Ontanda yaakuluntu moshikandjongerki shokUuzilo

0
369

 

OKANKOLO   –  Aakiintu naalumentu ya hangana muukumwe mOshikandjongerki shUuzilo oyali ya longekidha ontanda yawo yokomumvo, hayi ningwa omumvo kehe. Ontanda ndjika oya egulukila omukuluntu kehe ngoka a kolekwa.

Iilyo oyindji yaza komagongalo agehe moshikandjongerki shika oya li ya gongala momwaalu omunene nokutungathana pambepo. Ontanda oya li ya ningwa ehuliloshiwike lya ziko, megongalo Okankolo moshitayingeleki shaPembe.

Omumbiisofi omuwiliki mongerki ya ELCIN Omundohotola Shekutamba Nambala ngono naye ali a popitha aakwantanda mOlyomakaya okwa li a holola kutya oshikandjongeleki shUuzilo oshina iitayi omulongo nomagongalo geli 57.

“Otu li muuyuni mono aantu atuhe tatu kongwa opo tu kale poompadhi dhOmuwa tse tu mu longele twaana ezimbuko,ontanda ndjika ohayi longekidhwa aluhe mongerki yetu oku sukumudha kaalumentu naakiintu mboka ya kolekwa opo ya gongale noku hangana muukumwe yo taya tungathana woo pambepo,molwaashoka ethimbo limwe aantu oyeli owala momagumbo no ihaya gongala pamwe naakriste ooyakwawo yo ya fupipike  uuwehame nomaupyakadhi gawo,” Omundohotola Nambala ta ti ngaaka.

Aakwantanda oya li ya tungathana sho ya yi moonkundathana dha pamba onkalamwenyo nonkene yena oku hedha poohapu dhaKalunga pethimbo ndika lyomaupyakadhi ga taalela aakriste. Oya li ya paathana woo omayele kombinga yomikithi ngaashi HIV/AIDS, okankera, osuuka oshowo omikithi dhilwe ndhoka hadhi kwata omuntu.

Oya li woo ta ya pula omapulo ngono gali taga yamukulwa kaapangi, mono oyendji yeshi yelitha kutya osha pumbiwa unene opo ngoka ti iyadha eli muudhigu a konge ehungomwenyo mbala ye a yande iinima iiwinayi.

Montanda omwali mwa ningwa ethigathano lyethanodhingi mono iitayi yali ya thaaneke ethano lyomundohotola Nambala, noshitayi shaMandongo oshali osho sha thaaneka nawa omumbisofi noshali sha sindana ponomola yotango noya mono ekopi lyomuthaaneki kamana, oshitayi shaTsumeb nasho oshali sha kambadhala okuthaneka  omumbisofi nosheya puutiyali sha landula Omandongo.

Okwa li woo kwa umbwa oongalo dhomakondjithathano gepandela, mono kehe oshitayi sha li tashi umbu sha manamo oshoka oya li ya hala ya sindane epandela ndyono lya lukilwa omukwaniilwa Mandume. Oshitayingerki shaMandongo oshali sha sindana epandela noshimaliwa shooN$ 83 442.50,Oshitayi shaPembe mono mwali mwa dhanenwa ontanda oshali sha dhengelwa megumbo nonando sha tokola kutya itashi thigwa megumbo oonyala dhowala oshali sheya puutiyali nooN$74 441.30 no ya pewa ekopi noshitayingerki shaShigambo sha sindanapo ongoma nooN$74 006.30.

Crowd-Diocese2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here