Peter ondume yomomufitu: Olweendotumo koLiindili.

0
337
Peter Jungle Fighter

 

Konima yoku mona okamutse kaSouth West Africa onda longo nuudhiginini noku mona aantu mboka ya longekidha olweendo lwandje okuya kuumbugantu woshilongo nenge oku ya kuushimba ngaashi sha tseyika nawa. Oshilalakanenwa shandje oshinene oku ya muushimba osha li okutotapo uungundu uushona wooguerrilla miilando ngaashi oVenduka, Ombaye, Oshaanda, Ondangwa , Oshakati, Oliindili noshowo komahala galwe ngoka ga li gena okugwedhwapo. Omalongekidho ngaka oku imonena aakwatheli naalongekidhi yolweendo lwandje oga li ga ya nawa komeho. Pethimbo ndyoka nando ngaka oga li guuka nawa komeho onda li natango nda pumbwa omakwatathano gakola gaalongi pamwe nangame metumo lyandje ndika opo ndi vule noku kala tandi longo ndishishi kutya ondi li momudhingoloko guna egameno. Onda adhika nale nda talelapo oondoolopa moka muna ookamba dhaakwiita yomutondi ngaashi Oshakati nOndangwa na onda li ndi shi kashona onkalo yegameno momahala ngoka nonando kandali ndi yi shi nawa nawa ngaaka.

Ihe omahala ngoka nda li inaandi talelapo  ongaashi Oshivelo  oshowo oondoolopa dhilwe muumbugantu woshilongo Namibia.Ehala lili konyala kuumbugantu nda talelapo olyo Omuthiya moka twa pitile omumvo 1981 twa landulwa komaloli gaakwiita yomutondi. Onkene iitopolwa nomahala agehe ngoka ge li kuuzilo wOmuthiya oga li  omape kungame. Onkene onda li nda pumbwa omuntu ngoka ta kwathele ndje opo ndi talelepo ngoka noku ga tseya nawa.

Moshiwike oshititatu sha Febuluali 1985 onda yi molweendo lwandje lwotango okuya koLiindili. Nde ende meshina lyokolutenda. Omusamane Nanyemba ngoka a li omukuluntusikola pOdiamande Combined School , momukunda Ondiamande oye twa yi le na ye koLiindili. Nanyemba okwa li omuyambidhidhi omunandjungu gwekondjelomanguluko oshowo gwongundu SWAPO.

Mondangwa otwa zi mo nokambesa hoka ketu fala sigo Omoshaanda, moka Omusamane Nanyemba a tseyitha ndje kaashiwikile ye yamwe omanga tse inaatu londa meshina lyokolutenda okuya koLiindili. Moshaanda otwa ningi mo esiku limwe . Mondjila yetu oku ya koLiindili otwa li twa pitile mOtavi, Otjiwarongo, Okahandja, Ovenduka,Rehoboth, Kalkrand, Mariental, Keetmanshoop noAus  omanga inaatu thika moLiindili. Olweendo lwo pandjokonona nduka konyala olwe tu kutha omasiku gaali  molwashoka eshina lyokulutenda olya li tali ende kashona.

Olweendo nduka olwa li lwandje lwotango tandi ende meshina onkene onda li nda vulwa noonkondo pethimbo nda thiki mondoolopa ndjoka. Otwa yi kegumbo lyomutekulu gwa Nanyemba moka nda  tseyithilwa mwene gwe gumbo opo tu tseyathane naye. Meme Aina okwa li omunandjungu gwoSwapo ngoka a fadhuka po omahepeko goombulu okuza kuumbangalantu woshilongo.Nanyemba okwa lombwele omutekulu kutya ina popya nande kutya ngame ondina ekwatathano noSwapo. Pehala lyaashoka okuna oku lombwela aashinda oshowoo ookuue ke ashike kutya  ngame ondili paandjawo ndeyapo okukongelapo iilonga. Okwa pula ishewe mee Aina ngele ota vulu okukala eedhilila ndje omasiku gontumba omanga inaandi shuna kOwambo. Konima yaashika omusamane Nanyemba okwa thigi ndje miikaha ya meme Aina ye ta shuna kOwambo. Okwa thigi ndje konima ngame ndi tsikile niilonga yandje.

