Edhimbuluko lyesiku lyokanona okaNamibia

0
326

 

ONAYENA – Oosikola dho moshikandjolongo Onathinge moshitopolwa shaShikoto odhali dha hangana Omaandaha goshiwike shika, okudhimbulukwa nokutyapula esiku lyokaana okaNamibia penongelo lyopevi lyaNayena..

Esiku ndino olya tya pulwa ngeyi oshikando oshiti 25 moshilongo, no hali tyapulwa aluhe momasiku 28 Sepetemba omumvo kehe. Aanona yaza koosikola dha yoolokathana oya li ye ya pamwe taya dhana iinyandwa mbyono ta yi ulike uuthemba wo munona kehe, uudhano wopamuthigululwakalo oshowo iindanisomwa mbyono ya li ya nyanyudha uunona esiku ndyoka.

Omunashipundi gwelelo lyoshitopolwa shaShikoto nokuli kansela gwoshikandjohogololo Onayena, Max Nekongo pethimbo ta popitha aanona medhimbuluko lyesiku lyokanona okaNamibia okwa ti esiku ndika nuumvo otali dhimbulukiwa kohi yothema “Oomvula omilongo mbali nantano konima sho ontokolwa ya tulwa miilonga ndjoka tayi popile aanona aashona yaa thiminikilwe moondjokana”

Shono Nekongo ta ti oshali sha hogololwa kaanona  konima sho yali ya pulwa ya gandje omaiyuvo gawo, no yali ya kolekwa kehangano AU lyaanawino  muuwanawa oshowo uuthemba waanona moAfrika nenge[ACERWC].  “ Namibia okwali a shaina euvathanotsokumwe mo 2000 okusimaneka uuthemba wokanona kehe , sho Ominista yotango yegameno lyaakiintu naanona, Netumbo Nandi Ndaitwah a indilile okabinete ka tseyithe o28 Sepetemba li kale esiku lyopashigwana lyokanona okaNamibia,” Nekongo ta ti ngaaka.

Omutaleli gwelongo mOnathinge Naemi Amuthenu ngono ali pamwe naanona moku dhimbulukwa esiku ndyoka okwali a indile aavali ya simaneke uuthemba waanona, wo uunona wu  kale aluhe hawu landula noku pulakena omalombwelo gaavali. Amuthenu ta ti okaana omuntu kehe ngoka ena oomvula dhili kohi yoomvula 18.

“Aanona oyena uuthemba okuya komanongelo ano oku kala wa mona elongo wo wu kale wuna oonkalamwenyo dhayela, aavali kaleni hamu pe aana ye ni iikulya ngele ta ya yi komanongelo ne mu gandje esiloshimpwiyu lya gwana noku wu ulukila woo ohole ndjoka wa pumbwa unene,” Amuthenu ta ti nga.

Amuthenu okwa indile aanona ya tseye uuthemba wawo, tati ngele momikunda omuna aanona ihaa ya yi komanongelo naya kale ya shangithwa yo ya tameke oskola oshoka oosikola itadhi futwa we ngaashingeyi, ye nomunona kehe okuna uuthemba woku kala a mona elongo. Ta indile aavali ya tsikile nesiloshipwiyu yo ya kale noku longekidhila aanona iikulya ngele ta ya yi koosikola.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here