Vorticella ota pititha oalbuma ye muKotomba

0
234

 

ONDANGWA – Aahikingalo aaNamibia mboka haya ithanwa Vorticella oyena edhiladhilo opo ya ka pitithe oalbuma yawo ontiyali kehulilo lya Kotomba omvula ndjika. Ongundu ndjika ya thikamapo maanati ya 3 oya tamekele okuhika oongalo mo 2011. Aamati mbaka oya putukila mOkuryangava molukanda lwaKatutura.

Feezy Mweendeleli ngono ali a yiwa naye moonkundathana okwe shi yelitha kutya nonande ya tamekele ngomashendjo, sigo oompaka ota ye shi enditha nawa noya hokwamo mehangano lyoongalo.

“Pethimbo ndino otuna oalbuma ndjono ya pitile muNovomba 2014,nongashingeyi otatu ka pititha ndjoka ya kala ya tegelelwa koyendji,otwa li twi ilongo okuza kaahikingalo aakwetu no ye tu ulukile iiholelwa iiwanawa , sho osho she eta tu kale mehangano lyaahikingalo aaNamibia itaatu sholola nande,” Feezy ta ti.

Oalbuma ndjoka ya tegelelwa otayi ithanwa Motivator mono tamu adhika oongalo dhi li 15 mono muna yotango ta yi ithanwa motivator,beautiful sindano,lambela,omkengeli, ndjeka oshowo uulenga.

Fancy ngono eli gumwe gomongundu ndjika okwa gwedhapo kutya oya tokola opo oalbuma ye yi luke motivator oshoka otayi gandja no ku tsa aantu omukumo ya longe nuupenda nonuudhiginini unene shoka ye hole, yo ya tsikile woo oku ulika iipewa yawo ashike ina ye yi holeka mevi.

“Moalbuma yetu ndjino unene otatu tsu omukumo aahikingalo ya kale haya imbi oongalo dhina etumwalaka tali hokitha no tali eta omupulakeni a lundulule onkalamwenyo ye, tse ohatu imbi owala tuli yatatu no inatu sholola nkene twa tamekele oongalo dhetu, otuna ehalo opo tu gandje etumwalaka tali tungu tashi pitile moongalo,” Fancy ta gwedhapo ngaaka.

Vorticella okwa kwathelwa kaahikingalo ngaashi AmaDaz Floor,2ko,Koxa naNedu. Oalbuma otayi ka tseyithwa pambelewa mo Club Ivory ko Bennies Park mOngwediva. Oya hala andola ayehe mboka ye ya kwathela mokupititha oalbuma yawo ndjika ya thike psohiindingili shoka , taya indile wo aaholi yoongalo ayehe ya holoke noku tala nkene omanyakwa tage shi iningile esiku ndyoka.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here