TUYENI KOLUPALE LA TUYENI: Ina mu li hombolifa vali –teeleleni mukongwe

0
395

 

Ova Namibia oshikando shimwe onde mu lombwele ngo andi ingida dafa da londa haiti! Out hole unene omahopaenena nokuholela oinima yoilongo yopondje, noinima ei onaike tu twale mekano she I ke tu kufife ngo ongushu yoshilongo shetu vo ne ava twa kala nokuhopaenena tava kala ne nokuyola molwaashi otwa lya omaupule ehe shi okomihoko detu.

Pwilikina ovakulu vonale va kala noku popya omatumbulo ngaashi eli tali ti, oxuxwa yonghadi ihaikwena nongeenge owa mono taikwena oshili otashiuluki kutya poima opo opena oshipo ilo idipawepo meendelelo nokuliwapo molwaashi otai xunu.

Vatekulu vange ovakainhu ovaNamibia, oshili ame mwene ondimu hole ashike oinima ei hamu ningi vaholike oshili kandi ihole nande nande osheshi oya nyika oshiponga monghalamwenyo yeni nye ovakainhu voshilongo shetu. Ondi hole okumuudifila ndele oshili vaholike ame kandishi omufita nopeemito dihapu ame mwene ondihole okumu longa ashike ame inandi mona ne elongo ndele ohandi kala ndina ondjala yoku mu pukulula ashike ihandi tumwa nande okomunhu, nefimbo lihapu nokuli oto hange andi kengele omahodi ngeenge handi popi nanye pamishangwa ngaashi ngaha.

Onda hala naana mu pwilikine nawa nokulesha nawa mwelitulamo osheshi eshi tashi popiwa apa oshanyika oshiponga, ngeenge ove oove umwe womwaava ve shininga ilo va hala okushininga, oshili oshili Kalunga ou eli pombada opo omwati oye hamono oinima aishe aayee oshili oha kala ta tale oinima yakula tai ningwa kombada yedu.

Ovakainhu voshilongo shetu otava kongo ovalumenhu voovene ke intaneta nokoifo kundaneki vati opo ve va hombolepo natango ava vena oimaliwa otava lombwele ovalumenhu tava ti, ame ohaiku landele oshuta ndele neelinga aame hai di lande ndele nodede yange aame mwene ndilipo opo kombinga yongombe ei to ya kwoonda keumbo letu osho oshimwiyu shange mwene tu ye utale tuka hombole owa tila shike hano?

Meme! omwati ngo ne va ti inatu yola ayee oinima imwe oiyolifa unene mutima ukwene ove kombinga imwe to eta onghenda pamwe kapena ou eva pukulula eshi hashi ningwa nge ovanhu tava hombolwa osho ne oshipo hamuudu osho ye.

Vatekulu vange oshili inamu li heka nye mu li ningililemo ovalumenhu ava tamu kongo nyeevene ava, oshili kaveshi ovalumenhu veni ndele ava ounghoshi veni mwelikongela tave ya ve mu tanaukilepo konima yefimbo nge sha kaenda nai molwaashi onye mwe va konga nyee vene navo osho hava ende tava popi nokuli, oshili omulumenhu ihakongwa ndele oye ha kongo yeemwene ava omwe va heka nomaliko ndele ka ve mu hole shili eehombo domaliko osho mu wete tadi tekauka dafa oikuni yobolo, takamisheni otamu lilwa ndele tamu ka hulila moipangelo ovalumenhu navo ove shi okulila ovanhu ashike onye tamu va shindi ava hamu popi eehombo nyee vene.

Pwilikineni ndi mu lombwele oshili opo kapena ohole nomulumenhu ou ke ku hole nongeenge oikulya ei ukwete oya pupo oshili efiku teku fiyepo, oikombo yapumako meumbo mu hena omunhu xwepo, oshili omOnandjokwe to ka xulila ove ukatye ngo owa liwa. Onda hala yo ndimu dimbulukife nawa kutya omukainhu nge ino hombolwa kala ashike wa teelela ukongwe ashike nena nge pwoove ina peuya omulumenhu eku hala itashiti inda uke li kongele ove mwene oto ka papala wa kwata noilulu momatwi iuye iku hombole yo iku shitukile  vakwetu oshili tashiya ihashi londelwa.

Vaholike ne nye ava mwa hohombolwa hamu kala tamu ponokele ovakainhu vakweni ovo inava hombolwa noku va ula omalaka mayi  kutya vo ovena oshipo molwaashi inaa va hokanwa, ayee teeleleni ndimu lombwele. Nye nanye ava mwa hombolwa otamu dulu okukala muna oshipo molwaashi oinima ei hamu ningi meehombo deni nomomaumbo omo muli ina i wapala. Oshili vakwetu domashendjo nadidjepo oomeme tamekeni okukwata eehombo deni mwafa tamu kwata omai mu kwetelele naana nawa ngaashi naana omunhu a londa komuti atila okuwako molwaashi pedu opena onghoshi.Nye kaleni yo nokufimaneka ovalumenhu veni, nonande navo ovo naanaa ve lipo  tava hambelelwa, veli dinikileni ashike aa omaudju eni mwa pewa kOmwene, nongeengee hasho mwa ningi otamu ke li haluka muli moshana shihena omeya.

Ehepu limwe la ningwa loshili tali yolifa lo talilifa otali ti, omufuko okwa hombolwa mo 1990 Olomakaya la Desemba nome etitano tu loshivike osho a hokanwa, etango tali ningine ota fiki pokaumbo ka inakulu  opo pali ohango Olomakaya nomitwalo daye noinima ei ya umbwa ongalo okwa fika nayo. Inakulu taka ufana ooxekulu vemu kalele omutumba opo vapule eshi shaenda mongava, tatekulu umwe taimo tapula kakadona oyo ngo ombili hano nghelo? Eheno tatekulu ombili koima kwinya onda djako nombili onde va lekela ngo nawa ashike onda ti ondapandula eshi mwa ku fange omupya nopaife ohaishuna keumbo molwaashi meekulu oye aeke eli meumbo omafiku pamwe otaa ningi unene mahapu ndili oku.

Uuhu iyaloo oko ne mu pwiikina oko ava hamu ula ovanhu vena omipya nge inava hombolwa ekadona ola ninga nawa oladja omupya walo ndele tali lekele li shune keumbo lavo nombili, hano eehombo dopaife nado kandi lidule nohombo yo1990 ya kakadona winya omunhu inapuka okokutya oshili inapewa oshikola yohombo kutya oshike ashike okwa konekapo okuli kufa omupya eshi hashi popiwa mutu meumbo lavo.

JOHN YA TUYENI
CELL 0812988549
MRTUYENI76@GMAILA

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here