingeyi moka omuna ashike uupomba une owo tau longo okuza muupomba omilongo 23 wa tulwa molukanda ndoka ku muni gwoshilando shoka.

Ashike ewiliko lyaShiwakopo olya ti aakwashigwana ohaya teya uupomba olundji, ta ya tsu uushina wuukalata noondhalate naashika ohashi etitha opo mboka wu kale itau longo we. Omupopiliko gwamuni, Aili Gebhardt, okwa lombwele Kundana kutya oopomba ntano odha pangelelwe Etitano oshiwike sha yi, ndele mOsoondaha ya yi odha teka ishewe.

“Oshigwana otashi indilwa opo shaa dhanene oopomba ndhoka oshoka uuna ndhoka dha teka oshina ondilo okudhi pangela.Oshigwana oshina okusila oshimpwiyu iilongitho yasho mbika, molwashoka mbika oya tulwapo omolwuuwanawa wa yo,” Gebhardt osho a dhimbulutha.

DRC olukanda luli kuuzilombangalantu wOmbundu ya Kiiyala, nolwo egumbo kaakalimo omayovi 20 000.

Pahapu dhaakalimo uupomba wumwe owa ninga uule woomwedhi ihau longo we, nonando mbuka owa lopotelwa ewiliko lya muni.

Oya ti oku ka teka omeya okwe ya ningila okudhigu ngashingeyi, nonando omeya osho oshinima shimwe shiipumbiwa yesiku kehe, na oga pumbwa oku kala popepi naalongithi yago.

Omolwa uupyakadhi wuupomba wa yonuka nenge tau tsikile oku yonuka ethimbo nethimbo aakalimo yamwe oyi ilandela uutololi mboka haya longitha okukateka omeya gawo.Yamwe oya ti ohashi ya kutha konyala uule wowili oku ka tala omeya pokapomba hoka ta ka longo molwashoka uupomba wopopepi nayo owa yonuka nenge itau longo.

Gebhardt okwa timoDRC onkulu omuna uupomba 23. Okwa gwedha ko a ti uupomba utatu wa gwedhwapo okwii pyakidhilwa nawo moshitopolwa oshipe sha DRC.

“Oshikwawo aaniilonga yomeya ohaya talelepo olukanda lwa DRC lutatu moshiwike okukonakona noku tala  mpoka pena omeya taga ziya nenge uupomba mboka wa teka opo ye wu pangele mbala ngele oya mono shoka sha puka. Aaniilonga mbaka otaya longo ngaashi taya vulu oku sa oshimpwiyu kutya uupomba mboka otau longo ethimbo alihe. Ndele oshidhigu oku wu kaleka monkalo tayi longo molwashoka wumwe ohau yonagulilwa owina oshowo omashina gawo ohaga dhanenwa kaakalimo, tse otuna omahokololo gomayonuko agehe ngoka haga monika poopomba ndhoka uuna aaniilonga yetu ye dhi talelepo noku dhi pangela,” Gebhardt a ti.

Eyonuko lyuupomba ndika olya etele omunamimvo omilongo 71 Marrison Alweendo uupyakadhi, ngoka a kala ngashingeyi moshilando shika omimvo 7 a ti oku ka konga omeya ngashingeyi okwa ninga okudhigu.

Omukulupe nguka eli mopenzela oha ende konyala ookilometa mbali oku ka teka omeya pokapomba hoka taka longo, nonando peelo lye opuna okapomba oshoka owala hoka ka yonuka no iha ka longo we. “Haka oka ningi omasiku ihaa ka longo we no nda thiminikwa opo ndika konge omeya pokapomba kamwe ke li kokule negumbo lyandje, osho omusamane nguka omukokele a fatulula.

Pahapu dhe okapomba haka oka kala ka yonuka konyala ngashingeyi oomwedhi mbali lwaampoka. Okwa ti nando muni okwa li a tumu aaniilonga ye, ya pangele konima yoshiiwike shimwe.  “Aakalimo yamwe oya tameke okutuka omuniilonga ngoka, naanguka sho a lulilwa komatukano okwa thikana owala eta yi ye inaa mana okupangela. Aakalimo mbaka oya li ta ya  pula omuniilonga ngoka kutya omolwashike hashi ya kutha ethimbo ele oku ya, ya pngele uupomba moDRC.Ndele omuniilonga ngoka okwa tindi oku yamukula omapulo gawo,” osho Alweendo a ti.

Ye oha ka teka omeya esiku kehe oshoka iha vulu okuhumbata ondini onene molwashoka okwa kulupa oshikwawo, ita vulu wo okulanda okatololi hoka ngashingeyi ka ninga oshilongitho sha simana kaakalimo uuna taya kateka omeya molukanda lwa DRC.

Omukalimo gumwe molukanda ndoka Shirley !Hoes okwa ti ye oku li koshitopolwa sha Seaside Park hoka kwaana nando okapomba komeya .   “Okapomba hoka keli popepi natse ita ka longo oka yonuka onkene ohatu ende oshinano oshile oku ya kokapomba hoka kopopepi oku ka tala omeya,” osho a fatulula.

!Hoes okwa ti oya li ya lopota uupomba mboka wa teka  olundji ihe sigo oompaka opena owala uupomba uushona mboka owo tau longo okuyakula olukanda aluhe lwa DRC.

Sho Kundana a talelepo DRC metitano lya  yi  okwa yalula uupomba uhamano  mboka wa li wa teka.Nonando uuupomba ha auhe wa li wa monika, aakwashigwana oyendji okwa li ya monika ye li puupomba uyali momikweyo ya tegelela okuteka omeya gawo.Mbaka oya hokolola kutya anuwa uupomba ashike utatu owo tau longo moDRC.

DRC-Pensioner-Alweendo

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here