Eshuno lya Nanyemba olye etele njde eshongo oshoka onda li ndina oku longa nuudhiginini oku imonena  aalongwa mboka tandi ka dheulila uukwiita woguerrilla miilando. Nando osha li sha fa oshidhigu osha kutha ndje ashike oshiwike shimwe ngame onda mona po ookuume aape. Yo mbaka oya li ye li nawa taya vulu okudheulwa ya ninge iilyo yetanga lyoguerrilla yomiilando. Shika osha li ngaaka oshoka yamwe yomuyo oya li yuulike kutya oya hala  okujoina ekondjelomanguluko lyoshilongo Namibia , onkene okuya hilila muungundu wooguerrilla dhomiilando  okwa ningi okupu.Kaya li ya tseya kutya ngame omukwiita gwoPLAN nonando oya ka ndhindhilika konima kutya nangame ondi itulanmo meyambidhidho lyekondjelomanguluko lyoshilongo.Onda li nde shi pondola okumonamo aantu yatano moLiindili uule womwedhi ngoka nda kala moka. Mbaka pa ma konakono gandje onda li ndi wete yeshi okwiinekela notaya vulu okudheulilwa uukwiita woguerrilla womiilando, omanga inaa ndi ka galukila kondoolopa ndjoka oshikando oshitiyali.

Mokati kaantu mbaka yatano omwali yaali mboka ya li ya hwama no ya nika onyati , ya lombwele ndje kutya yo oya hala okutaaguluka okuya pondje  yoshilongo opo ya ka tale iikondjitho ye ye ya homone omutondi gwawo moNamibia.Ngame molwashoka aantu mbaka oyo ndali tandi kongo ndi ya tule miilonga yuukulo  womiilando onde ya sitha uunye , noku ya kumidha kutya omuntu ina pumbwa oku ya pondje ota dheulwa ashike noku homatekwa ye ta kala ashike ta kondjo eli mehala lyaandjawo.Onde ya sitha uunye ngaaka opo kaa ya tokole okuya kondje yoshilongo oshoka onda li nda hala okuya litha nawa ndi tale kutya oye na omaukwatya gatya ngiini.Mbaka yaali oyo aantu mboka nda tokola kutya uuna ethimbo lilipo otandi keya dheulila uukwiita woguerrilla yomiilando.

Molwashoka kapwa li we ethimbo oshoka onda li ndina okushuna konooli ndi ka lombwele hailwa Mupupa kwaashoka nda adhapo  onda li ndina oku shuna kOwambo neshina okupitila moShaanda.Onda zi mOshaanda nokambesa hoka ka helulile ndje mopate pokati ka Ndangwa nOshakati. Ngame onda yi maandja David moka mwa li ombasikela yandje yimwe yomooombasikela ndhoka nda li nda longekidhilwa okulongitha monooli ayihe.Onda kayile mbala okambasikela kandje okuya koongamba tu ka tsakanenen na Hailwa Mupupa pOyihole.Hailwa Mupupa okwa li a holama miihwa opo a tegelelendje, oshikwawo okwa li a holama ngaaka oshoka kali eshiwo ngele pamwe ngame inandi kwatwapo komutondi noku ninga oshilongitho shawo. Otwa tsakanene noku kala tu li miihwa sigo kwatoko . Opo ihe otwa yi megumbo lyaandja Kambonde . Otwa kundathana uusiku auhe kombinga yonkalo moAngola oshowo onkalo yiita negameno moNamibia. Otwa popi shoka ewiliko lyaakwiiita lya tegelela okuza kungame. Okuza meni lyoshilongo, Konima yaashoka  ngame onda shuna moNamibia oku ka tsikila netumo lyandje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here