Iimaliwa yehumitho komeho

0
358
 • Etitano oshiwike kehe Kundana ota kala noku nyanyangidha uuyelele kombinga yetopolo lyiimaliwa ya nuninwa ehumithokomeho moshilongo. Iimaliwa mbika oya gandjwa pambo lyiimaliwa lyomumvo gwiimaliwa 2015/16. Mbika ota tu yi ku hokololele ngaashi ya gandjwa kiikondo ya yooloka kiitopolwa ayihe 14 yoshilongo.

Nkene mbika ya gandjwa paitopolwa

 1. Khomas obilliona ooN$2,734
 2. Erongo oobilliona ooN$1, 02
 3. //Karas oomilliona ooN$969,325
 4. Otjozodjupa oomilliona ooN$857,345
 5. Oshana oomilliona ooN$680,206
 6. Oshikoto oomilliona ooN$604,085
 7. Omusati oomilliona ooN$601,242
 8. Omaheke oomilliona ooN$597,360
 9. Zambezi oomilliona ooN$580,318
 10. Ohangwena oomilliona ooN$579,570
 11. Hardap oomilliona ooN$509,231
 12. Kunene oomilliona ooN$463,906
 13. Kavango East oomilliona ooN$375,894
 14. Kavango West oomilliona ooN$326,723

Iimaliwa ta yi longithwa meyokomeho mErongo, //Karas naKhomas.

KuDesie Heita

Windhoek – Iitopolwa Erongo na //Karas oyo mbyoka ya pewa oshipambu oshinene  shiimaliwa yoku humitha komeho noku yambulapo membo lyiimaliwa lyomumvo gwiimaliwa 2015/16. Oshitopolwa sha Khomas osho sha pewa omwaalu omunene gwiimaliwa ya nuninwa ehumokomeho oku opaleka oondjila oonene ndhoka dhuuka moshilando, uupale woondhila oshowo omalongekidho gopuupale mboka, oondjila dhomashina gokolutenda oshowo okutunga oombelewa oonene dhiikondo yimwe yepangelo naandhoka dhomahangano gepangelo.

Oshitopolwa sha //Karas osha pewa oodola oomilliona omathele N$969,325 , omwaalu omunene gwiimaliwa mbika otagu ka longithwa mooproyeka dhuunamapya , oku opaleka oshowo okutunga oombelewa dhopolisi oshowo omahala gawo gokukala, okuopaleka oshowo okutunga oosikola noondjila.

Oshikondo shevi oshi ikalekela oodola oomilliona N$100 okudhilongitha oku landa evi moshitopolwa shoka, omanga oshikondo shUunamapya  oshi itulila oodola oomilliona N$20 molwa ooprojeka dhuunamapya dhedhina green scheme moshitopolwa shoka.Oodola oomilliona N$206 odhi ikalekelwa okulongithwa metungo lyodama yomeya omanga oodola oomilliona N$3 otadhi longithwa okutunga uupangelo wiinamwenyo.

Oshikondo shEyokomeho  kOmikunda nOmiilando oshi itulila oodola oomilliona N$85 okutunga omayakulo ga yooloka moshitopolwa shoka. Mbika ota yi ka longithwa okutunga omayakulo giili nogiili moondoolopa ngaashi Aroab, Keetmanshoop, Tses, Koes, Bethanie, Berseba, Noordoewer, na Karasburg.

Opuna woo oodola oomilliona N$6 dha gwedhwapo okutungapo endiki lyehumithokomeho komahala gokomikunda moshitopolwa shika , omanga oodola oomilliona N$5 otadhi ka longithwa okugandja omayakulo guuyogoki moshitopolwa.Oprojeka hayi ithanwa yokoshipala shomeya nenge Luderitz [Waterfront] ota yi pewa oodola oomilliona N$5 dha gwedhwapo.

Oshikondo shEpopilo nEgameno osha thaneka oku ka longitha oodola konyala dhoomilliona N$13,9 oku tunga oosasiona oompe dhopolisi po Berseba, Karasburg, oshowo omagumbo go ku kala aanambelewa yopolisi. Oshikondo shEgameno lyoshilongo otashi ka longitha konyala oodola oomilliona N$12 oku tunga ontanda ompe yaakwiita poKaiti, mbika otayi longithwa okufutila omakonakono ga ngele ndjika otayi vulu okutungwa oshowo, ethaneko lyayo kaasindi yomatungo.

Oshikondo shElongo osha thaneka okulongitha konyala oodola oomilliona N$13 oku tunga osikola ompe yakombainwa po Aussenkehr oshowo onkwawo mondoolopa yOranjemund. Iimaliwa yimwe otayi ka longithwa oku opalekulula oosikola nokutunga omagumbo gaalongi  oshowo okuopaleka noku nawapaleka omihandjo.

Moshitopolwa shaKhomas oshipambu shoodola oobilliona N$2,734 ndhoka dha shewelwa ehumokomeho osho oodola oomilliona N$128,122 ndhoka Oshikondo Shelongo , Uunongo nOmithigululwakalo tashi ka longitha  oku tunga oseko ompe po Acasia, oseko noshowo oprimasikola ompe molukanda lwa Havana , oseko ompe mOtjomuise, omagumbo gaalongi yookinda, oshowo okutunga  oshinyanga moka tamu kala hamu talelelwa omakonakono moVenduka.

Oodola oomilliona N$5 odhi itulilwa okuhumitha komeho oondjila ndhoka ihaa dhi endwa kiihauto. Iimaliwa mbika oshikondo Shiilonga nIiyenditho pamwe nElelo lyoshilandopangelo ota ye ke  yi longitha okutulapo oondjila dhoombasikela oshowo dhiiyenditho yimwe yi na omagulu shampa ashike ihaa yi inyengithwa ko ingina, oshiholelwa ongaashi uumbasikela hau endithwa noompadhi.

Ongoshitopolwa shiimaliwa mbyoka oshitopolwa shErongo shi ikalekela yili oodola oobilliona N$1,02 oku humitha komeho nuumvo,oodola oomilliona N$20 otadhi longithwa miilonga yoombautu dhopolisi dhokupatolola mefuta, ontanda yaakwiita yomomeya mOmbaye otayi kuthapo oodola oomilliona N$20,48 omanga ontanda yaakwiita yomombepo pokapale koondhila ka Karibib  otayi kuthapo oodola oomilliona N$20,5.

Oshikondo Shehumokomeho momikunda niilando moshitopolwa shika otashi ka longitha oodola oomilliona N$187 okutsikila noku tungapo  omayakulo moondoolopa Omaruru, Arandis, Walvis Bay,oshowo etameko lyokutunga omayakulo ngaashi ngaka moondoolopa Usakos, Omatjete, Uis, Okombahe, Otjimbingue, Henties Bay na Karibib. Oshitopolwa osha thanekelwa okutungilwa oombelewa oompe dhewiliko lyopashitopolwa koodola oomilliona N$15.

Oshikondo shElongo lyopetameko osha uthilwa oodola oomilliona N$32,2 okutungitha oseko ompe mo Walvis Bay, oprimasikola ompe mo Swakopmund, omagumbo gaalongi moshitopolwa oshowo ombelewa ompe yomutalelishikandjo moWalvis Bay, iimaliwa mbika otayi ka longithwa wo moku opaleka oosikola oshowo omatungo galwe gelongo moshitopolwa shoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here