TUYENI KOLUPALE LA TUYENI: Ehongo lounona nali tameke meumbo

0
418

 

Ovadali ovaNamibia longeni tete ounona ve ni momaumbo nokonima tamu va twala nawa keefikola va ka longwe ko valongishikola. Heeno oshili ame mwene ondi shishi nawa kutya, keshe omukulinhu okwa li okaana okudja kedalo laye ashike eshi tashi kutilifa mefimbo lopaife ounona vetu ava veli momaumbo ngomunhu oto hale vali kutya pamwe noifidi ei ili mepya leni pamwe xwepo vali nokuli.

Ounona vopaife oshili vakwetu ka ve wete vali ovakulunhu vavo vaholike,novakulunhu vamwe momaumbo mefimbo lopaife ovelimo tava li tava pi vo tava monifwa oixuna idule ounyuni ou, ngaashi odino omatukano oukolwe wa konghola tava wedako yo oinima yomoikumbafa oyo va fa va mona oteleininga yayo, oyo nokuli ye veetela noshilundu eshi sha fa shambishi talile eemhuku pongalo.
Oshili shili vaholike eshi kashishi ounona vakwetu, ndele vati oshiwana ngoo shokomongula ngeenge tamu popi ovadali onda hala oku mu dimbulukifa kutya nye oshili shi dimbulukweni nawa kutya okudja  ngo kounona weni, ovakulunhu veni ova kala ve mu tekulila oilonga tamu longwa yo okutila ovakulunhu nokufimaneka edina laKalunga na vamwe omwa kala noku telwatelwa keefikola nonande inamu halako ashike eshi oshili osheke mu twala pomufika ngaashi naana omunhu ena omwenyo a teelelwa a kalepo ye okuna oshilonga shokomongula.
Kaana ve ei oingudu twa idilila momaumbo etu omu naashi itai shongola mbela hawina ashike oshili, owa pumbwa naanaa okupwilikina nawa ndele to patulula omatwi oye opo upwilikine koinima ei hainingwa kounona  vetu ova Namibia.Ovakulunhu oha va kendambala alushe okutuma ounona vavo keefikola ngaashi shina okukala opo ve ke limonene elongo,noupyakadi wakula meemhito dihapu oto hange ovalongi shikola ovo tu ava, oshili veli moixuna ili pokati kavo nomaludalo etu noupyakadi ou uli ngaha ohau ningile ovalongi shikola shidjuu opo va longe nokukondolola ounona ovo tuu ava.
Oshili ame mwene onda itavela kutya omikalo dapuka mwa kwatelwa odino ihe na eembiliki ei oinima imwe ha i tamekele komaumbo etu nafiyo tai ke lidenga fiyo okeefikola, ounona vetu ava nonande out kale hatu va tumu keefikola oshili ava kavena eshi tave ke tweetelako molwaashi ohava ka kala tava  tukafana novalongi vamwe vomuvo tava longifa yo oitya ya dilikwa ei ina i pumbwa okudja mokanya komunafikola nokuli.
Vamwe vomounona hatu tumu keefikola dopombada, ava ovo ne va tyopokela , oshili vakwetu okwa tya ngo eshi tai kofikola otai noimaliwa taidi meumbo ye mboli eshi eli kofikola okunanako omushamane ilo enako omukulukadi shayela kutya oimaliwa ei hatu yandje opo va ye koshikola ava ohava kalya ashike no va holike vavo omanga she twa fiwa momaumbo twa akama momakanya nefimbo limwe nokuli ihapakala pena eshi tashi liwa, vo eshi tavadi oko ota va eteleleko vali eedjapo doumesho noutwi paife kushi nee kutya ovana vavo otaveya okulya shike ava tavadala omanga oimaliwa ove I tutamo momaumbo, oshili ounona vadumee.

