Hatuikulipi a lombwela Kundana ombaxu nokavava

0
664

 

ONGWEDIVA – Omunangeshefa a shivika nawa moWindhoek nomoNooli Naphtali ‘Sqwazi’ Hatuikulipi okwa lombwela Kundana, no inafiya ko sha, a hokolola eshi she fimuninika opo a nyanune oudjuu womohombo yaye koFacebook.

Omafiku kemale eshi omunangeshefa ou a shanga kepandja laye loFacebook osho sha etifa yoo opo Kundana emu dengele nokumupula ngeenge oye ngaho mwene womishangwa osho.

Hatuikulipi okwa ita vela kutye oye a li omushangi waaishe ta hokololele Kundana kutya osho she mululumika unene komwenyo osheshi omulumenhu oo a eta epiyaano ohombo yaye aya kohahende a hala a futwe oshimaliwa shifike poN$100,000 shaashi vati ota nyatekelwa edina laye kuHatuikulipi.

Ashike Ndeutapo Shikukutu, omulumenhu oo Hatuikulipi ta ti oye a eta ehanauno mohombo, okwa lombwela Kundana kutya meendjovo nomoshishangwa daHatuikulipi kamu na nande oukwashili washa.

“Onde mu tumina shili ombaapila ya dja kolawyer yange. Ashike ame ina ndi hala okumu futifa onda hala ashike a xulife po oku nyateka edina lange shaashi momahokololo aye kamu na oshili,” Shikukutu ta lombwele Kundana.

Shikukutu, oo kwali ha longo pamwe na Emily Hatuikulipi, oo eli omukadi wa Hatuikulipi, okwa ti ye iha longo vali nomukainhu oo, ta ti ye okwa konga oilonga imwe, ashike eshi ina shi etifwa komalundilo oo ena sha noihole.

Hefola laHatuikulipi, Emily, oo tete a pula omutoolinghundana kutya olyelye a yandja oufemba opo a dengelwe, okwa ti: “Oinima oyo to pula oya kufwa ko nale koFacebook. Iho li pula nee kutya mbela omolwashike ya kufilwa ko omanga ino dengela nge.” Edi okwe di popya omanga ina teta ko ongodi yaye.

Ashike Hatuikulipi okwa lombwela Kundana kutya Shikukutu okwali vena ekwatafano lopaihole nomukadi, naashi oshe uya pouyelele pefimbo lopaati laumwe womovanailonga pamwe navo.

Ta ti nonande oshinima eshi oshe mu ehameka unene komwenyo ye okweli longekida okudimina po nokutungulula ohombo yaye nomukadi oo paife a dja mo meumbo.

“Oto dulu oku ifana nge evaya, ashike ame omulumenhuelala shaashi ondina omakanghameno na ohandi dulu oku tala onheni, nondelididimikila oshonda ningilwa no ina ndi kufa onghatu yokudipaa ile yokuhengana. Luhapu ovanhu ohava ningi oinima tava shikula eshi omitwe davo tadi va lombwele ashike ame onda shikula omutima wange. Omutwe otau ti hengana, ashike omwenyo otau ti ondi mu hole natango. Omwenyo owa vela shili, neveluko lao nediminafanepo pokati kange nomuholike wange otai kwata efimbo, ashike osho shina okukala,” ta weda po.

“Paife ame ondili meumbo lakula, la mbwalangadja ndili mo aame andike koCimbebasia, omanga omukulukadi wange nokaana kanga aka ka kula veli koKatutura tava renting ondunda ili meni leumbo la kalela obar. Ofamili yange ota i mono oixuna, nomwenyo kaana kange kauli meameno,” osho a lombwela Kundana.

Hatuikulipi ta lombwele Kundana ta ti eshi ye a hombola okwa ana kutya ote keli didimika momafiku mawa nomafiku mai. Naashi a ana ngaho, okwa ninga eudafano pokati kaye naKalunga.

“Ngeenge onda henge omukulukadi wange, onda teya eudafano olo. Naame yoo onda li nda vaka omukulukadi wange ashike okwa li a dimina nge po. Oshili mondjila oku diminafa napo, oshitya ediminafane po osho ashike tashi kwatele kumwe eehombo,” osho a ti ngaho.

Hatuikulipi okwa ti oshiwana nashi sheke, nashiyembe nokufya ounye okuvakafana noluhondelo, nonghalo yokukala nookaume komoihole ve dulife puumwe.

Okwa li yoo akumaida ovalumenhu vakwao opo veli vangeke omadipao netikolohonde olo hali etwa kokuvakafana kopaihole nokuhelineekelafana momaumbo.

Ta ti Omupresidende mukulu Hifikepunye Pohamba okwali a unganeka efiku lomailikano, okuilikanena omadipao opaihole. Ta indile opo oshiwana shi twikile nokuliufa komailikano aa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here