A dhitikwa anuwa molwa uufuthi

0
375

 

ENGOMBE – Opolisi moshitopolwa shaShana Etiyali lyoshiwike shika oya  dhitike omulumentu gwepipi lyopokati yemufekele meteyo lyondunda yomalandithilo uusiku wokupendukila Etiyali tuu ndyoka.

Opolisi oya hokololwa kutya aalumentu yomwaalu ka gu shiwike ya li ta ya hingi ohauto yo Nissan oya li yi iteele mondunda ya Silas Jeremia ndele ta ya kuthamo iilandithomwa yongushu yondola N$19 000 lwaampoka.

Kalunga sho ihaa dhipagelwa oyana ohauto yoombudhi ndhika oyali ya dhama pompompolonga yomeya yo mbaka oya nuka mo eta ya fadhuka po sho ya mono uuyelele womalamba goomahauto gaapolisi.

Mohauto moka omwali mwa adhika eeJuxe box limwe lyongushu yoodola N$15 000,  okapakete kuunepi wooRichelieu , uunepi wo White horse, oondooha dhoLucheon Roll, oshipakete shomapunyapunya noshowo iilongitho mbyoka ya longithwa kookalyamupombo mboka oku teyapo omweelo opo ya wape okuya meni lyondunda.

Ohauto oyo ndjoka oNissan  ontokele oya adhika yina onomola yohauto yomunangeshefa gwoshilumbu omukalimo gwomolukanda Evululuko mOshakati.

Aapolisi oya ningi onkambadhala oku kutha omanyala ashike oongangala odha li dha kotoka oshoka ina ya guma nande iinima mbyoka noonyala ihe oya longitha omanyala.

Ashike omukuluntu gwopolisi ngoka mOshana Commissiona Rauha Amweele okwa londodha kutya  moshitopolwa she kamuna nande ehala lyoombudhi na ina ya kambadhala nande oku yaka iinima yaantu oshoka oyena okumangwa.

Okwa lombwele woo aakwashigwana ya lopotele opolisi omainyengo kehe taga limbilike popepi nayo.

Amweele okwa lombwele aakwashigwana kutya ko kulopota iimbuluma pethimbo oko ngaa kokusinda  aalongi ya yo.

Okwa ti kutya okwa hala woo aakwashigwana ya longele kumwe nopolisi opo ashike ya pondole okumbilika nokudhenga ookalyamupombo moongolo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here