Oshili eshi osho naanaa tashi ulike kutya exumo komesho loshilongo shetu inali uka komesho ndele olafa lauka monima, molwaashi omaupyakadi amwe eli ngaashi aa otaa diilile komaumbo etu molwaashi outeku woshilongo shetu mefimbo lopaife owa nghundipala, ounona vopaife ina va hala vali okupangelwa ndele vo ova hala okupangela vamwe twe va longa yo eehena oku nande ka ke shi oikulya apa yadja ngeenge ne owe ka kumu nokolutu nokuli, aayee ove oto ka nangala kodolongo manga ko taka nangala meumbo kushi nee kutya ota ka nangala ta kali oikulya yalandwa kulye. Oufemba wounona vopaife otau londo ovakulunhu komapepe.
Nye ounona voshilongo shetu shi dimbulukeni kutya okambwa kakolwa ihaka kola kakwawo, oshili teeleleni mu longe nye tamu dala vakweni nawa opo veuye valye oikulya ei mwa    longa kunyeevene inamu tondokela oku dala oko tamu ku hange ku li komesho oko kwe muteelela inamu ku lotokela osheshi kamuna eshi muna     natango.
ounona voshilongo shetu ovo ngo tava tokelwa mee bar omaufiku tava nhu oikolwifa vo vati ovanashikola ngo natango ounona vetu otava kufa ombinga moku pashiyona omaufiku vo tava ka kwata ovanhu keenghono oixuna vakwetu, hano nau emu lombwela kutya oshinyenye nye ina mu kula natango olye omwe shilile nale peni oshili.
Ovakulunhu kendambaleni okutekula ounona veni moshili nomwelitulamo osheshi oshili eshi ngeenge otwa dopa oku shi ninga natu dimbulukeni yo nokutya omunhu efimbo limwe eshi wa kuna osho una okuteya,nda hala okutya hano efimbo limwe she ongo ovadali ihatu kala tweli tulamo mouteku wounonana vetu, nokonima ngeenge twamono vetweetela omaudjuu ilo oiponga ve i ninga, opo to hange twa manamo omesho tu heshi vali koushilo nook uninginino she tuli kwete ne peembuda twakumwa.   eedi ndele ta ve di alulile komaumbo inaa pa lika nande oyo imwe ndele paife onye vali tamu ningi tashili ekunde sho omekunde shili aee she ihatu tumu ounona vetu keefikola mu uuye mu va tanaukilepo nande nande shifeleni okalambo, osheshi eshi oshapuka ne neenghono.Twikileni okulonga ounona voshikola nombili vaholike, osheshi ovahongi vamwe nanye omwalopotwa yo tamu ponokele ovanashikola no makambilaka vamwe nokuli otaku tiwa ounona ota mu va ula nayi nonande onye tamu va longo, hano eshi itashi ulike ongomulongi shikola ndele oshafa ashike omunhu eli petale tatele eeshi ei yaliko kondjolo nande oishona ye ta nipulile komutunda.
Vanamibia amushe mwa kwatelwa yo ounona ava kwali hatupopi apa nena, omushi ngoo kutya kaume kombudi naye ombudi ashike, ye kaume komote naye ona ka ninge ngoo omote, ye kaume kongholwe naye vati ohadenge ashike moikopi, hano mboli ngeenge owa ningi kaume komufita hano napamwe efikulimwe nge ta dipo one ke ku fiile ngo nande oipatululo yongeleka, ashike ongalo ita i ningi yoye  otai etelele ngo omukulunhu aaluke.
Nda hala okutya hano li kongeleni ookaume vawa, nye tamu likaleke kokule nomahewa apuka oshanyika oshiponga. Vatekulu vange amushe ounona ovaNamibia omu dengelange tamu talelepo ngo xokulu yeni, ondi mu hole amushe kaleni ashike hamu tila ovakulunhu nye tamu va fimaneke lilongeni nombili.

John Ya TUYENI
Cell 0812988549
Mrtuyeni76@gmail.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here